بررسی سطح اضطراب بیماران قبل از انجام آندوسکوپی و عوامل مرتبط با آن، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان، سال 1394

Assessing of patients anxiety level before endoscopic and its related factors in patients referring to Kashan Shahid Bheshti hospital, in 2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: فرزانه مقامی نژاد , محسن ادیب حاج باقری , شیما جهانگیر

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94026
عنوان فارسی طرح بررسی سطح اضطراب بیماران قبل از انجام آندوسکوپی و عوامل مرتبط با آن، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان، سال 1394
عنوان لاتین طرح Assessing of patients anxiety level before endoscopic and its related factors in patients referring to Kashan Shahid Bheshti hospital, in 2015
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 665
تاریخ تصویب 1394/03/05
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
فرزانه مقامی نژادمجریاولکارشناسی ارشد f.maghaminejad@yahoo.com
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
شیما جهانگیرمجریسومکارشناسی
خدیجه شریفیناظر Ph.D

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Endoscopy is one of the most common diagnostic and therapeutic procedures of the digestive tract disease, that because of the conduct invasive, causing fear and anxiety in patients. High levels of anxiety can cause endoscopy for incomplete, painful, difficult and prolong endoscopy and increase its side effects. Previous studies have different results about the factors associated with anxiety of patients undergoing endoscopy method. The objective of this study is assessing of patients anxiety level before endoscopic and its related factors in patients referring to Kashan Shahid Beheshti hospital, in 2015. Material and Method: This cross-sectional study was conducted on 400 patients who were referred for endoscopy in Kashan Shahid Beheshti Hospital. The method was simple non-probability sampling. The data-gathering instrument was researcher made and consisted of three parts:1) demographic information, 2) Information underlying and 3) Questions relating to awareness about the care of patients before, after and complications of endoscopic method. Anxiety patients were assessed through questionnaires Spielberger. Data were analyzed whit t-tests, ANOVA and Pearson correlation. Result: The mean age was 42.22±14.12 years.57.2% was female and 82.2% was married. 53% patients had diploma. The mean score of anxiety (the score 20 to 80) and knowledge (the score -13 to 13) were 47.47 ± 8.27 and 4.00 ± 3.18 respectively. Independent t-test showed a significant relationship between marital status and level of anxiety patients (p=0.02). Pearson correlation test showed a significant relationship between anxiety scores patients and their knowledge score. Conclusion: According to the results lack of knowledge of patients about endoscopy methods and before and after care and its complications are a major cause of anxiety in patients. Severe anxiety can affect on appropriate performance and patient outcomes after these procedures so we must increase the knowledge of patients before endoscopy.
چکیدهتهاجمی بودن باعث ترس و اضطراب بیماران می گردد. سطوح بالای اضطراب می تواند باعث انجام آندوسکوپی به صورت ناکامل، دردناک، دشوار و طولانی شدن زمان آندوسکوپی شده و عوارض جانبی آن را افزایش دهد. مطالعات گذشته نتایج متفاوتی در مورد عوامل مرتبط با اضطراب بیماران تحت روش آندوسکوپی بیان کرده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی سطح اضطراب بیماران قبل از انجام آندوسکوپی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیماستان شهید بهشتی کاشان، سال 1394، انجام شد. مواد و روشها: مطالعه به روش توصیفی بر روی 400 بیمار که برای انجام آندوسکوپی به بیمارستان شهید بهشتی کاشان مراجعه کرده بودند انجام شد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی ساده بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، شامل سه بخش: 1) اطلاعات دموگرافیک، 2) اطلاعات زمینه ایی، 3) سوالات مربوط به آگاهی بیماران در مورد مراقبت های قبل، بعد و عوارض روش آندوسکوپی بود. اضطراب بیماران نیز از طریق پرسشنامه اسپیل برگر بررسی شد. داده ها از طریق آزمون های تی تست، آنوا و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، میانگین سنی نمونه ها 12/14± 22/42 بود. 2/57% نمونه ها زن و 2/82% متاهل بودند. از نظر تحصیلات 53% دیپلم بودند. شغل اکثر افراد آزاد بود. میانگین نمره اضطراب آشکار(از نمره 20 تا 80)، 27/8 ± 47/47 و نمره آگاهی بیماران (از نمره 13- تا 13)، 18/3 ± 00/4 بوده است. آزمون تی مسثقل بین وضعیت تاهل و سطح اضطراب بیماران رابطه معنی داری نشان داد (02/0 =p ). آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری را بین نمره اضطراب بیماران و نمره آگاهی آن ها نشان داد (05/0> p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، کم بودن آگاهی بیماران در مورد اجرای روش آندوسکوپی و مراقبت های قبل و بعد و عوارض آن، یکی از دلایل عمده در ایجاد اضطراب در بیماران است و چون اضطراب شدید می تواند بر انجام دادن مناسب این روش و نتایج بیماران بعد از آن تاثیر بگذارد، باید تدابیری جهت افزایش آگاهی بیماران قبل از انجام آندوسکوپی اندیشده شود.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9426.doc1394/11/111821184دانلود
Gozaresh9426.docx1396/01/201892036دانلود
Gozaresh9426.pdf1396/01/20625617دانلود