• پژوهشگرمحترم جهت استفاده بهترازسامانه خواهشنداست بامرورگرهای Firefox ویاChrome استفاده نمایید.