ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1391

Offering in-service training program for medical record experts employed in education hospital of ministry of health and medical education 2012


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: مهرداد فرزندی پور , زهرا میدانی , حسین اکبری , اسماعیل عظیمی اقبلاغ

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 91099
عنوان فارسی طرح ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1391
عنوان لاتین طرح Offering in-service training program for medical record experts employed in education hospital of ministry of health and medical education 2012
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز دانشکده علوم پیراپزشکی
زمان اجرا -روز 216
تاریخ تصویب 1391/08/30
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مهرداد فرزندی پورمجریاولPh.D
زهرا میدانیمجریدومPh.Dzmeidani@yahoo.com
حسین اکبریمجریسومPh.D
اسماعیل عظیمی اقبلاغمجریپژوهشگر پایان نامه کارشناسی ارشد
فاطمه رنگرزجدیناظر Ph.Dfrangrazjeddi@yahoo.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)-2- بیان مساله مدارک پزشکی مهمترین منبع تحقیقات وآموزش پزشکی است ودارای ارزش قانونی درمراجع قضائی است.ازکاربردهای مهم دیگرمدارک پزشکی ، پیگیری امر مراقبت در درمان بیماران می باشدودرانجام معالجات وسرعت امرتشخیص به پزشک وکارکنان بیمارستان کمک کرده ومهم ترین وسیله ارتباطی بین تیم پزشکی است وپرونده های پزشکی درواقع پایگاه داده های بهداشتی ودرمانی می باشد(9).ازطرف دیگر بخش مدارک پزشکی مسئول مدیریت تمام اطلاعات بیمار است و این بخش درجهت سازمان دهی،نگهداری،تولید وانتشاراطلاعات تلاش بسیارمی کند(10). اداره تمام این فعالیتهادربخش مدیریت اطلاعات بهداشتی باتوجه به پیشرفت های فناوری که درمراقبتهای بهداشتی اتفاق می افتدوتوسعه مداوم ابزارونرم افزارهای کامپیوتری نیازمندآموزش است.آموزش یکی ازاجزای حیاتی هربخش است.چراکه کارکنانی که آموزش دیده اند،خدمات باکیفیتی را نیز ارائه خواهندکرد.در واقع سازمانی که زمینه توسعه وارتقای کارکنان خودرا فراهم می آورد،برروی کیفیت خدمات آتی خودسرمایه گذاری می کند.متخصصان حرف بهداشتی نیزبدلیل تغییرقوانین،پیشرفت فناوری وبهبود فرایندها می بایست به فراگیری مداوم مرتبط باحرفه خودبپردازند(11).سازمان بهداشت جهانی تاکیددارد براینکه نیاز روزافزون به داشتن آمار صحیح و قابل اعتماد از خدمات پزشکی و بهداشتی، طرق استفاده علمی و تحقیقاتی از مدارک پزشکی، طرز استفاده از رایانه، روشهای نگهداری از مدارک پزشکی در واحدهای پزشکی و بهداشتی، بر اساس اصول علمی، تربیت کارکنان لایقی را ایجاب می کند که این وظایف را بتوانند با نهایت دقت و به طرز شایسته ای انجام دهند. علاوه بر این می توان با ایجاد دوره های کوتاه مدت و دراز مدت میزان مسئولیت کارکنان مدارک پزشکی را تعیین نمود(12). امروزه فن آوری های اطلاعاتی ازمحمل های مهم ذخیره ،بازیابی ،استفاده واشاعه اطلاعات می باشد(13). اسکورکا در مقاله خود که در ایالت متحده امریکا انجام شد اظهار می دارد که در تمام برنامه های آموزشی، فناوری اطلاعات موجب تغییر در بازار کار و خدمات مراقبت بهداشتی شده است و این امر سبب افزایش نیاز به کارکنان حرفه ای با صلاحیت ها و شایستگی های لازم در زمینه مدیریت اطلاعات و مهارت دراستفاده ازکامپیوتر شده است(14).درتحقیق جبرئیلی ودیگران باعنوان"پرونده الکترونیک سلامت،آمادگی نیروی انسانی" نتیجه گیری شده است که آمادگی نیروی انسانی جهت پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت در وضعیت مطلوبی قرارنداشته وباید آموزش های لازم جهت افزایش مهارت کامپیوتری وآگاهی افراد ارائه شود(15). بعلت اهمیت داده های کدگذاری شده درفعالیتهای مدیریت کیفیت،برنامه ریزی،فعالیتهای تحقیقاتی،پایش امنیت بیمار وتوسعه ابزارهای حمایت از تصمیمات بالینی،داشتن دانش کاملی درزمینه عناصرکیفی کلیدی سیستم های طبقه بندی داده ها ازقبیل اعتبار،کامل بودن وبه هنگام بودن برای کدگذاری داده ها درتمامی سطوح مراقبت های بهداشتی ضروری است.دراین راستا تحقیقی باعنوان"مقایسه میزان رعایت عناصرکیفی کدگذاری بیماریها واقدامات دربیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران،تهران وشهید بهشتی"انجام شد.نتایج این پژوهش نشان میدهدکه هرچندکامل بودن داده های کدگذاری شده تاحدودی بهبودیافته است اما میزان اعتبارکدها هنوز بامشکلاتی همراه است وهمچنین اکثربیمارستانها اختلاف فاحشی با استاندارد سازمان جهانی بهداشت دربه هنگام بودن کدگذاری داشته اندکه استفاده از دوره های بازآموزی وضمن خدمت درکنارسایراقدامات می تواند به رفع این مشکل کمک کند(16). درتحقیقی که باعنوان"بکارگیری اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیردر بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران-1384"انجام شد ،نتایج این مطالعه نشان دادکه میزان توجه به برگزاری دوره آموزش مداوم درحد مطلوب نبوده ولازم است مدیربخش مدارک پزشکی جهت ارتقاء سطح دانش ومهارت کارکنان اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی نماید(17). درتحقیق شیخ طاهری وهمکاران با عنوان"آگاهی پزشکان،پرستاران وکارکنان مدارک پزشکی ازجنبه های قانونی مدارک پزشکی دربیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان" میزان آگاهی کارکنان مدارک پزشکی ازجنبه های قانونی مدارک پزشکی درحد متوسط وکمترازپزشکان بوه است که این امر لزوم آموزش جنبه های قانونی مدارک پزشکی به خصوص محرمانگی اطلاعات بیماران به کارکنان را می رساند(18). یکی از مهمترین اجزای تدوین یک برنامه استراتژیک در آموزش، بررسی و مطالعه نیازهای آموزشی است که می تواند به صورت ملی یا در موقعیت های محلی به صورت یک برنامه نیازسنجی آموزشی صورت پذیرد(19). نیازسنجی عبارت از فرایندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف ها و نیز تعیین اولویتها برای عمل
تعریف واژه‌های کلیدیواژه های کلیدی :آموزش ضمن خدمت ، نیازسنجی آموزشی ، کارشناس مدارک پزشکی
روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
ملاحظات اخلاقی 3-13- ملاحظات اخلاقی پژوهش 1) جلب رضایت و همکاری کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی. 2) آزادی فردی افراد پاسخ دهنده به سوالات برای خروج از پژوهش. 3) اطمینان لازم به شرکت کنندگان در زمینه محرمانه بودن اطلاعات نزد محقق. 4) ارائه نتایج نهایی به پاسخ دهندگان در صورت درخواست آنها.
مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش-6- امکانات و محدودیت های پژوهش 1. حمایت و کمک مالی معاونت پژوهشی دانشگاه، جهت انجام پژوهش. 2. دسترسی آسان و سریع به کتابهای معتبر در رابطه با موضوع مورد پژوهش، در کتابخانه دانشگاه. 3. دسترسی سریع و آسان به اینترنت و سایتهای معتبر علمی و یافتن مقالات مفید در رابطه با موضوع مورد پژوهش در دانشگاه. 4. عدم همکاری برخی از بیمارستانها با وجود داشتن نامه کتبی از دانشگاه جهت تکمیل پرسشنامه. 5. عدم همکاری برخی از کارشناسان مدارک پزشکی جهت تکمیل پرسشنامه. اطلاعات درست و قابل استنادی در دسترس باشد. بخش عمده این منابع اطلاعاتی را مدارک پزشکی بیماران تشکیل می‌دهد و امروزه با اختصاص عنوان مدیریت اطلاعات بهداشتی-درمانی به خود عملا تمامی جنبه‌های نظام اطلاعات سلامت را در بر می‌گیرد، به طوری که تمام فرآیندهای توسعه و تحول در نظام بهداشت و درمان هر جامعه‌ای متاثر از اجرای صحیح و کارآمد این مدیریت است و نه تنها به عنوان مهم‌ترین واحد اجرایی در سیستم‌های مدیریتی و اطلاعاتی نظـام بهداشت و درمان است بلکه محور اصلی تدوین معماری اطلاعات مراکز بهداشتی-درمانی بـه منظـور توسعه و تکامل آن‌ها نیز محسوب می‌شود. آنچه مسلم است این‌که مدارک پزشکی بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز نظام بهداشتی درمانی هر جامعه‌ای را تامین می‌کند به طوری که کلیه فعالیت‌های مراکز بهداشتی-درمانی به صورت مستندات دستی یا کامپیوتری ثبت و ضبط می‌شود و بستر اطلاعاتی غنی و با ارزشی در خصوص استفاده‌های آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی فراهم می‌آورد. مدارک پزشکی مهـم‌ترین ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات و آنالیز مراقبت‌های بهداشـتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار، بیماری‌ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص‌ها، آزمایشات، معاینات، روش‌های درمانی، پیگیری و... است و در عصر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی به عنوان مهم‌ترین و واقعی‌ترین منبع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات پزشکی است وبه عنوان ابزار ارزیابی اقدامات درمانی، کنترل فعالیت پزشکان و پیراپزشکان، کمک به عوامل فرایند درمان جهت افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها و برای احقاق حقوق بیمار، پزشک، پیرا پزشک و بیمارستان در محافل قضایی و حقوقی از آن به عنوان سند رسمی استفاده می‌شود (132). بنابراین توانمندی و ارتقاء سطح دانش ومهارت کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه های مختلف فعالیت های این بخش از طریق برنامه های آموزش ضمن خدمت ، مهمترین نیاز وضرورت در راستای نیل به اهداف سازمانی وارتقاء کیفیت ارائه خدمات این بخش می باشد وبرنامه های آموزش ضمن خدمت پیشنهادی بر اساس یافته های پژوهش در ادامه بحث وبه تفکیک هرحیطه ارائه می گردد. هدف اول پژوهش ارائه برنامه آموزش ضمن خمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی-1391 درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی. مطابق جدول 4-17 نتایج پژوهش نشان داد که نمره آگاهی 115 نفر(/5/57%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی درحد نامطلوب قرارداشت. در همین راستا نمره آگاهی 150 نفر(75%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی مدارک پزشکی درحد نامطلوب ، نمره آگاهی 161 نفر(5/80%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی جنبه های قانونی مدارک پزشکی درحد مطلوب و نمره آگاهی 166نفر(83%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی سیستم های طبقه بندی بالینی درحد نامطلوب قرار داشت. علاوه بر متفاوت بودن محتوای دروس رشته مدارک پزشکی درایران با رشته مدیریت اطلاعات بهداشتی در کشورهای پیشرو و نیز ناکارآمدی دوره های بازآموزی ، ازجمله دلایل دیگری که درنامطلوب بودن نمرات آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی محتمل به نظر میرسد بکارگیری کارشناسان مدارک پزشکی بصورت ثابت در یک واحد خاص وعدم برنامه ریزی واستفاده از آنان بصورت چرخشی در واحدهای مختلف مدارک پزشکی است.چرا که استفاده چرخشی ازنیروها در واحدهای مختلف باعث ارتقاء دانش وتوانمندی آنان در تخصص های مختلف می گردد. علت کسب نمره مطلوب در حیطه فرعی جنبه های قانونی مدارک پزشکی ازسوی کارشناسان جامعه پژوهش را احتمالاً می توان در درگیری روزانه پرسنل مدارک پزشکی با موضوع جنبه های قانونی اعم از واحد پذیرش و به هنگام تشکیل پرونده واخذ رضایت نامه های مختلف ؛ ودرواحد بایگانی مدارک پزشکی در واگذاری اطلاعات جستجوکرد. هدف دوم پژوهش ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آمار بیمارستانی ونرم افزار SPSS. براساس جدول 4-19 نتایج پژوهش نشان دادکه نمره آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی دراین حیطه درحدنامطلوب قرارداشت. در همین راستا نمره آگاهی 161 نفر(5/80%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی آمار و شاخص های بیمارستانی درحد نامطلوب و نمره آگاهی 161 نفر(5/80%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی نرم افزارSPSS درحد نامطلوب قرارداشت. دلایل احتمالی ضعف آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آمار و شاخص های بیمارستانی علاوه برمواردی ذکرشده درحیطه قبلی می توان این نکته را نیزخاطر نشان کرد که استفاده از برخی نرم افزارهای آماری نظیرEXCEL هرچندکه باعث سهولت دراستخراج شاخص های آماری شده است اما ازطرف دیگر دانش وتوانمندی کارشناسان مدارک پزشکی در بیاد داشتن ............................................................................................... 25 2-3-1-6- اشکال آموزش ضمن خدمت ............................................................................................... 25 2-3-1-7- سازوکارهای آموزش ضمن خدمت ..................................................................................... 33 2-4- آموزش کارکنان درحوزه مدیریت اطلاعات بهداشتی ............................................................... 42 2-4-1- آموزش عمومی کارکنان ............................................................................................................ 42 2-4-2- آموزش ضمن خدمت کارکنان ................................................................................................. 42 2-4-3- آموزش مداوم کارکنان ............................................................................................................... 42 2-4-4- توسعه برنامه های آموزش رسمی در درحوزه مدیریت اطلاعات بهداشتی ..................... 