بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر سلامت عمومی بیماران تحت درمان با همودیالیز

Effects of Pilates Exercise on The General Health of hemodialysis patients


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: زهرا رحیمی مقدم , ندا میرباقرآجرپز , زهره سادات , علیرضا سلیمانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94064
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر سلامت عمومی بیماران تحت درمان با همودیالیز
عنوان لاتین طرح Effects of Pilates Exercise on The General Health of hemodialysis patients
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 452
تاریخ تصویب 1394/05/06
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
زهرا رحیمی مقدممجریپژوهشگر پایان نامه
ندا میرباقرآجرپزمجریدومکارشناسی ارشد
زهره ساداتمجریسومکارشناسی ارشد
منصور سیاحناظر Ph.Dmansorsayyah@gmail.com
علیرضا سلیمانیمجریچهارمفوق تخصص
محمد خوبیهمکار

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Renal failure disease is considered today as one of the main general health threats. Maintenance of regular physical exercise by the hemodialysis patients can increase level of their general health. One of these methods that has recently drawn exercise experts and physiotherapists’ attention toward itself and has been extensively expanding is Pilates exercise. The aim of this study was to investigate the effects of Pilates exercises on general health status of hemodialysis patients in Iran. Material and Method: In this clinical trial study, 50 hemodialysis patients referred to Hemodialysis Centre of Akhavan Hospital of Kashan were randomly assigned to experimental and control groups. A demographic information questionnaire along with a general health questionnaire (GHQ28) was utilized to collect the required data. First, general health in both groups was measured before the intervention. Then, modified Pilates exercises were carried out in the experimental group twice a week over a period of 8 weeks. During the same period, the control group received conventional medications only. One week later, general health in both groups was measured again. Finally, the collected data were analyzed using descriptive statistics and t-tests, chi-square test, Mann Whitney test and Wilkakson tests. Result: In the experimental group, the mean health score before (45.24 ± 9.9) and after (31.2 ± 6.9) the intervention was significant (p ≤ .001). However, this difference in the control group before (46 ± 8.6) and after (44/44 ± 7.37) the intervention was not significant (p ≥0.5). Also, the difference in the mean health score before and after the intervention was 14±0.87 for the intervention group and 1.6±.3 for the control group that was significant (P≤0.001). Conclusion: According to this study, the Pilates-based training can elevate general health of the hemodialysis patients. The Pilates exercises can be utilized as an effective and safe method to improve general health for the hemodialysis patients.
چکیدهسابقه و هدف: نارسایی مزمن کلیه امروزه یکی از مشکلات عمده سلامت عمومی محسوب می شود. یکی از مواردی که برای افزایش سطح سلامت عمومی در بیماران همودیالیزی در نظر گرفته می¬شود استفاده از ورزش¬های منظم می¬باشد. ورزش درمانی که در سال¬های اخیر مورد توجه متخصصین ورزشی و توانبخشی قرار گرفته¬است و به طور وسیعی در حال فراگیر شدن می¬باشد ورزش پیلاتس است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر سلامت عمومی بیماران همودیالیزی می¬باشد. مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 50 نفر از بیماران واجد شرایط ورود به مطالعه که در مرکز دیالیز بیمارستان اخوان کاشان پرونده داشتند، انتخاب شدند. بیماران همودیالیزی به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه دموگرافیک و سلامت عمومی( GHQ28) بود. در گروه آزمون تمرینات تعدیل شده پیلاتس دو بار در هفته و به مدت 8 هفته اجرا شد. گروه کنترل در مدت زمان مشابه فقط درمان¬های رایج را دریافت کردند. در پایان داده¬ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون¬های تی¬زوجی، کای¬اسکوئر، من¬ویتنی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد. یافته¬ها : میانگین نمره سلامت عمومی قبل و بعد از مطالعه در گروه آزمون به ترتیب 9/9±24/45 و 9/6±23/31 که این تفاوت معنی¬دار بود(001/0≥P). ولی این تفاوت در گروه کنترل(به ترتیب قبل و بعد از مطالعه 6/8±46 و 37/7±44/44) معنی¬دار نبود(05/0≤P). همچنین اختلاف میانگین سلامت عمومی قبل و بعد از شروع مطالعه در گروه مداخله 87/0±14 و در گروه کنترل 3/1±6/1 بود که از نظر آماری این اختلاف معنی¬دار بود(001/0≥P). نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج این پژوهش تمرینات ورزش پیلاتس می¬تواند باعث بهبود سلامت عمومی در بیماران همودیالیزی گردد و می¬تواند به عنوان یک درمان مطمئن و عامل موثر در ارتقاء سلامت در بیماران همودیالیزی استفاده¬گردد

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9464.docx1394/11/11178210دانلود
Gozaresh 9464.docx1395/05/17167373دانلود
Gozaresh 9464.pdf1395/05/17402220دانلود