" تهیه وبررسی ویژگی‌های نانولیپوزوم‌های حاوی اسانس آویشن شیرازی

Preparation and characterization of nanoliposomes containing essential oil of zataria multiflora Boiss (avishan –shirazi)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محمدحسین اعرابی , مصطفی صفاری , محمدرضا معمارزاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94005
عنوان فارسی طرح " تهیه وبررسی ویژگی‌های نانولیپوزوم‌های حاوی اسانس آویشن شیرازی
عنوان لاتین طرح Preparation and characterization of nanoliposomes containing essential oil of zataria multiflora Boiss (avishan –shirazi)
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی تجربی - پایه
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز
تاریخ تصویب 1394/01/18
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمدحسین اعرابیمجریاولPh.D
مصطفی صفاریمجریدوم
محمدرضا معمارزادهمجریسوم
اعظم میرزاپورهمکار
حمیدرضا بنفشهناظر Ph.Dbanafshe57@hotmail.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: In recent years, due to increased interest in the use of natural materials like essential oils, extensive research has been done for more efficient using of them. Owing to the biologically instability, poorly solubility and high sensitivity to oxygen, light and temperature of these materials,nanoliposomes can be used as a promising strategy to overcome theselimitations due to their unique set of properties. encapsulation of essential oils in to nanoliposomes, protect them from light, air, humidity and oxidation, Reduction toxicity and enhance the bioavailability, solubility and the effectiveness of essential oils. Zataria multiflora essential oil with high concentrations of thymol and carvacrol has a wide spectrum of pharmacological activities. The purpose of present study was to load this essential oil into nanoliposomes. In addition, the influence of essential oil and cholesterol concentrations were evaluated on nanoliposomal characteristics. Material and Method: Nanoliposomes with different concentrations of essential oil and cholesterol were prepared via sonication and extrusion methods based on thin film hydration technique. Two methods; Sonication and extrusion; was used for reducing the size of liposomes to the nanoscale and manufacture of nanoliposomes.The total lipid concentration to prepare liposomes was 50 mM. Different ratios ofessential oil to total lipid (1/2, 1/3, 1/4) with a constant molar ratio of cholesterol tophosphatidyl choline (1: 1) were prepared. After finding optimum concentration of EO/ total lipid, cholesterol concentration was optimized by various concentrations as 7.1, 6.4,4.83 mg/ml on a weight basis and 1:1, 1:2, 1:3 (molar ratio of Cholesterol: PC) in the overall formulation.After preparation of nano particles, Nanoliposomes were characterized and their particle size, polydispersity index, encapsulation efficiency were studied.Release studies were performed using dialysis membrane method. Result: The results showed that,as the amount of essential oil and cholesterol increases, the size of vesicles increases as well. Also with decrease of essential oil and cholesterol content, encapsulation efficiency of nanoliposomes increased. The best mean sizes of nanoliposomes containing essential oilofZatariamultiflora prepared by sonication method was 97.8 nm which, is smaller than extruder method (285.0 nm) and liposomes were prepared by thin film hydration were about 1 µm.Two methods had low value PDI index although the mean PDI index in sonication method is lower than the extrusion method. In both methods, the mean PDI index changes made no significant difference, in different concentration of EO (P>0.05). Encapsulation efficiency of nanoliposomes prepared by extrusion method were higherthan sonication method (53-83%). Both two methods led to spherical nanoparticles. In vitro Release of EO from nanoliposomes in aqueous media was negligible (P>0.05). Optimum ratios of formulations were 1:3:4 cholesterol: lecithin: essential oil. Conclusion: It can be deduced by considerationof significance level, physicochemical properties of the vesicles were strongly influenced by EO concentration and cholesterol content besides the preparation methods. Small mean size, homogenous dispersion and acceptable encapsulation efficiency was obtained when appropriate formulationand method are used.