43 2-4-5- پیشرفت حرفه مدیریت اطلاعات بهداشتی .......................................................................... 44 2-5- اعتبار بخشی برنامه های آموزشی ................................................................................................ 46 2-5-1- برنامه های ثبت نامی وارائه گواهینامه در راستای آموزش مداوم .................................... 46 2-5-2- کتابدار تائید شده انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا .......................................... 47 2-5-3- کاردان معتبرپرونده تاکاردان ثبت نام شده اطلاعات بهداشتی ......................................... 48 2-5-4- متخصص کدگذاری تائیدشده، متخصص کدگذاری تائیدشده –پزشکی ........................ 48 2-5-5- شرایط آموزش مداوم کارکنان مدارک پزشکی ..................................................................... 49 2-5-6- آموزش مداوم AHIMA ................................................................................................................... 2-5-7- حیطه های آزمون برنامه آموزش مداوم مدیراطلاعات بهداشتی تائیدشده .................... 49 54 2-5-8- محورهای آموزش ضمن خدمت دیویس ................................................................................ 2-5-9- دوره های بازآموزی کارکنان مدارک پزشکی درایران ......................................................... 57 58 2-6- نیازسنجی ........................................................................................................................................... 59 2-6-1- تعیین نیازهای آموزشی ............................................................................................................. 61 2-6-2- تاریخچه نیازسنجی آموزشی ..................................................................................................... 61 2-6-3- اهمیت وارزش نیازسنجی آموزشی .......................................................................................... 61 2-6-4- اهداف نیازسنجی آموزشی ......................................................................................................... 62 2-6-5- اصول نیازسنجی آموزشی .......................................................................................................... 63 2-6-6- فنون نیازسنجی ........................................................................................................................... 64 2-6-7- اهمیت نیازسنجی آموزشی درحوزه بهداشت ودرمان ......................................................... 72 2-6-8- جایگاه نیازسنجی آموزشی درنظام برنامه ریزی آموزش پزشکی وبهداشتی ایران ........ 75 2-6-9- نیازهای آموزشی کارکنان بخش مدارک پزشکی ................................................................. 76 مروری بر مطالعات ایران ........................................................................................................................... 77 مروری بر مطالعات جهان .......................................................................................................................... 84 فصل سوم : روش پژوهش 3-1- روش پژوهش ...درمانی استان اصفهان. فصلنامه پایش؛ 1383؛3 (3): 227-235 28. یارمحمدیان محمد حسین، بهرامی سوسن. نیازسنجی در سازمان های بهداشتی، درمانی و آموزشی. اصفهان: هنرهای زیبا. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ 1383. 29. شریفی راد غلامرضا، مطلبی محمد، محبی سیامک. نیازسنجی در سیستم های بهداشتی درمانی. چاپ اول، مشهد: انتشارات سخن گستر و دانشگاه علوم پزشکی گناباد؛ 1386 30. معتقدمند آزاده. " بررسی میزان کارایی آموزشگاههای دانشگاهی رشته مدارک پزشکی از دید فارغ التحصیلان شاغل این رشته در شهرهای شیراز و اصفهان". پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، 1377. 31. درایه سیمین.بررسی تطبیقی سازمان وروشهای کار دربخش مدارک پزشکی دربیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاههای مستقردرتهران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی ایران؛1376. 32. صفدری رضا،میدانی زهرا.بررسی تطبیقی استانداردهای اعتباربخشی مدیریت اطلاعات بهداشتی-درمانی درکشورهای کانادا،آمریکا ونیوزیلند.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:بهار1386؛42؛1:5-4 33. Westbrook J T, Lewismelinda C J. a survey of the expectation and ambitions of Australian management students. Topic in health information management 199. 1: 61 81 34. فرجاد شهروز. نیازسنجی آموزشی در سازمان ها( مفاهیم، تکنیکها و چارچوب عملی). چاپ اول، تهران: انتشارات بال؛ 1388 35. خلیلی شورینی سیاوش.اصول ومبانی برنامه ریزی آموزشی.تهران:یاواره کتاب؛1390 36. Brown J. Training needs assessment: A must for developing an effective training program. Public personnel management 2002. 31(4) 37. DSU.The Dakota State University(2012), Available at: http://www.dsu.edu/majors- programs /health-information-administration.aspx 38. AHIMA. American Health Information Management Association(2011), Available at: http://www.ahima.org/downloads/pdfs/certification/RHIA_Content_Outline.pdf‏ 39. USC upstate (2012), Available at: http://www.uscupstate.edu/academics /arts sciences /informatics/him/default .aspx?id=17842 40. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. واژه ها و تعاریف (1391) . در دسترس در: http://treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/30/CMS/user/file/47/aennameh/140.pdf 41. Brown J. Training needs assessment: A must for developing an effective training program. Public personnel management 2002. 31(4) 42. Grant J. Learning Need Assessment Assessing the need. British medical Journal 2002; 12(2). 43. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گزارش عملکردآموزش وبهسازی منابع انسانی(1391) دردسترس در: www.mums.ac.ir/shares/amalkard%2090.pdf 44. حسینی سیدهادی. اهمیت ونقش آموزش درسازمانها،دانشگاه آزاداسلامی واحدبوشهر،دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی، (1391) دردسترس در: http://amoozeshkarkonan.blogfa.com/post-11.aspx 45. جسری پیمان.آموزش ضمن خدمت و آثار آن برافزایش کارایی نیروی انسانی. سایت جوان امروز(1391) در دسترس در: http://javanemrooz.com/articles/social/training/articles/amoozesh/article-42299.aspx 46. شریعتمداری مهدی. ضرورت نقش آموزش در بهسازی و نیروی انسانی توسعه در هزاره سوم.فصلنامه علمی خرد:1383(9) 47. عباسی جشوقانی ودیگران."بررسی نیازهای آموزشی پرسنل مدارک پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان".سمینارکارشناسی مدارک پزشکی،دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،1389 48. چراغی خسرو. نقش آموزش و بهسازی نیروی انسانی بر بهره وری سازمان ها، پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، (1391) در دسترس در: http://www.eaedu.org/revise/frontpage/cheragi/behsazi.htm 49. علوی سنگ چشمه. اهمیت ونقش آموزش درسازمان،سایت روان شناسی صنعتی وسازمانی (1391) دردسترس در :http://www.siop.ir/index.php/article-siop/education/3027 50. جعفری بهزاد. نقش آموزش وبهسازی نیروی انسانی بربهره وری سازمان،سایت دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحدمحلات (1389)دردسترس در:http://iaumahallat.persianblog.ir/page/m11 51. باصری شکوفه. آموزش ضمن خدمت ،سایت موسسه فرهنگی واطلاع رسانی تبیان، (1391) در دسترس در:http://www.tebyan.net/internetschool/students/math/guidanceschool/2010/8/7/132708.html 52. راثی یحیی. آموزش ضمن خدمت و تاثیر آن بر افزایش کارایی معلمان. سایت تک نت(1391) دردسترس در: http://taknet88.blogfa.com/post-179.aspx 53. است(20).پیشرفت های علوم پزشکی و فناوری اطلاعات در عصر حاضر، سازمانهای ارائه کننده خدمات سلامت را به محیط های رقابتی مبدل کرده است(21-22). در چنین محیط هایی فرصت های زیادی در اختیار متخصصان مدارک پزشکی قرار می گیرد که فقط برای کسانی قابل استفاده است که دارای مهارت های لازم باشند(23-25). این امر موجب افزایش نیاز آموزشی نسبت به گذشته شده است(26).در نظام بهداشت و درمان، نیاز آموزشی تعیین کننده ترین عامل در تدوین و طراحی دوره های آموزشی و فرایند آموزش است(27). لذا قبل از هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت آموزش، لازم است از شاغلان بخش های مدارک پزشکی بیمارستانها نیازسنجی به عمل آید(28). در صورت عدم بکارگیری فرایند نیازسنجی دستیابی به اهداف آموزش و بهسازی منابع انسانی، بودجه بندی، ارزیابی برنامه های آموزشی، کارایی و اثربخشی برنامه ها و نیز بهبود عملکرد بخش مدارک پزشکی با مشکلات ویژه و غیرقابل حل روبه رو خواهد شد(29). به نظر می رسد دوره های بازآموزی راه حل مناسبی در افزایش سطح آگاهی و مهارت کارکنان است به طوری که پژوهشگران نشان داده اند 64درصد پرسنل مدارک پزشکی در شروع کار از شغل خود آگاهی داشته اند و سپس با کسب تجربیات شغلی و دوره های بازآموزی آگاهی آنها به 94 درصد رسیده است(30). براساس پژوهش درایه در43درصد ازمراکز مورد بررسی کارکنان بخش مدارک پزشکی آموزشهای دوره ای دریافت کرده اندو57درصد آنهانیزبصورت موردی دربرخی کلاسهای آموزشی شرکت کرده اند(31). مطالعه صفدری ومیدانی درسال 1386 باعنوان "بررسی تطبیقی استانداردهای اعتباربخشی مدیریت اطلاعات بهداشتی، درمانی درکشورهای کانادا،آمریکا ونیوزیلند"نشان دادکه ایران برخلاف سایرکشورها هیچگونه استانداردی درخصوص آموزش وتوسعه حرفه ای کارکنان مدارک پزشکی ندارد(32). ازسوی دیگر مطالعه وستبروک وهمکاران دراسترالیا باعنوان چشم اندازی به آینده مدیریت اطلاعات بهداشتی وانتظارات وآرزوهای کارکنان ،به این نتیجه رسیدندکه آینده شغلی مدیریت اطلاعات بهداشتی بصورت گسترده به توانائی برنامه آموزشی درجهت برطرف کردن نیازهای اختصاصی وتربیت نیروها بامهارتهائی داردکه به آنها اجازه دهد به تقاضاهای سیستم بهداشتی پاسخ مناسب دهند(33).باتوجه به مسائل پیش گفت ولزوم طراحی وتدوین برنامه آموزشی جامع برای کارکنان بخش مدارک پزشکی بابهره گیری ازتجربیات کشورهای پیشرو،هدف این مطالعه ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی، آماروشاخصهای بیمارستانی ونرم افزارSPSS ،فناوری اطلاعات وسیستمها و مدیریت با هدف افزایش قابلیت هاومهارتها وارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمحیط کار می باشد. شریعتمداری مهدی. نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی در هزاره سوم، سایت سازمان مدیریت فرا (1391)دردسترس در: http://www.fara.ir/blogfa/?newsid=399 54. دوران دانیل. نظریه سیستمها. ترجمه دکتر محمد یمنی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ 2، تهران، 1376، ص65. 55. Bary M. Decentralization of Education. Worldbank.1996. 56. Hewton E .school-focused staff development .the flamer press.1988. 57. Sabar N. Curriculum Development as School Level. In: International Encyclopedia of Curriculum .Edited by A. Lewy. pergamon press.1991. 58. فتحی و اجاره گاه،کورش. آشنایی با آموزش ضمن خدمت، انتشارات وزارت آموزش و پرورش. 1373 59. Woodall J, Winstantly D. Management Development: Strategy and Practice. Wiley 1998. 60. صدوقی فرحناز، اسدی فرخنده ، احمدی مریم ، جلالی فرد بهزاد . مدیریت اطلاعات بهداشتی . تهران : واژه پرداز؛ 1381 . 142- 131 61. لنگری زاده مصطفی (مترجم) .مدیریت اطلاعات بهداشتی.تهران:دیباگران؛1381 62. عباسی شیرین.بررسی تاثیر دوره بازآموزی در ارتقاء دانش کارکنان مدارک پزشکی بیمارستانهای تامین اجتماعی اصفهان:1382 .پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی،دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی ایران،تهران،1382 63. Morgan R.M,Hawk Kridge D.C. Guest Editorial Global distance learning performance improvement quarterly.1999,12(20) p 6-8 64. Hannafin K.M,Hannfin M.J .The technology of distance learning environment .training research journal 49-69 65. Goodyear P .Asynchronous peer interaction in distance education :the evaluation of goals, practices and technology training .research journal,1955,1 p 11-109 66. Filipzak B .training of the internet: the hope and the hype. Training 1996 p 24-32 67. انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران.قابل دسترس در : http://ihima.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=279&pageid=23206 68. سایت اینترنتی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی. آموزش کارکنان. قابل دسترس در: http://karkonan.behdasht.gov.ir/uploads/311_1338_mosavab79-89.pdf 69. کافمن راجر، هرمن جری. برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی. ترجمه مشایخ فریده، عباس زادگان سید محمد.