الگوی استفاده از روش های طب مکمل در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، ساکن شهر کاشان، در سال 1394

The pattern of use of CAM in patients with Type II diabetes, living in the city of Kashan in 1394


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: زهرا قره بوقلو , محسن ادیب حاج باقری , اسماعیل عزیزی فینی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94051
عنوان فارسی طرح الگوی استفاده از روش های طب مکمل در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، ساکن شهر کاشان، در سال 1394
عنوان لاتین طرح The pattern of use of CAM in patients with Type II diabetes, living in the city of Kashan in 1394
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 298
تاریخ تصویب 1394/04/09
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
زهرا قره بوقلو مجریاولکارشناسی ارشد zgh213@hotmail.com
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
اسماعیل عزیزی فینیمجریسومPh.Dazizifini@yahoo.com
محمد افشارناظر Ph.D

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: The use of complementary and alternative therapies in patients with chronic diseases such as diabetes is common and different factors on the use of complementary medicine may be effective, but precise information on the usage pattern is not available in Kashan. The purpose of this study was to determine the pattern of complementary medicine use in patients with Type II diabetes, living in Kashan, in the year 2015. Material and Methods: A cross-sectional study was carried out on 500 patients with type II diabetes referred to two diabetes clinics in Kashan city in 2015. Patients on the list in the two Diabetes centers (Golabchi and Naghavi) was selected by systematic random samply method. A researcher-made instrument was used for data collection. The questionnaire consisted of two parts. The first part included demographic and disease-related information and the second part contains questions regarding the use of complementary medicine methods. the study instrument was given to the patients to complete at the presence of the researcher. The data using a descriptive statistics (frequency, percentage, mean) and Chi-Square test and Fisher’s exact tests. Results: In this study 64% of patients used of complementary medicine to control their disease. among all methods, cupping was the most prevalent. No significans relationships were found between demographic variables or disease related variables and using complementary medicine (p>0.05). Relatives or friends were the main sources of information about complementary medicine. Most of the patients used complementary medicine therapies daily to reduce their own blood sugar and were moderately (43/4%) satisfaied with the used complementary medicine. Conclusion: In this study 64% of the patients used complementary medicine. No significans relationships were found between demographic variables or disease related variables and using complementary medicine.
چکیده سابقه و هدف: استفاده از طب مکمل در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن همانند دیابت شایع است و عوامل مختلفی ممکن است روی میزان استفاده از آن موثر باشد، ولی اطلاعات دقیقی از میزان و الگوی مصرف آن در شهر کاشان در دسترس نیست. هدف اصلی از انجام این مطالعه، تعیین الگوی استفاده از روش های طب مکمل در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، ساکن شهر کاشان در سال 1394 است. مواد و روش ها: مطالعه ی مقطعی با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته بر روی 500 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو در شهر کاشان در سال 1394 انجام گردید. نمونه های مطالعه از روی لیست موجود در دو مرکز دیابت (گلابچی و نقوی) به صورت تصادفی سیستماتیک تا تکمیل حجم نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه شامل دو بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مرتبط با بیماری و بخش دوم شامل سئوالاتی در رابطه با استفاده از روش های طب مکمل بود. ابزار مورد مطالعه در اختیار بیماران قرار داده شد، تا در حضور محقق اقدام به تکمیل آن نمایند. پس از جمع آوری، داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آزمون کای دو و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه 64 درصد بیماران شرکت کننده، از طب مکمل جهت کنترل بیماری خود استفااده می کردند، که بیشترین درصد مربوط به داروهای گیاهی و حجامت بود. بین هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک با استفاده از طب مکمل ارتباط آماری معناداری مشاهده نگردید (05/0 >p). اطرافیان منبع اصلی بیماران جهت کسب اطلاعات در مورد طب مکمل بوده است و اکثر انها از طب مکمل به صورت روزانه برای کاهش قندخون استفاده می کردند و رضایت اکثر بیماران در حد متوسط (4/43 درصد) بوده است. نتیجه گیری: در این مطالعه 64 درصد از بیماران مشارکت کننده از طب مکمل استفاده می کردند و در نتایج مطالعه ارتباطی بین هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک با میزان استفاده از طب مکمل یافت نشد. پیشنهاد می شود، پرستاران شاغل در مراکز دیابت کلاس هایی آموزشی در رابطه با طب مکمل برای بیماران برگزار کنند. تا از مصرف خود سرانه طب مکمل، بروز عوارض و تداخل درمان های طب مکمل با طب کلاسیک پیشگیری شود.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9451.docx1394/11/112342301دانلود
gozaresh9451.doc1395/02/222451968دانلود
gozaresh9451.pdf1395/02/22739094دانلود