میزان پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز چشم پزشکی بیمارستان متینی کاشان در سال 1394

The level of adherence with treatment in patients with open angle glaucoma and related factors in patients referred to the Matini hospital ophthalmology centre in Kashan in 2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن ادیب حاج باقری , طیبه موحدی نژاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94071
عنوان فارسی طرح میزان پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز چشم پزشکی بیمارستان متینی کاشان در سال 1394
عنوان لاتین طرح The level of adherence with treatment in patients with open angle glaucoma and related factors in patients referred to the Matini hospital ophthalmology centre in Kashan in 2015
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 419
تاریخ تصویب 1394/06/03
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
طیبه موحدی نژادمجریاولکارشناسیta_mo_3110@yahoo.com
حسن فرجی پورهمکار فوق تخصص
محمد افشارناظر Ph.D

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Non-adherence to medical treatments would lead to burdensome consequences such as progressive visual impairment, blindness and disabilities. This study aimed to investigate the adherence to medication in patients with open-angle glaucoma and its related factors in patients referred to Matini ophthalmology hospital in Kashan, Iran. Material and Method: A cross-sectional study was conducted on 130 patients with open-angle glaucoma referred to the Matini ophthalmology hospital in Kashan. researcher-made instrument was used to gather data about patients’ demographics and factors affecting adherence to medical treatments. The Morisky Medication Adherence Scale was used to evaluate the adherence to glaucoma medication. Descriptive statistics (Frequency, percentage, mean), Chi-square test and logistic regression analysis in SPSS software 11.5 were used to analyze the data Result: During the study, 130 patients with a mean age of 55.36 ± 15.54 years were referred to the ophthalmology clinic. Among all patients, only 34.6% completely adhered to glaucoma medications. Among the demographic variables, Age, education, Life entourage, Average monthly income, were associated with patients adherence. Among the variables associated with the disease, interval between medical visits and All treatment-related variables and all individual problems were associated with patients adherence. Conclusion: About one third of patients with open-angle glaucoma adhered to their own medications. Appropriate patient education and planning a patient follow-up strategy might positively affect the patients’adherence to glaucoma medications.
چکیدهسابقه و هدف: کمبود پایبندی به درمان طبی گلوکوم عواقب سنگینی مانند: نقص پیشرونده بینایی، کوری و ناتوانی را به همراه خواهد داشت.این مطالعه با هدف بررسی میزان پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز چشم پزشکی بیمارستان متینی کاشان انجام شد. مواد و روشها: یک مطالعه مقطعی بر روی 130 بیمار مبتلا به گلوکوم زاویه باز که از شهریور ماه1394 لغایت بهمن ماه 1394 به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان متینی کاشان مراجعه کردند، انجام شد. طی این مدت، نمونه گیری به صورت سرشماری صورت گرفت. از یک پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی اطلاعات دموگرافیک و عوامل موثر بر پایبندی بیماران به درمان دارویی استفاده شد. از مقیاس موریسکی برای برآورد میزان پایبندی به درمان دارویی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 5/11 نرم افزارSPSS و آزمون های توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین)، مجذور کای و رگرسیون لجستیک انجام شد. نتیجه گیری: یک سوم بیماران به درمان گلوکوم زاویه باز پایبند بودند. بین متغیرهای، سن، تحصیلات، همراهان زندگی، مکان زندگی و متوسط درآمد ماهیانه با میزان پایبندی بیماران به درمان ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد. میان متغیرهای مرتبط با بیماری فقط فواصل بین ویزیت ها و تمامی متغیرهای مرتبط با درمان و تمامی مشکلات فردی بیماران با میزان پایبندی آنان به درمان از نظر آماری ارتباط معنادار داشتند. بیشترین مشکلات بیماران، کمبود آگاهی از ماهیت بیماری و فراموش کردن استفاده از دارو بود.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9471.docx1394/11/11158853دانلود
Gozaresh[9471].doc1395/07/192296832دانلود
Gozaresh[9471].pdf1395/07/19817728دانلود