تهران:انتشارات مدرسه،1374 70. نیازسنجی.جزوه آموزشی. قابل دسترس در: fhc.sums.ac.ir/files/salamat/Jozve_amuzeshi.doc 71. سلطانی ایرج. تعامل نیازسنجی و اثربخشی در سازمان های یادگیرنده.چاپ اول، اصفهان: ارکان دانش؛ 1385. 72. حسین زاده داوود، برزگر نادر. فرایند آموزش در سازمان ها. چاپ اول، اراک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه؛ 1383. 73. خراسانی اباصلت، حسن زاده بارانی کرد سودابه. نیازسنجی آموزشی( استراتژی ها و راهبردهای عملیاتی). تهران: مرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران؛1386 74. عباس زادگان سیدمحمد، ترک زاده جعفر. نیازسنجی آموزشی درسازمانها،شرکت سهامی انتشار،چاپ سوم،تهران،1386 75. فتحی واجارگاه کورش. نیازسنجی آموزشی :الگوها و فنون.چاپ اول، تهران: آییژ؛ 1381 76. Backer TE, David SL, Saucy G. Reviewing the behavioral science knowledge base on technology transfer. Rockville: US. Department of Health and Human Services 1995. 77. Shortliffe EH, Perreault LE. Medical information systems. Chicago : ASPN; 1998. 78. زارعی جواد، عزیزی احمد،ساکی پور سارا،محمدی علی،عبدخدا محمد هیوا.بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای استان خوزستان درسال 1390.مدیریت اطلاعات سلامت 1391؛15(48) 79. احمدی محمدصادق ،شیخ طاهری عباس،کیمیافر خلیل،اسماعیلی مجتبی،موسوی مهناز. بررسی میزان آگاهی فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی از جنبه های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه غلوم پزشکی لرستان . یافته ،دوره سیزدهم ، شماره 3 ، پاییز 90 ، مسلسل 49 80. فضایلی سمیه ،یوسفی مهدی،مرادی غلامرضا،قاضی سعیدی مرجان .بررسی جنبه های مختلف پیاده سازی سیستمهای اطلاعات ومیزان آگاهی مدیران اطلاعات بهداشتی ودرمانی ازاین موارد.مدیریت اطلاعات سلامت 1390؛8(2):207-198 81. خطیب زنجانی نازیلا،محرری مهدی.بررسی میزان آگاهی پرستاران درارتباط بامهارت شفاهی موثردرسال 1389.مدیا ، جلد3، شماره3،بهار1391 82. طبیبی سیدجمال الدین فتحی محمد،ریاحی لیلا،یوسفی نژادی ترانه .ارتباط شایستگی مدیران وکارائی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران.مجله طب وتزکیه،شماره77،تابستان 1389 83. ایمانی الهام ،حسینی تشنیزی سعید،تفریحی ماهرخ ،علوی علی ،جعفری عطیه ،بدری ................................................................................................................................. 87 3-2- نوع پژوهش ....................................................................................................................................... 87 3-3- محیط پژوهش .................................................................................................................................. 87 3-4- جامعه پژوهش ................................................................................................................................. 87 3-5- حجم نمونه و روش تعیین آن ....................................................................................................... 87 3-6- روش نمونه گیری ............................................................................................................................. 88 3-7- متغیرهای پژوهش ........................................................................................................................... 89 3-8- ابزار گردآوری داده ها ..................................................................................................................... 90 3-9- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها .......................................................................................... 94 3-10- روش گردآوری داده ها ................................................................................................................. 94 3-11- روش توصیف و تحلیل داده ها .................................................................................................. 94 3-12- معیارهای ورود و خروج ............................................................................................................... 3-13- ملاحظات اخلاقی پژوهش ........................................................................................................... 96 97 فصل چهارم : یافته های پژوهش 4-1- مقدمه ................................................................................................................................................ 4-2- یافته ها ............................................................................................................................................... 99 99 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه ................................................................................................................................................. 163 5-2- تحلیل یافته ها .................................................................................................................................. 163 5-3- نتیجه گیری کلی ............................................................................................................................. 188 5-4- پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته ها ......................................................................................... 188 5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ..................................................................................................... 189 فهرست منابع ............................................................................................................................................... 192 پیوست اول .................................................................................................................................................... 201 پیوست دوم ................................................................................................................................................... پیوست سوم ................................................................................................................................................. 217 220 فهرست جداول عنوان صفحه جدول4-1: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب استان مورد پژوهش در سال 1391............. 99 جدول4-2: شاخص های آماری واستفاده از فرمولهای مختلف مربوط به شاخص های بیمارستانی را کاهش داده است. نتایج این مطالعه با پژوهش دکترمقدسی(104) ونیزپژوهش دکترفشارکی وهمکار (99)همخوانی دارد. درخصوص ضعف آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی در نرم افزار SPSS ضمن اینکه در آموزشهای آکادمیک پیش بینی آموزشهای لازم در این خصوص انجام نشده است. بلکه دوره آموزشی حین خدمت چندانی نیز برای پرسنل مدارک پزشکی دراین خصوص برگزار نگردیده است. واحدآماریکی ازواحدهای مهم بخش مدارک پزشکی دربیمارستان است واهداف این واحد عبارتست از: تهیه اطلاعات دقیق ازتعداد خدمات ارائه شده کلینیکی وپاراکلینیکی وبیماران بستری شده وتهیه گزارشات آماری بصورت جدول و نمودار و تحلیل نتایج آنها به منظور استفاده مدیران و برنامه ریزان دربیمارستانها وسطوح بالاتر مدیریتی(136) . ازآنجائیکه آمار بیمارستانی منعکس کننده کلیه فعالیت های مراکز درمانی است.لذا اگر به گونه صحیح جمع آوری وتوسط افراد کارآزموده مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.منبع بسیارمهمی برای ارزیابی وضعیت بیمارستان و وسیله نظارتی مفیدی دردست مدیران خواهد بود.ارزیابی صحیح وآنالیز درست اطلاعات جمع آوری شده راهگشائی برای بهترنمودن وضعیت کمی وکیفی مراکزبهداشتی ودرمانی می باشد (137). لذا به منظوراطلاع کامل ازچگونگی استخراج آمار و شاخص های آماری وچگونگی تجزیه وتحلیل آنها برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی ضرورت دارد. براساس یافته های پژوهش وباتوجه به نامطلوب بودن نمرات آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی در حیطه های فرعی آماروشاخص های بیمارستانی ونرم افزار SPSS برنامه آموزش ضمن خدمت بشرح ذیل پیشنهاد می گردد: 2) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درحیطه آمار وشاخص های بیمارستانی و نرم افزار SPSS 2-1) ) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درحیطه آمار و شاخص های بیمارستانی هدف سوم پژوهش ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمها (فناوری اطلاعات وارتباطات ، امنیت اطلاعات ، ICDL ) بود. براساس جدول 4-21 ، یافته های پژوهش نشان داد که نمرات آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی دراین حیطه در حد نامطلوب قرارداشت. در این راستا نمره آگاهی132نفر(66%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی فناوری اطلاعات وارتباطات درحد نامطلوب ، نمره آگاهی167 نفر(5/83%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی امنیت اطلاعات درحد نامطلوب و نمره آگاهی 146نفر(73%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه ICDL با نمره درحدنامطلوب قرارداشت. درتحلیل این وضعیت می توان گفت که علیرغم ارتباط تنگاتنگ مدارک پزشکی با فناوری اطلاعات بدلیل جامع نبودن برنامه آموزش دانشگاهی درحیطه فناوری اطلاعات و نیز علیرغم اینکه مطابق یافته های جدول 4-1 حدود 74درصد جامعه پژوهش دارای مدارک ICDL بوده اند. عدم کسب نمره مناسب دراین حیطه نشانه ناکارآمدی آموزش های ضمن خدمت برگزارشده درزمینه ICDL دربیمارستان هاست . درتحقیقی که توسط مهرداد فرزندی پور،حمیدحقانی وافسانه کریمی باعنوان" مقایسه میزان مهارت های فناوری اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشدمدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور" درسال 1385 صورت گرفت.نتایج تحقیق نشان دادکه میزان مهارت فناوری اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشدمدارک پزشکی 86% بوده است.دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 85% ودانشگاه علوم پزشکی ایران 82 درصد امتیازات را کسب کرده بودند.آزمون آماری کراسکال والیس نشان دادکه تنها بین مهارت برنامه EXCEL ودانشگاه محل تحصیل ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (91) که نتایج این تحقیق بامطالعه حاضر بعلت تفاوت مقطع تحصیلی جامعه پژوهش و روش پژوهش همخوانی ندارد. درمطالعه دیگری که توسط محمدجبرائیلی وهمکاران باعنوان " پرونده الکترونیک سلامت ،ارزیابی آمادگی نیروی انسانی" که درسال 1388 دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام یافت .نتایج یافته ها نشان دادکه مهارت کامپیوتری جامعه پژوهش 78/2 از 5 ودرحد متوسط قرارداشت (15) که بانتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. لی وای و همکارش در تحقیق خود با عنوان" مهارت های مورد نیاز کارکنان مدارک پزشکی چین در قرن 21" لیستی از مهارت های مختلف در اختیار 108 نفر از کارمندان مدارک پزشکی قرار داد و تا بر اساس نیاز کارکنان اولویت بندی شود. مهمترین مهارت های بدست آمده شامل: مهارت های خود فراگیری و توانایی بکارگیری کامپیوتر(عمومی)، کدگذاری و بازیابی اطلاعات( اختصاصی) و مهارت برخورد اجتماعی ( ارتباطی) جزء مهمترین اولویت های مهارت های مورد نیاز شده است(109). کامبل در مقاله خود با عنوان " آگاهی متخصصان مدیریت اطلاعات سلامت از نیازهای خود " پنج اولویت مهارت مورد نیاز بخش مدیریت اطلاعات سلامت را آشنایی کامل با زبان برنامه نویسی، تعریف عناصر داده ای، توانایی تحلیل جریان کاری و تجزیه و تحلیل داده و نرمال سازی بر شمرده است که بیشتر تمرکز خود را به طراحی و بکارگیری پرونده الکترونیک سلامت قرار داده است(107) که بانتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. هدف چهارم پژوهش ارائه برنامه ی آموزش ضمن خدمت برای کار شناسان مدارک پزشکی در حیطه مدیریت (مدیریت منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک ، عملیات وتوسعه سازمانی ، مدیریت کیفیت ). بر اساس جدول 4-23 نمره آ گاهی کارشناسان مدارک پزشکی بجزحیطه فرعی مدیریت منابع انسانی ، درحد نامطلوب قرار داشت. دراین راستا نمره آگاهی 119 نفر(5/59%) ازکارشناسان مدارک پزشکی در حیطه فرعی مدیریت منابع انسانی درحد مطلوب، نمره آگاهی 154 نفر(77%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی مدیریت استراتژیک وعملیات وتوسعه سازمانی درحد نامطلوب و نمره آگاهی 129 نفر(5/64%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت کیفیت درحد نامطلوب قرارداشت. در مطالعه ای که توسط اباذر حاجوی وهمکاران با عنوان "مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد و ارائه ی الگو " که در سال 1385 انجام شد. