بررسی تاثیر ارائه فیلم و عکس از بخش اتاق عمل بر کاهش اضطراب بیماران قبل از جراحی عمومی

The effect of film and image from operation room ward on reduction of anxiety in patients undergoing general surgery before operation


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: ندا میرباقرآجرپز , سید علی رضا میرصانع , شیما شفق , جواد امین پور

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94077
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر ارائه فیلم و عکس از بخش اتاق عمل بر کاهش اضطراب بیماران قبل از جراحی عمومی
عنوان لاتین طرح The effect of film and image from operation room ward on reduction of anxiety in patients undergoing general surgery before operation
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مداخله ای
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 492
تاریخ تصویب 1394/06/31
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ندا میرباقرآجرپزمجریدومکارشناسی ارشد
سید علی رضا میرصانعمجریاولکارشناسی
شیما شفقمجریسومفوق تخصص
جواد امین پورمجریچهارم
نگین مسعودی علویناظر Ph.D

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
Abstract Background: Patients experience moderate to high level of anxiety before surgery. Many strategies such as sedative-hypnotic agents are developed to improve anxiety. Objectives: The current study aimed to determine the effect of video and picture of operating room on patients’ anxiety, before general surgery. PatientsandMethods: A clinical trial was performed on 60 patients undergoing general surgery referred to Shahid Beheshti hospital in Kashan, Iran, from 2014 to 2015. By convenient sampling method, sixty patients were selected and randomly allocated into the experimental and control groups. In the experimental group, the video information and images about operating room was played by a laptop for each patient for 30 minutes on the day before surgery and in the morning before surgery. The state anxiety of the two groups was measured after intervention. The control group received verbal information (the usual method in hospitals). Data analysis was conducted using X2 test, independent T-test and paired T-test by SPSS software version 16. Results: The mean scores of state and trait anxiety before and after intervention are presented in result section. In the experimental group, mean scores of state anxiety decreased from 43.8± 3.1 to 32.4± 2.3, following the intervention (P = 0.02). However, mean scores did not significantly change in the control group (P = 0.3). Conclusion: The current study results indicated that the video and images about operating room can reduce anxiety in patients undergoing general surgery.
چکیدهمقدمه و هدف: بیماران قبل از جراحی عمومی اضطراب متوسط و بالایی را تجربه می کنند. بسیاری از استراتژی های مانند عوامل خواب آور و آرامبخش برای کاهش اضطراب وجود دارد. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ارائه فیلم و عکس از بخش اتاق عمل بر کاهش اضطراب بیماران قبل از جراحی عمومی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی 60 بیمار تحت جراحی عمومی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393-1394 انجام شد. در گروه آزمون فیلم و عکس اتاق عمل به مدت 30 دقیقه در روز قبل از جراحی و صبح روز جراحی برای بیماران پخش شد. اضطراب دو گروه بعد از مداخله اندازگیری شد. گروه کنترل اطلاعات شفاهی (روش معمول در بیمارستان) دریافت کردند. اطلاعات از طریق آزمونهای آماری کای اسکوئر، تی مستقل و زوجی از طریق نرم افزار SPSS V:16 آنالیز شد. نتایج: میانگین نمرات اضطراب آشکار و پنهان قبل و بعد از مداخله در بخش نتایج ارائه می شود. در گروه آزمون بدنبال مداخله، میانگین نمره اضطراب آشکار از1/3 ± 8/43 به 3/2 ± 4/32 کاهش یافت(p=0.02). هر چند میانگین تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود (p=0.3). نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که فیلم و عکس از اتاق عمل، می تواند اضطراب بیماران تحت عمل جراحی عمومی را کاهش دهد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9477.docx1394/11/112138493دانلود
Gozaresh 9477.docx1395/08/252992046دانلود
Gozaresh 9477.pdf1395/08/25288577دانلود