کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان

Nurses quality of life in kashan Behesty hospital2014


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: علیرضا فرخیان , محمد رضا شریف , منیکا متقی , حسین اکبری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94066
عنوان فارسی طرح کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان
عنوان لاتین طرح Nurses quality of life in kashan Behesty hospital2014
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 392
تاریخ تصویب 1394/05/06
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علیرضا فرخیانمجریاولفوق تخصصfarrokhian.ar@gmail.com
محمد رضا شریفمجریدومفوق تخصص
منیکا متقی مجریسومکارشناسی ارشد monika3005@yahoo.co.uk
حسین اکبریمجریچهارمPh.D
نگین مسعودی علویناظر Ph.D

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractBackground and Purpose: Nurses are the biggest service providers in the health system and Lack of attention to their QOL can threaten qualified nursing care. The aim of this study was the assessment of Quality Of Life of Kashan Shahid Beheshty nurses. Methodology: Using a cross-sectional study design, we evaluated Nurses’ Quality Of Life in four domains included physical, psychological, social and environmental health. 200 nurses from Kashan Shahid Beheshty nurses selected by Random sampling and fill the SF36 questionnaire. The survey data was processed using the SPSS statistical software package (version 16). Results: This study evaluated quality of life at a moderate level. The quality of life of women ward nurses (3/1 ± 6/15) and Mitron(9/1 ± 4/15)and rotation shifts (9/1 ± 4/15)at the highest level and Neonatal ward nurses(8/2 ±11/12) and general nurses(6/1 ± 9/12)and night shift fixed nurses (4/2 ± 1/14)were assessed at the lowest level. The highest relationship was between emergency department nurses and QOL (69/0) and the least relationship was cardiac nurses (45/0) with quality of life revealed. Conclusion: According to the nurses' average assessment and communication between shifts, and the location of their activities, could be more extensive search and consideration of the factors that may affect the quality of their lives, to improve the quality of life, and consequently better health service people who achieve the goals of health development plan.
چکیدهزمینه و هدف: پرستاران بزرگترین گروه ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت میباشند که عدم توجه به کیفیت زندگی آنها، ارائه خدمات توسط ایشان را با چالش روبرو کند. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشها و شیفتهای کاری مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394 بود. روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی کیفیت زندگی پرستاران در چهار بعد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود و 200 پرستار از بیمارستان شهیدبهشتی کاشان با پرکردن پرسشنامه SF36 در این مطالعه شرکت کردند. نتایج پس از ورود به نرم افزار SPSS16 با استفاده از آمار توصیفی و تی ارایه شد. یافته ها: پژوهش حاضر کیفیت زندگی پرستاران در سطح متوسط ارزیابی کرد.کیفیت زندگی پرستاران بخش زنان (3/1±6/15) و مترون (9/1±4/15) و شیفت در گردش(9/1±4/15) در بالاترین سطح و پرستاران بخش نوزادان(8/2±11/12)و پرستاران معمولی (6/1±9/12) و شیفت شب کار ثابت (4/2±1/14) در پایینترین سطح ارزیابی شد.پرستاران بخش اورژانس بیشترین رابطه(69/0) را کیفیت زندگی و پرستاران بخش قلب کمترین رابطه(45/0) را با کیفیت زندگی نشان دادند. نتیجه گیری: با توجه به متوسط ارزیابی شدن پرستاران و ارتباط بین شیفت کاری،سمت و بخش محل فعالیت آنها،میتوان با بررسی های گسترده تر و توجه به عوامل تاثیرگزار بر کیفیت زندگی آنان، به بهبود کیفیت زندگی پرستاران و بالتبع آن ارائه بهتر خدمات بهداشتی درمانی به مردم که از اهداف طرح تحول سلامت است دست یافت. کلمات کلیدی: کیفیت زندگی، پرستار، بیمارستان.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9466.doc1394/11/111964544دانلود
gozaresh9466.docx1395/06/242390157دانلود
gozaresh9466.pdf1395/06/24411957دانلود