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که میزان آگاهی پرسنل از مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی25/55 درصد بوده است و بخش های مدارک پزشکی مورد مطالعه از نظر مدیریت بحران در مدارک پزشکی در وضعیت ضعیف قرار داشتند و پیشنهاد شده بود که اقداماتی در راستای برگزاری تمرینات ادواری و دوره های آموزشی برنامه ریزی و تهیه امکانات و تجهیزات صورت پذیرد(92). ازآنجائیکه بخش مدارک پزشکی یکی از بخش های استراتژیک درسازمان بیمارستان است.اداره این بخش همچون سایربخش های بیمارستان باید خط مشی تعریف شده،روشن وصریح که فعالیت های گوناگون آن را پوشش دهد،داشته باشد. اتخاذ این سیاستها به روابط صحیح وتعامل بین بخش ها منتهی می شود(35). ازآنجائیکه آگاهی ازحیطه های مدیریتی ازقبیل برنامه ریزی، سازماندهی،کنترل ونظارت وارتباطات از اهم امور در راستای عملکرد مدیریتی می باشد.ازطرف دیگربسیاری ازمدیران وکارکنان مدارک پزشکی به لحاظ عدم آگاهی کافی از روشها وشیوه های نوین مدیریتی ،صرفاً بابهره جستن ازتجربیات شخصی واحیاناً برخی از روشهای سنتی مدیریت، این بخش را اداره می نمایند.لذا باتوجه به اهمیت بخش مدارک پزشکی درکارائی ، ارزیابی واعتلای کیفی وکمی فعالیت های بیمارستان، بهره مندی کارشناسان مدارک پزشکی ازاصول ومفاهیم مدیریتی از طریق برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت ،می تواند در ارتقاء فعالیت های این بخش و بیمارستان اثرگذارباشد(143). در راستای هدف چهارم پژوهش نتایج جدول 4-23 نشان می دهدکه نمره آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فرعی مدیریت منابع انسانی درحد مطلوب قرارداشت. پیشرفت در توسعه منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان با چالش‌های زیادی همراه است. با توجه به اهمیت توسعه انسانی و مطرح شدن انسان به عنوان محور توسعه که نمود بارز آن را می‌توان در برنامه توسعه هزاره سازمان ملل دید، مدیریت منابع انسانی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.برنامه ریزی پیرامون توسعه نیروی انسانی در بنگاه‌های سلامت و مزایای ناشی از آن برای بنگاه‌ها، جذابیت روزافزونی را برای آنها به دنبال داشته است.میزان موفقت سیستم‌های سلامت ملی به طور قابل توجهی به نیروی کار شاغل در آنها بستگی دارد. مدیریت منابع انسانی متمرکز و اهمیت آن در خدمت رسانی به بیماران در بسیاری از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. اما این موضوع در سال‌های اخیر توجه سیاست‌گذاران را به خود معطوف نموده و به منظور بهبود دسترسی به خدمات سلامت، توسعه نوآوری در خدمات و ایجاد مدل‌های نوین برای ارائه خدمات به همراه فراهم نمودن خدمات برپایه نیازهای بیماران، سیاست‌های مدیریت منابع انسانی متمرکز ، پایه اصلاحات در این بخش‌ها قرار گرفته است.مدیریت منابع انسانی (HRM ) امروزه در هر سازمان از ضروری‌ترین ابزارهای لازم برای افزایش کارایی یکی از عوامل تولید، یعنی نیروی انسانی به شمار می‌رود. این اهمیت در بخش‌هایی که نیروی انسانی نقش ویژه‌ای در تولید دارند، اهمیت بیشتری خواهد داشت. بخش خدمات، به دلیل نقش کاربردی نیروی انسانی در فرایند تولید، اهمیت بالایی را به مدیریت این عامل تولید قایل خواهد بود. اهمیت نیروی انسانی در بخش‌های مختلف خدمات نیز یکسان نیست؛ با توجه اهمیت یافتن بعد انسانی توسعه در سال‌های اخیر، تاکید بسیاری از کشورها در برنامه‌های توسعه خود بر روی سرمایه‌انسانی سن،سابقه کار ومعدل دوره کارشناسی کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه – 1391....................................................................................................................... 100 جدول4-3: توزیع فراوانی جنس کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه – 1391........................ 101 جدول4-4: توزیع فراوانی پست سازمانی کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه 1391 ............ 102 جدول4-5: توزیع فراوانی نوع استخدام کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه- 1391 ............ 103 جدول4-6: توزیع فراوانی واحدمحل خدمت کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه- 1391 .... 104 جدول4-7: توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه -1391........................................................................................................................................ 105 جدول4-8: توزیع فراوانی سال فراغت ازتحصیل مقطع کارشناسی کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه- 1391........................................................................................................................................ 106 جدول4-9: توزیع فراوانی دارا بودن مدرک ICDL کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه -1391 ................................................................................................................................................................. 107 جدول4-10: توزیع فراوانی سابقه شرکت در دوره های بازآموزی در دوسال اخیر کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه- 1391 .......................................................................................................... 108 جدول4-11: توزیع فراوانی عناوین دوره های گذرانده شده توسط کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه- 1391 ....................................................................................................................................... 109 جدول4-12: توزیع فراوانی اولویت برنامه آموزش ضمن خدمت ازدیدگاه کارشناسان مدارک پزشکی-1391 .................................................................................................................................................. 110 جدول4-13: شاخص های آماری تعداد ساعات برنامه آموزش ضمن خدمت ازدیدگاه کارشناسان مدارک پزشکی-1391 .............................................................................................................. 111 جدول4-14: توزیع فراوانی آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه های مختلف برنامه آموزش ضمن خدمت ...................................................................................................................................... 112 جدول4-15: شاخص های آماری آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه های مختلف برنامه آموزش ضمن خدمت .......................................................................................................................... 113 جدول4-16: توزیع فراوانی آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ......................................................................................................... 114 جدول4-17: شاخص های آماری آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ......................................................................................................... 115 جدول4-18: توزیع فراوانی آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آمار،شاخص های بیمارستانی وspss برنامه آموزش ضمن خدمت ....................................................................................... 116 جدول4-19: شاخص های آماری آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آمار،شاخص های بیمارستانی وspss برنامه آموزش ضمن خدمت ....................................................................................... 117 جدول4-20: توزیع فراوانی آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستم های برنامه آموزش ضمن خدمت ................................................................................................ 118 جدول4-21: شاخص های آماری آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستم های برنامه آموزش ضمن خدمت ............................................................................................... 119 جدول4-22: توزیع فراوانی آگاهی کارشناسان مدارک شیوا،بنیانی لیلا .آگاهی پرستاران ازمدیریت بحران وعوامل مرتبط با آن.مجله سلامت ومراقبت،سال 13،شماره4،زمستان 1390 84. شهرزادی لیلا،مجیری شهین.نیازسنجی آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت کتابداران کتابخانه های دانشگاههای دولتی شهراصفهان.مدیریت اطلاعات سلامت1389؛7(ویژه نامه):566-576 85. شکری زاده آرانی لیلا،کرمی مهتاب.سطح آگاهی پزشکان وکدگذاران بالینی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان ازقوانین ثبت علت مرگ درگواهی فوت.مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی،بهار1389؛10(1):19-26 86. حاجوی اباذر،خوشکام معصومه،موسوی مهناز.مطالعه ای درباره آگاهی ورعایت جنبه های قانونی مربوط به رضایت نامه ها دربیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛1387. مدیریت سلامت 1388؛12(36) 87. فرزندی پور مهرداد،شیخ طاهری عباس.بررسی میزان صحت کدگذاری تشخیص ها براساس ICD10 .فصلنامه علمی-پژوهشی فیض،دوره 12،شماره4،زمستان 1387. 88. جهان بخش مریم ، سقاییان نژاد اصفهانی سکینه. بررسی میزان آگاهی کد گذاران از قواعد و اصول کد گذاری تشخیص ها اقدامات پزشکی در بیمارستان های شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت 1389؛ 7(1):75-82 89. پیری زکیه ، فزونخواه شهلا ، جبرائیلی محمد،مهاجر مقداد .دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی نسبت به مهارتهای لازم دربخش مدارک پزشکی دربیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛1386.فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سلامت،دوره 11،شماره34،زمستان 1387. 90. محمدجعفری حمید،وحیدشاهی کوروش،محمودی میترا،عباسخانیان علی،شهباززاده لیلا،رنجبر منصور و دیگران . بررسی تاثیربرنامه های مدون آموزش مداوم درمیزان آگاهی پزشکان عمومی.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. جلد9،شماره4(پیاپی 8)،تابستان .1387. 91. فرزندی پور مهرداد ، حقانی حمید ، کریمی افسانه ، مقایسه میزان مهارتهای فناوری اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد مارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ؛ 1385 ، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 9 ، شماره 25 ، پاییز 1385. 92. حاجوی اباذر،شجاعی باغینی مهدیه،حقانی حمید،عزیزی امیرعباس .مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد و ارائه الگو؛ 1385. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سلامت، دوره12، شماره35، بهار1388. 93. نریمانی محمدرضا،وحیدی رضاقلی،تبریزی جعفرصادق،جنتی علی . بررسی میزان مهارتهای مدیریتی مدیران واحدهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ورابطه آن با اثربخشی آنها ازدیدگاه کارکنان درسال تحصیلی 83-84.ششمین همایش سراسری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی،1و2 اسفندماه 1387،دانشگاه علوم پزشکی ایران. 94. زاغری تفرشی منصوره، سیستانه ای فرشته، یغمایی فریده، الحانی فاطمه. بررسی کاربرد فناوری اطلاعات درسیستم پرستاری مراکز درمانی کشور. دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 1384. 95. یارمحمدیان محمدحسین، یوسفی علیرضا ، انصاری مریم. نیازسنجی مدیران بیمارستان از طریق فن تحلیل شغل در شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی. مجله مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان؛ 1383؛1(1): 37-43 96. ارشادسرابی رقیه، بهاءالدینی کامبیز.بررسی سوادکامپیوتری دانشجویان پزشکی ورودی سالهای 79-1377 دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال تحصیلی 83-1382 .مجله گام های توسعه درآموزش پزشکی،دوره 2،شماره1 ، بهاروتابستان 1384. 97. عباسی شیرین،ظهور علیرضا، قادری اعظم.تعیین تاثیر دوره بازآموزی درارتقاء سطح دانش کارکنان مدارک پزشکی(1382).فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی، سال 7 ، دوره جدید، شماره 16، تابستان 1383. 98. بنادرخشان همایون،محرابی یداله،یزدانی شهرام،مرتضوی فتحیه،ساعدی نوریه،عزیزی فریدون . مقایسه آگاهی ونگرش وعملکرد حرفه ای پرستاران شاغل بادانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری ومامائی شهید بهشتی درسال 1381.پژوهش درپزشکی،سال 29،شماره1، بهار84. 99. فشارکی محمد ، مشعوفی مهرناز . بررسی مقایسه ای میزان آگاهی روسا و مدیران پرستاری بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان اردبیل از شاخص های آمار بیمارستانی (سال 1381 ) مجله مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، دوره 7 ، شماره 17 پاییز 83 . 100. عظیمیان جلیل. بررسی نیازهای آموزشی مدیران پرستاری درباره تضمین کیفیت مراقبت های پرستاری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین؛ 1381 ؛ 6(2): 75-80 101. یارمحمدیان محمدحسین. بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی؛1381؛2(2). 102. توکلی خراسانی منوچهر. بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی کشور. تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات؛1380 . 