چکیدهسابقه و هدف: در سال‌های اخیر، با افزایش علاقه و تمایل به استفاده از مواد طبیعی مانند اسانسها، مطالعات گسترده‌ای جهت استفاده کارآمدتر از آنها صورت گرفته است. به دلیل ناپایداری بیولوژیکی، حلالیت پایین و حساسیت بالای این مواد، نانولیپوزوم‌ها با مجموعه‌ای از خواص منحصر به فرد خود می‌توانند به عنوان رویکردی امیدوار کننده برای غلبه بر این محدودیت‌ها استفاده شود. درون پوشانی اسانسها درون نانولیپوزوم‌ها، باعث حفاظت این مواد از نور، هوا، رطوبت و اکسیداسیون، کاهش سمیت و افزایش فراهمی زیستی، حلالیت و اثربخشی آنها می‌شود .اسانس آویشن شیرازی با غلظت بالایی از تیمول و کارواکرول دارای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های دارویی می‌باشد. هدف از مطالعه¬ی حاضردرون پوشانی این اسانس درون نانولیپوزوم بود. علاوه بر این، تأثیر غلظتاسانسو کلسترول بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نانولیپوزوم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: نانولیپوزوم‌ها به دو روش سونیکاسیون و اکستروژن بر پایه¬ی روش فیلم لایه¬ی نازک تهیه شدند.در حقیقت دو روش سونیکاسیون و اکستروژن برای کاهش سایز لیپوزوم ها و تهیه ی نانولیپوزوم ها استفاده شد. غلظت توتال لیپید برای آماده سازی لیپوزوم 50 میلی مول بود. نسبت های مختلف از اسانس به توتال لیپید (2⁄1، 3⁄1، 4⁄1) با نسبت مولی ثابت کلسترول به فسفاتیدیل کولین (1: 1) تهیه شدند. پس از به دست آوردن نسبت اپتیمم اسانس به توتال لیپید، این بار نسبت کلسترول در غلظت های مختلف7/1،4/6،83/4میلیگرم / میلیلیتر، بر اساس وزن مولی 1:1، 2:1 و 3:1 کلسترول به فسفاتیدیل کولین، در فرمولاسیون کلی بهینه سازی شد. پس از آماده سازی نانو ذرات، ویژگی های نانوذرات از جمله اندازه ذرات، شاخص توزیع اندازه ای (polydispersityindex ) و بازده محصورسازی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی رهایش اسانس با استفاده از روش کیسه دیالیز انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که هم ¬چنان ¬که مقدار اسانس و کلسترول افزایش می‌یابد، اندازه‌ی نانو ذرات نیز افزایش می‌یابد. همچنین با کاهش میزان اسانس و کلسترول، کارایی درون پوشانی نانولیپوزوم‌ها افزایش یافته است. کوچکترین اندازه متوسط نانولیپوزوم ها در روش سونیکاسیون و در نسبت اسانس به لیپید 3⁄1 با اندازه 8/97 نانومتر حاصل شد که کوچک تر از روش اکسترود (0/285 نانومتر) بود. در حالیکه لیپوزوم های روش هیدراتاسیون لایه نازک اندازه ای حدود 1 میکرون داشتند. هر دو روش شاخص توزیع ذره ای کوچک داشتند که این عدد در روش سونیکاسیون کمتر نیز بود. با این وجود در هر دو روش در غلظت های مختلف اسانس تغییرات میانگین اندکس PDI تفاوت معنی داری نداشت(P>05/0). درصد انکپسولیشن در روش اکسترود بالاتر از روش سونیکاسیون بود (53-83%) در حالی که روش سونیکاسیون نانوذرات کوچکتر و همگن¬تری را حاصل نمود. هر دو روش منجر به تشکیل نانوذرات کروی شدند. در بررسی پایداری نانولیپوزوم‌های حاوی اسانس آویشن شیرازی تغییرات چشمگیری مشاهده نشد. رهایش اسانس از درون نانولیپوزوم‌ها نیز ناچیز بود.بنابرایننسبتبهینهازفرمولاسیون‌ها 1: 3: 4 کلسترول: لسیتین: اسانسمی‌باشد. نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن سطح معنی داری این گونه استنباط می‌شود که، خواص فیزیکوشیمیایی نانو ذرات بدست¬آمده به شدت تحت تأثیر غلظتاسانسو محتوای کلسترول علاوه بر روش تهیه‌ی آنها قرار می‌گیرد. اندازه‌ی ذره¬ای مناسب، توزیع اندازه‌ی ذرات همگن و درصد محصورسازی قابل توجه، زمانی که فرمولاسیون و روش مناسب اتخاذ شود، به دست خواهد آمد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9405.docx1394/11/112144244دانلود
9405.pdf1396/04/311274881دانلود
Gozaresh9405.docx1396/08/105703193دانلود
Gozaresh9405.docx.pdf1396/08/10649522دانلود