مقایسه تاثیر شیوه بحث گروهی و کتابچه آموزشی بر نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در رعایت حریم بیماران در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394

Comparing the effect of group discussion and educational booklet on attitude and practice of nursing student about patients privacy in Kashan University of Medical Sciences in 2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: منا فرجی , محسن ادیب حاج باقری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94024
عنوان فارسی طرح مقایسه تاثیر شیوه بحث گروهی و کتابچه آموزشی بر نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در رعایت حریم بیماران در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394
عنوان لاتین طرح Comparing the effect of group discussion and educational booklet on attitude and practice of nursing student about patients privacy in Kashan University of Medical Sciences in 2015
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 543
تاریخ تصویب 1394/02/22
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
منا فرجیمجریاولکارشناسیmonafaraji17@yahoo.com
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
ندا میرباقرآجرپزناظر کارشناسی ارشد

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیدهزمینه : حفظ حریم خصوصی بیمار یکی از حقوق اساسی وی بوده و عامل ضروری در ایجاد مراقبت پرستاری بیمار محور، فردگرا و اخلاقی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش به دو روش بحث گروهی و کتابچه آموزشی بر نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه رعایت حریم بیماران در محیط بالینی، انجام شد. روش: این مطالعه نیمه تجربی از نوع دو گروهی بصورت پیش آزمون و پس آزمون بود که بر روی 55 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394 انجام شد. دانشجویان به صورت در دسترس انتخاب و سپس به روش تصادفی به دو گروه کتابچه آموزشی و بحث گروهی تقسیم شدند. آموزش در زمینه حریم بیمار، در یک گروه به روش بحث گروهی و در گروه دیگر به روش کتابچه آموزشی صورت گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش و چک لیست سنجش عملکرد، قبل و بعد از مداخله جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های ویلکاکسون، من ویتنی یو، آزمون T مستقل و کای دو صورت گرفت. یافته ها: اختلاف معناداری بین متغیرهای مشخصات فردی دو گروه مشاهده نشد. میانگین نمره کل نگرش، در روش بحث گروهی و کتابچه آموزشی قبل از آموزش، تفاوت معناداری نداشت (P>0/05). پس از آموزش، میانگین نمره کل نگرش در روش بحث گروهی و کتابچه آموزشی تفاوت معنادار داشت (P<0/05). همچنین، پس از مداخله، نمرات مربوط به حیطه های حریم بیمار در روش بحث گروهی و کتابچه آموزشی، تفاوت معنادار داشت (P<0/05)، هم چنین، نمرات مربوط به حیطه های حریم بیمار، بین دو روش آموزشی مذکور نیز پس از آموزش تفاوت معنادار داشت (P<0/05). میانگین نمره کل عملکرد در روش بحث گروهی و کتابچه آموزشی قبل از آموزش، تفاوت معناداری نداشت (P>0/05). پس از آموزش، میانگین نمره کل عملکرد در روش بحث گروهی و کتابچه آموزشی بطور معناداری افزایش یافت (P<0/05). پس از آموزش، نمره کل عملکرد در حیطه های فیزیکی و اجتماعی بین دو روش، تفاوت معنادار داشت (P<0/05). در روش بحث گروهی، حیطه های فیزیکی و اجتماعی مربوط به حریم بیمار پس از آموزش تفاوت معنادار داشت (P<0/05)، ولی در گروه کتابچه آموزشی، بین هیچکدام از حیطه ها پس از مداخله، تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد (P>0/05). نتیجه گیری: آموزش با هر دو روش بحث گروهی و کتابچه آموزشی می تواند موجب بهبود نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در ارتباط با رعایت حریم بیماران شود، که می تواند گامی مهم در راستای مراقبت کل نگر باشد. لذا، پیشنهاد می شود، اساتید و مربیان محترم پرستاری به منظور بهبود آموزش در این زمینه، از روش های کتابچه آموزشی و بحث گروهی استفاده نمایند.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9424.docx1394/11/11287900دانلود
9424فهرست مطالب.doc1395/07/1352736دانلود
9424فهرست مطالب.pdf1395/07/13324852دانلود
besmelah9424.doc1395/07/13180736دانلود
besmelah9424.pdf1395/07/13451375دانلود
Gozaresh 9424.doc1395/07/13828416دانلود
Gozaresh 9424.pdf1395/07/131327123دانلود