103. زارعی محمدرضا،نوابی نادر،اخوی زادگان حسین،نعیمی خراسانی زاده مهدی ،یزدانی مهدی . بررسی میزان دانش ومهارت تشخیصی دندانپزشکان شرکت کننده درچهلمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران درباره سرطان دهان.گام های توسعه درآموزش پزشکی.سال اول،شماره2، 1384. 104. مقدسی حمید.بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی شهر تهران ازشاخص های آماربیمارستانی.پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی،دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،زمستان 1373. 105. Anderson JG. Social, ethical and legal barriers to E-health. Int J Med Inform. [Serial on the Internet]. 2007 [cited2010-10-09]; 76(5-6): [480-483p].Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17064955 106. Morgan S. Need Assessments of Nursing Manager by expert panel method. Nursing Education 2005. 107. Campbell RJ. Database Design: what HIM Professionals Need to know. Perspective in health information management 2004; 1-7 108. Polloi LH, Dennis K, Winn GM, Mitchell J. A Needs assessment of medical school faculty: caring for the caretakers. J Contin Educ Health Prof 2003; 23(1): 21-9 109. Li Y, Chen Y. The Skills of Medical Record Professionals Needed in the 21th century in china. 13th international health records congress 2002; Melbourne, Australia 110. Jenny N. Strand coordinator health information management school of public health. Queensland university of technology Brisbane congress of IFHIRO 1997 111. محرابی طوبی."بررسی نیازهای آموزشی پرسنل بخش مدارک پزشکی از دیدگاه شاغلین این بخش در بیمارستانهای آموزشی- درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی". پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، 1386. 112. سامانه مرکزآمار ایران. سالنامه آماری کشور.قابل دسترس در: http://salnameh.sci.org.ir//AllUser/DirectoryTreeComplete.aspx 113. طبیبی سیدجمال الدین،حاجوی اباذر،راننده کلانکش لیلا.بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مدارک پزشکی درچندکشورمنتخب وارائه الگوی مناسب برای ایران.فصلنامه مدیریت اطلاعات؛ شماره 10و11 پائیز و زمستان 1380. 114. KAUMS. The Kashan University of medical science (2012), Available at: http://paramedicine. kaums.ac.ir//uploadedfiles/sarfasl/sarfaslmedicalrecord.pdf 115. TUMS. The Tehran University of Medical Science (2012), Available at: http://shmi. tums.ac.ir/ userfiles/amuzesh/ettelaat/dorus.xls 116. CUNY. The City University of New York(2012), Available at: http://online.sps.cuny.edu/ catalog/Health/index.aspx 117. MCG. The Medical College of Georgia(2012), Available at: http://www.georgiahealth.edu/ alliedhealth/dhi/program.html 118. UC. The University of Cincinnati(2012), Available at: http://himonline.uc.edu/health-information-management/curriculum 119. Herzing. The Herzing University(2012), Available at: http://www.herzingonline.edu/ programs/ health-information-management 120. Clarson Collage Available at:http://www.clarksoncollege.edu/ academics/ health care business/ bachelorsdegree in health information administration/ 121. CSU. The Chicago State University(2012), Available at: http://www.csu.edu/ college of health sciences/healthinformationadministration/curriculum.htm. 122. CSS. The College of St.Scholastica(2012), Available at: http://www.css.edu/ Academics/ Catalog/Undergraduate-Catalog/Course Descriptions/Health-Information-Management.html. 123. Latrobe. The La Trobe University(2012), Available at: http://www.latrobe.edu.au/ courses/ health-information-management. 124. Fleming. The Fleming College(2012), Available at: http://flemingcollege.ca/programs/health-information-management/courses 125. Geogre Brown.The George Brown College(2012), Available at: http://www.georgebrown.ca/ Marketing/FTCal/hsci/C139.aspx#courses 126. Carla T, Shirlin C, the Comprehensive Review Guide for Health Information. USA. Jones and Bartlett Publishers, Inc.; 1 edition 2008 127. داوری دولت آبادی نسرین،جمال جمال پور عاطفه.درسنامه جامع پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت ..................................................................................................................................................... 120 جدول4-23: شاخص های آماری آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت ...................................................................................................................................... 121 جدول4-24: توزیع فراوانی ارتباط میان سن و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت....... 122 جدول4-25: توزیع فراوانی ارتباط میان سن و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخص های بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت ................................................... 123 جدول4-26: توزیع فراوانی ارتباط سن و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت ................................................................... 124 جدول4-27: توزیع فراوانی ارتباط میان سن و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت .......................................................................................... 125 جدول4-28: توزیع فراوانی ارتباط میان جنس و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ........................................................ 126 جدول4-29: توزیع فراوانی ارتباط میان جنس ومیزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخصهای بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت ....................................................... 127 جدول4-30: توزیع فراوانی ارتباط میان جنس و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت ................................................... 128 جدول4-31: توزیع فراوانی ارتباط میان جنس و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت .......................................................................................... 129 جدول4-32: توزیع فراوانی ارتباط میان معدل کل مقطع کارشناسی و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ........................... 130 جدول4-33: توزیع فراوانی ارتباط میان معدل کل مقطع کارشناسی ومیزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخصهای بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت .......................... 131 جدول4-34: توزیع فراوانی ارتباط میان معدل کل مقطع کارشناسی ومیزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت ..................... 132 جدول4-35: توزیع فراوانی ارتباط میان معدل کل مقطع کارشناسی و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت ........................................................... 133 جدول4-36: توزیع فراوانی ارتباط میان نوع استخدام و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ........................................ 134 جدول4-37: توزیع فراوانی ارتباط میان نوع استخدام و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخص های بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت ................................... 135 جدول4-38: توزیع فراوانی ارتباط میان نوع استخدام و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت .................................... 136 جدول 4-39: توزیع فراوانی ارتباط میان نوع استخدام و میزان میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت ........................................................................... 137 جدول 4-40: توزیع فراوانی ارتباط میان واحد محل خدمت و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ......................................... 138 جدول 4-41: توزیع فراوانی ارتباط میان واحد محل خدمت و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آمار وشاخص های بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت ................................... 139 جدول 4-42: توزیع فراوانی ارتباط میان واحد محل خدمت و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت بوده است. آموزش و بهداشت، به عنوان دو مورد از مهمترین جنبه‌های سرمایه‌ انسانی مطرح می‌باشند. بنابراین مدیریت منابع انسانی در بنگاه‌هایی که با این دو سرمایه در ارتباط هستند، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.در بنگاه‌های سلامت، متخصصین بهداشت و درمان، مهمترین سرمایه برای تولید به شمار می‌روند؛ هنگامی که این بنگاه‌ها مدیریت کارآمدی بر روی این بخش از منابع خود داشته‌باشند، نتیجه افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و حرکت بنگاه به سمت رقابت‌پذیری بیشتر خواهد بود. با نگاهی به مشکلات مربوط به بنگا‌ه‌های سلامت، مشاهده می‌شود که مفهوم مدیریت منابع انسانی به صورت مناسبی در آنها به اجرا در نمی‌آید. علیرغم اینکه بسیاری از مدیران مکرراً بر اهمیت نیروی انسانی تاکید دارند، اما آنها غالباً از سیستم مدیریتی، راهکارها و فرایند‌هایی که برای حمایت از این عامل مهم تولید نیاز است، غافل هستند.مدیریت منابع انسانی در بخش سلامت بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف و چند پاره بوده و نبود انگیزه یکی از مهمترین مشکلات سیستم سلامت در غالب این کشورها به شمار می‌رود.نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع نظام ارائه خدمات بهداشتی- درمانی است چرا که بهره‌گیری از تکنولوژی‌های بهداشتی در مدیریت و تدارک خدمات به منظور ارتقای‌ سطح سلامت، به عهده این بخش از سیستم بهداشتی - درمانی است. از طرف دیگر هزینه پرسنلی معمولاً بین 60 تا 80 درصد کل هزینه جاری صرف شده در بخش سلامت را تشکیل می‌دهد. لذا با توجه به ماهیت این بخش تربیت تعداد نامناسب نیروی انسانی علاوه بر اتلاف منابع اثرات منفی بر سلامت جامعه خواهد داشت. به روز نگهداشتن دانش و توانایی‌های مهارتی، موضوع بسیار اساسی برای بنگا‌ه‌های سلامت به شمار می‌رود؛ چراکه دانش پزشکی روز به روز در حال پیشرفت بوده و به روز بودن متخصصان این رشته منابع فراوانی را می‌تواند نصیب بنگاه و جامعه نماید(144). براساس یافته های پژوهش وباتوجه به نامطلوب بودن نمرات آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی در حیطه های فرعی مدیریت استراتژیک ، عملیات وتوسعه سازمانی و مدیریت کیفیت ، برنامه آموزش ضمن خدمت بشرح ذیل پیشنهاد می گردد: 4) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درحیطه مدیریت 4-1) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درحیطه مدیریت استراتژیک ، عملیات وتوسعه سازمانی هدف پنجم پژوهش تعیین اولویت های برنامه ی آموزش ضمن خدمت ازدیدگاه کارشناسان مدارک پزشکی . بر اساس جدول 4-12حدود 5/35 درصد از جامعه پژوهش ، حیطه فناوری اطلاعات وسیستمها را بعنوان اولویت نخست برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی انتخاب کردند. براساس مطالعه ای که توسط جواد زارعی و همکاران باعنوان" بررسی نیاز های آموزشی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های استان خوزستان در سال 90" انجام شد .یافته های پژوهش نشان دادکه در مجموع از دیدگاه کارکنان بیشترین آموزش مورد نیاز، مربوط به مهارت در زمینه استفاده از کامپیوتر وفناوری اطلاعات با 4/70 درصد و کمترین مهارت مورد نیاز، مربوط به مهارت در زمینه ایمنی و سلامت شغلی در مدارک پزشکی با 50 درصد بود(78) که بانتایج پژوهش حاضر در انتخاب اولویت اول مهارت موردنیاز همخوانی دارد. درپژوهش دیگری که توسط زکیه پیری وهمکاران باعنوان" دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی نسبت به مهارت های لازم دربخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛1386" انجام شد نتایج بررسی نشان داد که توانائی بکارگیری کامپیوتر دربخش مهارتهای عمومی در رتبه نخست قرارداشت (89)که بانتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. با توجه به اهمیت مدارک پزشکی، این بخش درکشور های توسعه یافته به عنوان مدیریت اطلاعات سلامت شناخته می شود. در سال های اخیر با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از سیستمهای اطلاعات رایانه ای، پرونده الکترونیک سلامت، نقش اطلاعات بهداشتی در باز پرداخت خدمات و ... باعث تغییر درماهیت شغلی مدیریت اطلاعات سلامت شده است(138). متناسب با تغییرات صورت گرفته در حرفه مدیریت اطلاعات سلامت، انجمن این حرفه در کشور های استرالیا،آمریکا و کانادا تغییرات زیادی را در ساختار وفعالیت های خود انجام داده اند(139). تغییر از مدارک پزشکی کاغذی به الکترونیک و توجه به محتوای داده های بهداشتی از طرفی باعث ایجاد فرصت های جدید برای شاغلین حرفه مدیریت اطلاعات سلامت شده و ازطرف دیگر، نیازهای آموزشی جدیدی را برای آنها ایجاد کرده است(140). تغییر در شغل نیاز به به تغییر درآموزش دارد و هیچ زمانی بیشتر از حال، این نیاز احساس نشده است. بنابراین شاغلین حرفه مدیریت اطلاعات سلامت نیز برای ایفای نقش های خود نیاز به تطابق با این تغییرات دارند (141-142و145).