بررسی خواب و کیفیت زندگی در بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش شهرستان کاشان

The assessment of quality of sleep and quality of life in elderly retirement of department education of Kashan . in 2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: آزاده صفا , محسن ادیب حاج باقری , طیبه مرادی , علیرضا فاضل دربندی , سمیرا زهتاب چی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94017
عنوان فارسی طرح بررسی خواب و کیفیت زندگی در بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش شهرستان کاشان
عنوان لاتین طرح The assessment of quality of sleep and quality of life in elderly retirement of department education of Kashan . in 2015
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 346
تاریخ تصویب 1394/02/08
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
آزاده صفامجریاولکارشناسی ارشد azade.fazel@yahoo.com
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
طیبه مرادیمجریسومکارشناسی ارشد tmorady67@yahoo.com
علیرضا فاضل دربندی مجریچهارمکارشناسی ارشد fazelalireza@yahoo.com
سمیرا زهتاب چیمجریپنجم
نگین مسعودی علویناظر Ph.D

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Assessing the elders’ quality of life (QOL) and its affecting factors such as sleep quality, is a useful method for detecting their health and determining the efficacy of delivered health care. This study aimed to evaluate the association between QOL and sleep quality in elderly people. Material and Method: This cross-sectional study was conducted on 370 elderly people in Kashan in 2015. Data was collected using a three part questionnaire including: demographics, the European Quality of Life-5 Dimensions (EQ5D) questionnaire and the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI). Statistical analysis was performed using SPSS software, version 11.5. Result: The QOL was moderate and poor in more than a fifth of the elderly. The highest mean score of the QOL was in the area of self-care, and the lowest mean score of QOL was in the area of pain and discomfort. Moreover, the sleep quality was poor in 27.8% of the elderly. The Spearman correlation coefficient showed a significant reverse correlation between the sleep quality scores and QOL scores in elderly people (p= 0.001, r=-0.489). Conclusion: This study showed the elderly with higher PSQI scores had lower levels of QOL scores. It seems that lower levels of sleep quality can decrease the elders’ QOL. Then, training the elderly people on the sleep quality may lead them to a higher level of QOL.
چکیدهسابقه و هدف: بررسی کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مؤثر بر آن، مانند کیفیت خواب، روش مفیدی برای شناسایی وضعیت سلامت سالمندان و معیاری برای تعیین تأثیر درما نها و مراقبت های ارائه شده است. با وجود این مطالعات محدودی به بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت خواب سالمندان منتشر شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت خواب، در سالمندان انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی بود که بر روی 370 نفر از سالمندان شهرستان کاشان در سال 1394 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی EQ5D (European Quality of Life Five Dimensions) و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ Pittsburgh Sleep Quality Index بود. داده ها با نرم افزار آماری SPSSویرایش 5/11 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: کیفیت زندگی در بیش از یک پنجم از سالمندان در سطح متوسط و نامطلوب بود. بیشترین میانگین نمره کیفیت زندگی مربوط به جزء مراقبت از خود، و کمترین میانگین مربوط به جزء درد و ناراحتی بود. کیفیت خواب نیز در 8/27% از سالمندان، نامطلوب گزارش شد. ضریب همبستگی اسپیرمن، ارتباط معکوس و معناداری را بین نمره کل کیفیت خواب و کیفیت زندگی سالمندان نشان داد (489/0-r= ،001/0p =). نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که سالمندانی که نمره بیشتری از پرسشنامه PSQI کسب کرده و در حقیقت کیفیت خواب پایین تری داشته اند از کیفیت زندگی نامطلوبتری برخوردار بوده اند. به نظر می رسد که کاهش کیفیت خواب باعث کاهش کیفیت زندگی سالمندان می شود. به نظر می رسد که آموزش روش های بهبود کیفیت خواب به سالمندان، بتواند بر بهبود کیفیت زندگی آنها مؤثر باشد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود