تاثیر آموزش بالینی مهارتهای خرد و حل مساله بر تفکر انتقادی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری

the effectiveness of the five-step micro skills model and problem based learning clinical education on critical thinking anxiety and satisfaction in nursing student


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن ادیب حاج باقری , طیبه مرادی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94078
عنوان فارسی طرح تاثیر آموزش بالینی مهارتهای خرد و حل مساله بر تفکر انتقادی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری
عنوان لاتین طرح the effectiveness of the five-step micro skills model and problem based learning clinical education on critical thinking anxiety and satisfaction in nursing student
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مداخله ای
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 469
تاریخ تصویب 1394/06/31
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
طیبه مرادیمجریاولکارشناسی ارشد tmorady67@yahoo.com
خدیجه شریفیناظر Ph.D

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: It seems that the use of new clinical teaching methods can be efective on critical thinking, anxiety and satisfaction of nursing students in the clinical envirement. But there is no study in this field. This study aimed to evaluate The Effectiveness of the Five-step Micro skills Model and problem based learning clinical education on critical thinking, anxiety and satisfaction in nursing student Material and Method: This randomized clinical trial was performed on all 6th term nursing students of Kashan University of Medical Sciences. Students were divided randomly into three groups. The four instruments were used to collect data. In the first training session in each group, students participated in an orientation class and critical thinking questionnaire was distributed among the students. Tree educational approch were performed for tree groups included: PBL, OMP and Traditional. In the last session, students completed satisfaction and anxiety questionnaires. A week after the end of training, critical thinking questionnaire was completed by students again. Result: Students participating in this study were 40 people. The average age of students was 21/77 ± 1/32. No statistically significant differences in terms of demographic information were observed between 3 groups. The results showed that the average nursing students' critical thinking and the level of anxiety of students had no significant difference in 3 groups. But the level of satisfication was statistically difference between three groups. Conclusion: Application of PBL and OMP in clinical envirment can improve the critical thinking and satisfaction in nursing student so it can use as an appropriate educational approach in nursing clinical setting
چکیدهسابقه و هدف: به نظر می رسد استفاده از روشهای آموزش بالینی جدید می تواند بر تفکر انتقادی، سطح اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در محیط بالین تاثیر بگذارد. اما مطالعه ای در این زمینه وجود ندارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بالینی مهارتهای خرد و حل مساله بر تفکر انتقادی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری انجام شد. مواد و روشها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی کل دانشجویان پرستاری ترم 6 دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. دانشجویان به روش قرعه کشی به سه گروه تقسیم شدند. از چهار ابزار برای جمع اوری داده ها استفاده شد. کلاسهای کارآموزی داخلی جراحی 3 به مدت 25 ساعت برای هر گروه اجرا شد. در ابتدای شروع کلاسهای کارآموزی، دانشجویان در یک کلاس توجیهی شرکت کرده و سپس پرسشنامه تفکر انتقادی بین دانشجویان توزیع شد. با توجه به این که برای گروه مورد نظر چه نوع روش آموزشی تعیین شده بود آموزش بالینی معمول یا آموزش بالینی حل مساله یا آموزش بالینی پنج مهارت خرد به دانشجویان ارائه شد. در آخرین جلسه کارآموزی هرگروه، دانشجویان پرسشنامه های رضایتمندی و پرسشنامه اضطراب را تکمیل کردند. یک هفته پس از پایان کارآموزی پرسشنامه تفکر انتقادی مجدد توسط دانشجویان تکمیل شد. یافته ها: دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه 40 نفر بودند. میانگین سنی دانشجویان 32/1 ± 77/21 بود. تفاوت آماری معنی داری از نظر سن، جنس، میانگین معدل کتبی دیپلم و معدل ترم قبل دانشجویان بین سه گروه مشاهده نشد. نتایج مطالعه نشان داد میانگین تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری و میانگین اضطراب دانشجویان در سه گروه آموزش بالینی اختلاف معناداری ندارد. آزمون آماری تفاوت معناداری بین رضایتمندی در سه گروه را نشان داد( 015/0 p=). نتیجه گیری: به کارگیری شیوه های آموزشی حل مسئله و مهارتهای خرد در محیط بالین موجب بهبود تفکر انتقادی و سطح رضایتمندی دانشجویان در محیط بالین شده و می تواند به عنوان شیوه اموزشی مناسب در محیط بالین پرستاری مورد استفاده قرار گیرد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9478.doc1394/11/112129408دانلود
Gozaresh 9478.docx1395/09/142754009دانلود
Gozaresh 9478.pdf1395/09/14567204دانلود