لذا انتخاب حیطه فناوری اطلاعات وسیستمها بعنوان اولویت اول برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی ازسوی جامعه پژوهش کاملاً مورد انتظار وقابل درک است وکارشناسان مدارک پزشکی برای ایفای نقش های جدید نیازمند آموزش در زمینه فناوری اطلاعات وسیستمهای اطلاعاتی می باشند. .................................... 140 جدول 4-43: توزیع فراوانی ارتباط میان واحد محل خدمت و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت............................................................................. 141 جدول 4-44: توزیع فراوانی ارتباط میان دانشگاه محل تحصیل و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ........................... 142 جدول4-45: توزیع فراوانی ارتباط میان دانشگاه محل تحصیل و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخصهای بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت .......................... 143 جدول 4-46: توزیع فراوانی ارتباط میان دانشگاه محل تحصیل و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت ...................... 144 جدول 4-47: توزیع فراوانی ارتباط میان دانشگاه محل تحصیل و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت ............................................................. 145 جدول 4-48: توزیع فراوانی ارتباط میان سال فراغت از تحصیل و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ........................... 146 جدول 4-49: توزیع فراوانی ارتباط میان سال فراغت از تحصیل و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخصهای بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت .......................... 147 جدول 4-50: توزیع فراوانی ارتباط میان سال فراغت از تحصیل و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت ..................... 148 جدول 4-51: توزیع فراوانی ارتباط میان سال فراغت از تحصیل و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت ............................................................. 149 جدول 4-52: توزیع فراوانی ارتباط بین سابقه کار و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ........................................................ 150 جدول 4-53: توزیع فراوانی ارتباط بین سابقه کار و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخص های بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت ................................................... 151 جدول 4-54: توزیع فراوانی ارتباط بین سابقه کار و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت ................................................... 152 جدول 4-55: توزیع فراوانی ارتباط بین سابقه کار و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت .......................................................................................... 153 جدول 4-56: توزیع فراوانی ارتباط بین دارا بودن مدرکICDL و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت ........................... 154 جدول 4-57: توزیع فراوانی ارتباط بین دارا بودن مدرکICDL و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخصهای بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت .......................... 155 جدول 4-58: توزیع فراوانی ارتباط بین دارا بودن مدرکICDL و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت .................... 156 جدول 4-59: توزیع فراوانی ارتباط بین دارا بودن مدرکICDL و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت ............................................................. 157 جدول 4-60: توزیع فراوانی ارتباط میان سابقه شرکت دردوره های بازآموزی و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی برنامه آموزش ضمن خدمت....... 158 جدول 4-61: توزیع فراوانی ارتباط سابقه شرکت دردوره های بازآموزی و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آماروشاخصهای بیمارستانی برنامه آموزش ضمن خدمت...... 159 جدول 4-62: توزیع فراوانی ارتباط سابقه شرکت دردوره های بازآموزی و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمهای برنامه آموزش ضمن خدمت.. 161 جدول 4-63: توزیع فراوانی ارتباط سابقه شرکت دردوره های بازآموزی و میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت برنامه آموزش ضمن خدمت ...................................... 161 فهرست اَشکال عنوان مدارک پزشکی.اندیشه رفیع: تهران ؛1388 128. امیدظهور محمدرضا ودیگران.درسنامه جامع کاردانی به کارشناسی مدارک پزشکی.سماط:تهران؛1384 129. شیرزاد هادی ودیگران.درسنامه جامع کارشناسی به کارشناسی ارشد مدارک پزشکی.سماط:تهران؛1384 130. صدرالسادات سیدجلال،هوشیاری زهرا،زمانی رضا،صدرالسادات لیلا . تعیین مشخصات روان سنجی مقیاس درجه بندی SNAP-IV اجرای معلمان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان،سال بیست و هشتم /شماره 110 /مهر 1389 131. وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی .اداره کل منابع انسانی وپشتیبانی.(1391)دردسترس در: http://karkonan.behdasht.gov.ir/uploads/311_1338_4&b.rar 132. ماهنامه تخصصی مهندسی پزشکی.مدارک پزشکی.قابل دسترس در: http://www.iranbmemag.com/fa/issue/page.asp?eid=210&id=2318&cid=3518 133. Huffman E. Health information management.10th ed. USA: Physician record company 1994. PP: 129-138 134. صدرالدینی فاطمه . مدارک پزشکی از نقطه نظر قانونی . مجله پزشکی قانونی ، 1377 ؛ 4 (13) : 85-9 135. Roach WH, Hoban RG, Broccolo BM, Roth AB, Blanchard TP. Medical records and the law. 4th ed. USA: Jones and Bartlett 2006.PP: 44-53 136. chee,chow W.D etal. Improving Subjective Decision Making in Health Care Administration.31(2) 1991.pp 191-210 137. ماهنامه تخصصی مهندسی پزشکی.استانداردهای مدارک پزشکی.قابل دسترس در: www.iranbmemag.com/fa/issue/page.asp?eid=210&id=2320... 138. Abdelhak M, Jacobs E, Grostick S, Hanken MA.Health information management of a strategicresource. Philadelphia: W.B. Saunders Company;2001. 139. Dixon?Lee C, Patena K, Olenik K, Brodnik M.Graduate education bridges the gap between the electronic health record and clinical need. J Healthc Inf Manag 2004 summer; 18(3):19?25. 140. Houser S, Tesch L, Hart?Hester S, Dixon?Lee C.Roles and Challenges of the Health Information Management Educator: A National HIM FacultySurvey. Perspect Health Inf Manag [serial online]2009, [cited 20 May 2011]; 6(4). available from :http://www.ncbi .nlm. nih.gov/pmc/ar??cles/PMC2677956 141. Cassidy BS. A call for HIM action. ARRA holdsopportunity, challenge for HIM professionals. J AHIMA 2009 Jun; 80(6): 32?33.16. Dixon?Lee C. Work force and education. JAHIMA 2006 Sep; 77(8): 54?54 142. Viola A. The year of health information transformation. J AHIMA 2009 Apr; 80(4): 16?18 143. کونتزهرولد و همکاران.اصول مدیریت.ترجمه محمدعلی طوسی ودیگران،مرکزآموزش مدیریت دولتی،چاپ دوم،تهران،1372 144. مدیر یار.راهکارهای بهبودمدیریت منابع انسانی درنظام سلامت.قابل دسترس در: http://www.modiryar.com/management-topics/medical/43-04-28-05-1389-3548-48.htm 145. Moghaddasi H. health data processing. Tehran:Vajepardaz Publication; 2008.[ Persian] صفحه شکل 2-1- فرایند برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت مدرسه محور.............................. 31 شکل 2-2- نیازسنجی در سیستم های بهداشتی ودرمانی................................................ 76
سوالات پژوهش-4- سوالات پژوهش 1. برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست؟ 2. برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آمار وشاخص های بیمارستانی ونرم افزار SPSS شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست؟ 3. برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمها شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست؟ 4. برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست؟ 5. اولویت های برنامه آموزش ضمن خدمت ازدیدگاه کارشناسان مدارک پزشکی چیست؟
Abstract Abstract Offering in-Service Training Program for Medical Record Experts Employed in Affiliated Hospitals to Ministry of Health and Medical Education -2012 Esmail Azimi Introduction: Today, The role and importance of training not covered for anyone and in the health care system, one of the important factor for planning of training course and process is the educational training. Advances in medical science and information technology have changed the health care organizations into competitive environments. In such areas, many opportunities are available for medical records experts that can be used only for those who have the necessary skills. This factor induces increase in educational needs into the past. Medical records experts should learn continuously related to their job because of changing the rules, technology advances and the improvement of the processes. The aim of this research was investigating the in service education needs of medical records experts in educational hospitals affiliated to the ministry of health and medical education. Method: The sectional research was done in 2012. Medical records experts, working in hospitals affiliated to the ministry of health and medical education formed the research population that had more than two years work experience and specified employment relationship (With the exception of Physicians and Para medicine serve Act Covered ). The sample size was determined 200 people. Data were collected from 44 hospitals in 6 states throughout country by using a questionnaire based on the research test and were analyzed in Spss 20 software and using descriptive statistics methods and also statistical tests like chi-square. Results: Results showed that the mean age of the research population was 31.8 years, work experience 7.79 years and the average of grade point in undergraduate level was 16.62. 87 percent of research community was women, 32percent of them were formal employee, 25.5 percent employed in admission unit .74percent of them have ICDL license and 58.5 not assist in training course in two years late. The knowledge of medical experts in the area of health information management was moderate, in the area of statistics and hospital index and the Spss software was low and in the area of information technology and managements was moderate. Conclusion: according to the results show that the undesirable knowledge of medical experts in different areas, in order to empower employees for reaching development and excellence in medical records services and keep up with advances in information technology in the health care environment, in-service programs designated for them based on their awareness in several items. Key words: In service training, needs assessment, training needs assessment, medical records experts
منابع و ماخذ 1. طیبی سیدجمال الدین، سالاریان آزیتا. توسعه نیروی انسانی بیمارستان. خلاصه مقالات همایش مدیریت منابع در بیمارستان 1381. 2. Spuaza J. our defining moment. Journal of American Health Information Management Association 2002. 3. الوانی سید مهدی. مدیریت عمومی. چاپ چهل وچهار، تهران: نشر نی؛ 1390. 4. میچل ترنس. مدیریت در سازمانها مقدمه ای بر رفتار کارکنان در سازمان. ترجمه نظری نژاد محمدحسین. مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1376. 5. خراسانی اباصلت، حسن زاده بارانی کرد سودابه. نیازسنجی آموزشی( استراتژی ها و راهبردهای عملیاتی). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران؛ 1386. 6. آجرلو فاطمه، رنجبر مرضیه. کتاب جامع کارشناسی ارشد مدیریت. چاپ اول، تهران، دانش پرور؛ 1388. 7. McClelland S. A System approach to need assessment. Training and development 1992; 46(8):5. 8. جهانبخش مریم، ستایش هنگامه. نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی( ویژه نامه توسعه آموزش)؛ 1389؛ 10(5): 962-70 9. زارع فضل اللهی زهرا، خوشکلام معصومه. بررسی وضعیت تکمیل اوراق پرونده های پزشکی بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهرستان ارومیه. چهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی، تهران:5-3 دیماه 1382. 10. اسماعیلی طیبه.مدیریت اطلاعات بهداشتی واستانداردهای مدیریت اطلاعات سازمانی ومراقبت بهداشتی.چهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی، تهران:5-3 دیماه 1382. 11. Davis N, Lacour M. Introduction to health information technology. London :Saunders ;2002.401-403 12. حاجوی اباذر. مدارک پزشکی 3و4. تهران: نشر جهان رایانه؛ 1381. 13. محمودی زهرا. ارزیابی برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشدآموزش مدارک پزشکی ازدیدفارغ التحصیلان کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران؛1383. 14. Skurka EK. Health information management education in USA: Curriculum& competencies in conjunction with the 21 st conference of HIMAA, Melbourne; 2000. 15. جبرئیلی محمد،احمدی مریم،حاجوی اباذر،گوهری محمودرضا،صدقی جهرمی مریم،زارع فضل الهی مریم.پرونده الکترونیک سلامت، آمادگی نیروی انسانی.مدیریت اطلاعات سلامت 1389؛13(39) 16. احمدی مریم، خوشکام معصومه، پورعلیپور جهان. مقایسه میزان رعایت عناصرکیفی کدگذاری بیماریها واقدامات دربیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران،تهران وشهید بهشتی.فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت دوره 10 شماره 27 بهار1386 17. احمدی مریم،کرمی مهتاب.بکارگیری اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیردربخش مدارک پزشکی (بیمارستانهای آموزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران-1384).فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت دوره 10 شماره 29 پائیز 1386 18. شیخ طاهری عباس،کیمیافرخلیل،براتی مارنانی احمد.آگاهی پزشکان،پرستاران وکارکنان مدارک پزشکی ازجنبه های قانونی مدارک پزشکی دربیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان.مدیریت اطلاعات سلامت دوره 7 شماره 2 تابستان 1389 19. فتحی واجارگاه کورش. نیازسنجی آموزشی :الگوها و فنون.چاپ چهارم، تهران: آییژ؛ 1388 20. زارعیان جهرمی آرمین، احمدی فضل الله. نیازسنجی یادگیری در دوره کارشناسی پرستاری یک مطالعه کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی؛ 1384؛ 5(2): 86-98 21. Abdelhak M, Grostic S, Hanken M, Jacobs E. Health Information: management of strategic Resource. USA: W.B Saunders; 2001 22. Langelier M, Wing P. Data for Decisions: the HIM Workforce and Workplace- Employment of HIM Professional in the US: current pattern and future prospects. Chicago: AHIMA;2003 23. Mattingly R, Management of Health Information: functions and applications. USA: Delmar; 1997 24. Lorence DP. Planning for the future of HIM practice: Health Care Trends to watch. Journal of American Health Information Association 1998; 69(7): 52-6 25. راننده کلانکش لیلا. "بررسی تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی در چند کشور منتخب و ارائه الگو برای ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، 1380. 26. Ruiz, J.G, Mintzer M.J, Leipzig R.M. The impact of E-learning in medical education. Acad Med 2006. 81(3): 207-12 27. یارمحمدیان محمد حسین، بهرامی سوسن، فروغی ابری احمدعلی. الگوهای مناسب نیازسنجی برای سنجش نیازهای سازمانی کارکنان شاغل در شبکه های بهداشتی و
بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج یافته ها که حاکی ازنامطلوب بودن میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی در حیطه های مختلف ونیاز آنها به آموزش های ضمن خدمت بود.لذا جهت توانمندسازی کارشناسان مدارک پزشکی باهدف نیل به بالندگی وتعالی خدمات بخش مدارک پزشکی ونیز همگامی باپیشرفت های فناوری اطلاعات درفضای مراقبت های بهداشتی ، برنامه های آموزش ضمن خدمت مناسب برای آنان در نه محور طراحی وپیشنهاد گردید. 5-3- نتیجه گیری کلی علیرغم اینکه اکثریت کارشناسان مدارک پزشکی مورد مطالعه بامعدل خوب فارغ التحصیل شده وبطورنسبی درکلاس های بازآموزی نیزشرکت داشته اندبا اینحال میزان آگاهی آنان دراکثرحیطه ها درحد متوسط تا ضعیف قرارداشت.به نظر میرسد همسوبا مواد آموزشی رشته مدیریت اطلاعات بهداشتی در دانشگاههای کشورهای پیشرو نظیر آمریکا،کانادا واسترالیا ، سیستم آموزشی این رشته نیاز به بازنگری وبروز رسانی داشته است.ازطرف دیگر سیستم آموزش های ضمن خدمت کارکنان نیزدچار کاستی های زیادی بوده وعدم انجام نیازسنجی علمی ودقیق ،گرایش به صدور گواهی صرف وغفلت از محتوای مناسب آموزشی باعث ناکارآمدی دوره های بازآموزی گردیده است. ازسوی دیگر تغییر از مدارک پزشکی سنتی به مدارک پزشکی الکترونیک ، نیازهای آموزشی جدیدی را برای کارشناسان مدارک پزشکی ایجاد کرده است. جهت همگامی باپیشرفت های فناوری اطلاعات درفضای مراقبت های بهداشتی واستفاده این فناوری ، کارشناسان مدارک پزشکی نیازمند آموزش مداوم درحیطه های مختلف این بخش می باشند که جز با توانمند سازی کارکنان ازطریق برگزاری مداوم آموزش های ضمن خدمت ، امکان موفقیت ونیل به بالندگی وتعالی خدمات مدارک پزشکی وجود نخواهد داشت.
پیشنهادات -4- پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته ها : 1) بازنگری وبروز رسانی مواد آموزشی رشته مدارک پزشکی(فناوری اطلاعات سلامت)همگام وهمسو با کشورهای پیشرو. 2) انجام نیازسنجی دقیق وعلمی وبرگزاری دوره های بازآموزی براساس آن. 3) مطالعه برنامه های بازآموزی وآموزش مداوم کشورهای پیشرو و برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن خدمت همسو با آن. 4) پرهیز ازمدرک گرائی وگواهی گرائی وبرگزاری دوره های بازآموزی بصورت هدفمند. 5) استفاده از برنامه های آموزش ضمن خدمت ارائه شده در این پژوهش 5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 1) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای متصدیان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کاردانان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 3) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان فناوری اطلاعات سلامت شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 4) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت درحیطه های تخصصی مدارک پزشکی برای کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 5) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت درحیطه های عمومی مدارک پزشکی برای کارکنان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 6) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت درحیطه مدیریت وارتباطات برای کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 7) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت درحیطه مهارتهای فنی برای کارکنان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 8) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت درحیطه مهارتهای ادراکی برای کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 9) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت درحیطه مهارتهای انسانی برای کارکنان شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 10) ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت درحیطه مهارتهای پایه برای کارکنان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 11) ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه3-12- معیارهای ورود وخروج کلیه کارکنان مدارک پزشکی شاغل دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مدارک پزشکی که دارای بیش از دوسال سابقه کار بوده ومشمول لایحه قانون خدمت پزشکان وپیزاشکان نبودند.
WorkPlace
اهداف و فرضیاتمقدمه وهدف: اهمیت ونقش آموزش درافزایش کارائی انسان برکسی پوشیده نیست ودر نظام بهداشت و درمان، نیاز آموزشی تعیین کننده ترین عامل در تدوین و طراحی دوره های آموزشی و فرایند آموزش است.ازطرف دیگر پیشرفت های علوم پزشکی و فناوری اطلاعات در عصر حاضر، سازمانهای ارائه کننده خدمات سلامت را به محیط های رقابتی مبدل کرده است.در چنین محیط هایی فرصت های زیادی در اختیار متخصصان مدارک پزشکی قرار می گیرد که فقط برای کسانی قابل استفاده است که دارای مهارت های لازم باشندو این امر موجب افزایش نیاز آموزشی نسبت به گذشته شده است.لذا کارشناسان مدارک پزشکی بدلیل تغییرقوانین،پیشرفت فناوری وبهبود فرایندها می بایست به فراگیری مداوم مرتبط باحرفه خودبپردازند.هدف این مطالعه ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی در بیمارستاهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بود 1-3- اهداف پژوهش 1-3-1- هدف کلی‌: تعیین برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-1391 1-3-2‌- اهداف‌ اختصاصی‌: 1. تعیین برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- 1391 2. تعیین برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه آمار وشاخص های بیمارستانی ونرم افزار SPSS شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-1391 3. تعیین برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه فناوری اطلاعات وسیستمها شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-1391 4. تعیین برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-1391 5. تعیین اولویت های برنامه آموزش ضمن خدمت ازدیدگاه کارشناسان مدارک پزشکی . 1-3-3- هدف کاربردی: تدوین برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حیطه مدیریت اطلاعت بهداشتی ، آمارو شاخص های بیمارستانی ونرم افزار SPSS ، فناوری اطلاعات وسیستمها ومدیریت مرتبط با حرفه خودجهت ارتقاء توانائی آنان. هدف کلی پژوهش ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی. یافته های جدول 4-15 نشان دادکه نمره آگاهی 135نفر(5/67%) ازکارشناسان مدارک پزشکی درحیطه های مختلف(مدیریت اطلاعات بهداشتی ، آماروشاخص های بیمارستانی ، فناوری اطلاعات وسیستمها ، مدیریت ) درحد نامطلوب قرارداشت. درپژوهشی که توسط شیرین عباسی،علیرضا ظهور واعظم قادری درسال 1382 دربیمارستانهای تامین اجتماعی اصفهان باعنوان"تعیین تاثیردوره بازآموزی در ارتقاء سطح دانش کارکنان مدارک پزشکی" انجام شد.یافته های پژوهش نشان دادکه افرادتحت بررسی درپیش آزمون به حدود 50% سوالات پاسخ صحیح داده بودند (97)که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. پائین بودن سطح آموزش دانشگاهی مدارک پزشکی وفاصله زیاد محتوای دروس آن با رشته مدیریت اطلاعات بهداشتی کشورهای پیشرو و نیز ناکارآمدی دوره های بازآموزی وضمن خدمت برگزارشده بدلیل عدم انجام نیازسنجی را می توان از دلایل احتمالی پائین بودن نمره آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی ارزیابی کرد. در دنیای کنونی، اطلاعات مهمترین رکن توسعه سازمان‌ها به شمار می‌رود و سیستم‌های اطلاعات از مناسب ترین ابزارهای مدیران به منظور اتخاذ انواع تصمیم گیری و برنامه‌ریزی است. از طرف دیگر دستیابی مناسب به اطلاعات علاوه بر تسهیل و تسریع عملیات جاری سازمان، توانایی پردازش را افزایش داده و مدیران سطوح مختلف سازمان‌ها را در نظارت و کنترل فعالیت‌های سازمان توانمند می‌کند. اخیرا با توجه به تحولات تکنولوژیک فزاینده خصوصاً در زمینه ارتباطات، دستیابی بـه بیشترین حجم اطلاعات در حداقل زمان و ایجاد توانمندی در مدیران جهت هماهنگی سریع و کاربری درست منابع و تصمیم‌گیری مناسب، لزوم دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده و کارآمد را بیش از پیش نمایان کرده است و در چنین شرایطی است که می‌توان لزوم وجود مدیریت اثربخش در سازمان را پیش بینی کرد تا در جهت بهبود استراتژی‌ها، تصمیمات و ارتقاء کارایی سازمان گام نهاد. در مراکز بهداشتی-درمانی به دلیل پیچیدگی و تنوع و تکرار فعالیت‌های اجرای سیستم‌هـای اطلاعـات درست و امکان دسترسی آسان و صحیح به اطلاعات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و زمانی امکان اجرای موثر و کارای سیستم‌های مدیریت اطلاعات وجود دارد که
فهرست مطالب فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : معرفی پژوهش 1-1 – مقدمه ................................................................................................................................................ 1-2 - بیان مساله ....................................................................................................................................... 2 2 1-3- اهداف پژوهش .................................................................................................................................. 6 1-3-1- هدف کلی ..................................................................................................................................... 6 1-3-2- اهداف اختصاصی ......................................................................................................................... 6 1-3-3- هدف کاربردی ............................................................................................................................. 7 1-4- سوالات پژوهش ................................................................................................................................ 7 1-5- تعریف‌ واژه‌ها ..................................................................................................................................... 1-6- امکانات ومحدودیت های پژوهش ................................................................................................. 8 10 فصل دوم : بررسی متون 2-1- مقدمه ............................................................................................................................................... 12 2-2- چارچوب پنداشتی ........................................................................................................................... 12 2-2-1- آموزش ........................................................................................................................................... 12 2-2-2- اهمیت ونقش آموزش ................................................................................................................ 13 2-2-3- تاریخچه آموزش .......................................................................................................................... 14 2-2-4- آموزش وبهسازی کارکنان ......................................................................................................... 14 2-2-5- دلایل نیاز به آموزش کارکنان .................................................................................................. 15 2-2-6- اهمیت آموزش کارکنان ............................................................................................................. 16 2-2-7- نقش آموزش نیروی انسانی ...................................................................................................... 17 2-2-8- اهداف آموزش کارکنان .............................................................................................................. 18 2-3- انواع آموزش کارکنان ...................................................................................................................... 19 2-3-1- آموزش ضمن خدمت ................................................................................................................. 19 2-3-1-1- اهداف آموزش ضمن خدمت ............................................................................................... 20 2-3-1-2- اهمیت وضرورت آموزش ضمن خدمت ............................................................................. 22 2-3-1-3- اهمیت آموزش ضمن خدمت درسازمان ........................................................................... 23 2-3-1-4- مزایای آموزش ضمن خدمت ............................................................................................... 24 2-3-1-5- مقاصد آموزش ضمن خدمت
تعریف واژگان 1-5- تعریف‌ واژه‌ها برنامه آموزش ضمن خدمت نظری: عبارت است ازبرنامه ها وفعالیتهائی که جهت آموزش مهارتهای مرتبط باشغل ودانش تخصصی طراحی شده وبرای افزایش اثربخشی کارکنان درزمان حال وآینده مورد استفاده قرارگیرد(34-35). عملی: برنامه هائی که پس ازتعیین نیازهای آموزشی کارشناسان مدارک پزشکی ازطریق نیازسنجی مبتنی برآزمون،جهت آموزش دانش ومهارتهادرحیطه های مدیریت اطلاعات بهداشتی، آماروشاخص های بیمارستانی ونرم افزار SPSS ، فناوری اطلاعات وسیستمها و مدیریت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی براساس فرمت وزارت متبوعه طراحی شده وبه منظور افزایش کارائی واثربخشی وایجاد سازگاری اجتماعی وحرفه ای ارائه می گردد. نیازسنجی آموزشی نظری: فرایندی مستمر برای گردآوری اطلاعات جهت تعیین نیازهای آموزشی و کمک به سازمانها در راستای دستیابی به اهداف تدوین شده می باشد(36). عملی: فرایند گردآوری اطلاعات در خصوص نیازهای آموزشی کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی، آمار و شاخص های بیمارستانی ونرم افزار SPSS ، فناوری اطلاعات و سیستم ها و مدیریت جهت انجام امور مربوطه می باشد. مدیریت اطلاعات بهداشتی نظری: عبارت است ازمدیریت مجموعه عناصراطلاعاتی،توسعه سیاستهای سازمانی ،اقدامات ودستورالعمل های مرتبط بامدیریت اطلاعات بهداشتی برای اطمینان ازدقت وجامعیت داده ها ومستندات،کدگذاری تشخیص ها واقدامات ونمایش اطلاعات برای استفاده های سازمانی می باشد(37-39). عملی: انجام امورات مربوط به مدیریت اطلاعات اعم ازذخیره ،بازیابی وپردازش اطلاعات برای مقاصد گوناگون درحوزه بهداشت ودرمان. آمارو شاخص های بیمارستانی و نرم افزار SPSS نظری:شامل مجموعه اقداماتی ازقبیل پاسخ گوئی به اطلاعات موردنیازمشتریان داخلی وخارجی،تفسیراطلاعات برای استفاده کنندگان،آنالیزونمایش اطلاعات برای مدیریت می باشد(37-39). عملی:ارائه مهارتها وتجربیات مربوط به جمع آوری ،تجزیه وتحلیل وگزارش دهی آمار وشاخص های درمانی مطابق با انتظارات مشتریان توسط کارشناسان مدارک پزشکی. فناوری اطلاعات وسیستم ها نظری: مجموعه ای ازاقدامات شامل راه اندازی ومدیریت استفاده کاربردی ازفناوری اطلاعات،توسعه دیکشنری داده ها، ، استفاده ازاستانداردها،مدیریت ونگهداشت پایگاه داده وارزیابی سیستم های کلینیکی،مدیریتی وتخصصی می باشد(37-39). عملی: سیستم های اطلاعاتی رایانه ای که کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام امورات مربوطه باید با آنها آشنا باشند. مدیریت نظری:مجموعه ای ازاقدامات شامل توسعه وحمایت ازبرنامه های عملیاتی واستراتژیک، مدیریت منابع انسانی،هدایت فعالیتهای آموزشی،پایش استانداردهای بهره وری ،توسعه وحمایت ازکارتیمی می باشد (37-39). عملی: مجموعه ای ازفعالیت ها دربخش مدارک پزشکی جهت تنظیم برنامه های استراتژیک وعملیاتی ، مدیریت منابع انسانی،پایش استانداردهای بهره وری ومدیریت کیفیت می باشد. بیمارستان آموزشی نظری: به بیمارستان‌هایی اطلاق می‌شود که زیرنظر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اداره می‌شوند و در کنار ارائه خدمات درمانی به بیماران به آموزش دانشجویان پزشکی ، پرستاری و سایر تخصص‌های مرتبط با پزشکی می‌پردازند. و به بیمارستان عمومی و تک تخصصی تقسیم می شوند(40). عملی: دراین پژوهش منظور بیمارستانهائی است که زیرنظر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اداره می‌شوند و در کنار ارائه خدمات درمانی به بیماران ، به آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی نیز می‌پردازند.
چکیده
پیشینه پژوهش
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)روش پژوهش:پژوهش از نوع توصیفی مقطعی در سال 1391 صورت پذیرفت. جامعه پژوهش را کارشناسان مدارک پزشکی شاغل دربیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تشکیل دادکه دارای بیش از دوسال سابقه کار ودارای رابطه استخدامی مشخص بودند(بجز نیروهای طرحی). حجم نمونه 200 نفرمحاسبه شد. داده ها از 44 بیمارستان از 6 استان کشور با استفاده از پرسشنامه مبتنی برآزمون محقق ساخته جمع آوری و با استفاده ازروشهای آمار توصیفی و نیزآزمونهای آماری نظیر کای اسکوئر در نرم افزار Spss20 تحلیل گردید -2- تحلیل یافته ها یافته های دموگرافیک پژوهش نشان داد که میانگین سن جامعه پژوهش 8/31 سال ، میانگین سابقه کار 97/7 سال ، میانگین معدل کل مقطع کارشناسی 62/16 بود. همچنین یافته ها نشان داد که 87 درصد جامعه پژوهش را زنان تشکیل داده بودند، 74 درصد جامعه پژوهش دارای مدرک ICDL بودند و5/58 درصد جامعه پژوهش سابقه شرکت در کلاسهای بازآموزی را نداشتند.
روش جمع آوری اطلاعاتیافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که میانگین سن جامعه پژوهش 8/31 سال ، میانگین سابقه کار 97/7 سال ومیانگین معدل کل مقطع کارشناسی 62/16 بود.87 درصد جامعه پژوهش را زنان تشکیل داده بودند.32 درصد مستخدم رسمی ، 5/25 درصد آنان شاغل در واحد پذیرش ، 74 درصد دارای مدارک ICDL و5/58 درصد سابقه شرکت در کلاس های باز آموزی در دو سال اخیر را نداشتند.میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درحیطه مدیریت اطلاعات بهداشتی درحد نامطلوب ، درحیطه آماروشاخص های بیمارستانی ونرم افزار spss درحد نامطلوب ،درحیطه فناوری اطلاعات وسیستم ها ودرحیطه مدیریت نیزدرحدنامطلوب قرار داشت. -1- روش پژوهش این پژوهش به روش توصیفی مقطعی صورت گرفت. 3-2- نوع پژوهش این پژوهش از نوع کاربردی بود. 3-3- محیط پژوهش بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی که در آنها کارشناسان مدارک پزشکی در بخش مدارک پزشکی مشغول به کار بودند. 3-4- جامعه پژوهش کلیه کارشناسان مدارک پزشکی شاغل بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی 3-5- حجم نمونه و روش تعیین آن حجم نمونه بدین صورت تعیین گردید: باتوجه به مطالعه ای که به منظور بررسی نیازهای آموزشی پرسنل بخش مدارک پزشکی از دیدگاه شاغلین این بخش در بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی انجام شد(111). میانگین وانحراف معیارمیزان علاقمندی ازمحورهای پنجگانه بشرح جدول زیرتعیین شد. -6- روش نمونه گیری ابتدا از بین تمامی استانهای کشور، استان های آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان و کرمانشاه بصورت تصادفی ساده انتخاب و پس از تعیین تعداد نمونه هر استان متناسب با جمعیت آن ، لیست بیمارستانهای آموزشی هر استان از سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استخراج شد. سپس براساس تعداد نمونه لازم برای هراستان، بیمارستانهای مورد مراجعه بصورت تصادفی ساده ازبین بیمارستانهای موجود انتخاب گردید. سپس پژوهشگر وسه نفر از همکاران معتمدبه هر یک از بیمارستانهای انتخاب شده بصورت حضوری مراجعه و پرسشنامه دراختیارکلیه کارشناسان مدارک پزشکی واجد شرایط قرار گرفت. -8- ابزار گردآوری داده ها جهت طراحی پرسشنامه مبتنی برآزمون چهارگزینه ای برای سنجش میزان آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی براساس اهداف یک تا چهار، ابتدا مواد درسی و برنامه آموزشی مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد و نیز برنامه های آموزش ضمن خدمت و مداوم رشته مدارک پزشکی و مدیریت اطلاعات بهداشتی در ایران و نیزکشورهای آمریکا، استرالیا وکانادا که از بنیانگذاران رشته مدارک پزشکی بوده و سابقه چندین ساله در زمینه آموزش این رشته دارند (113) انتخاب و از بین مراکز آموزش عالی و سازمانهای مرتبط با آموزش این کشورها؛ سازمانها، دانشگاهها وکالج های زیرانتخاب ومورد مطالعه قرار گرفت: 1.ایران 1-1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان(114) 1-2دانشگاه علوم پزشکی تهران(115) 2.آمریکا 2-1 دانشگاه شهر نیویورک (116) 2-2 کالج پزشکی جورجیا (دانشگاه علوم بهداشتی)(117) 2-3 دانشگاه کارولینای جنوبی (39) 2-4 انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا (38) 2-5 دانشگاه سین سیناتی (118) 2-6 دانشگاه هرزینگ (119) 2-7 کالج کلارسون (120) 2-8 دانشگاه داکوتای جنوبی (37) 2-9 دانشگاه ایالتی شیکاگو (121) 2-10 کالج اسکولاستیکا (122) 3. استرالیا 3-1 دانشگاه لاتروب (123) 4.کانادا 4-1 کالج فلمینگ (124) 4-2 کالج جورج براون (125) سپس باجمع بندی دوره های آموزشی و نیزاستفاده از نظرات اساتید رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، حیطه های آزمون به شرح زیر دسته بندی شد: -10- روش گردآوری داده ها جهت تکمیل پرسشنامه ها به 44 بیمارستان در6 استان کشور توسط محقق وسه نفرازهمکاران معتمد به صورت حضوری مراجعه وپرسشنامه ها تحویل ودرهمان زمان تکمیل ودریافت گردید.بعلت طولانی بودن تعداد سوالات به اکثر بیمارستانها بیش ازیکبارمراجعه شد. به این صورت که سوالات حیطه های اول ودوم دریک روز وسوالات مربوط به حیطه های دوم وسوم در روز بعد توزیع وجمع آوری گردید. 3-11- روش توصیف و تحلیل داده ها پس ازجمع آوری اطلاعات ،ابتدا نمرات آگاهی کارشناسان مدارک پزشکی درهرکدام ازحیطه ها محاسبه گردید و میزان آگاهی آنان تعیین شد.سپس جهت تعیین نیاز یا عدم نیاز کارشناسان مدارک پزشکی به آموزش ضمن خدمت درحیطه های مورد بررسی ، نقطه برش مناسب براساس میانگین نمرات(130) برای هریک یک ازحیطه ها به شرح زیر تعیین گردید:
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی) 2-2- چارچوب پنداشتی امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمانی نمایان شده است(27). از آنجا که در فرایند آموزش اولین گام تعیین نیازهای آموزشی است، تا برنامه های آموزشی منطبق با اهداف آموزش طی شود و سرمایه های انسانی و مالی فراوان به هدر نرود، باید امر نیازسنجی، که تعیین نیازها و اولویت های آنها در آموزش است، مورد پردازش و توجه بیشتر قرار گیرد.(5) نیازسنجی فرایندی مستمر برای گردآوری اطلاعات جهت تعیین نیازهای آموزشی و کمک به سازمانها در راستای دستیابی به اهداف تدوین شده می باشد(41). اگر آموزش بر اساس نیازسنجی آموزشی انجام شود، در نهایت موجب اثربخشی و کارایی نیروی انسانی، کاهش اتلاف و ضایعات کاری، توسعه دانش، مهارت ها، افزایش رضایت شغلی و انگیزش کارکنان می شود(42).
AcAbstract

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود