مقایسه تاثیر پرانایاما سوکها و بازتاب‌درمانی دست بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر

Comparison effect of Pranayama Sukha and Hand Reflexology on anxiety and hemodynamic status in patients undergoing coronary angiography


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن تقدسی , مریم مبینی بیدگلی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94084
عنوان فارسی طرح مقایسه تاثیر پرانایاما سوکها و بازتاب‌درمانی دست بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر
عنوان لاتین طرح Comparison effect of Pranayama Sukha and Hand Reflexology on anxiety and hemodynamic status in patients undergoing coronary angiography
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 512
تاریخ تصویب 1394/07/14
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن تقدسیمجریدومPh.Dtaghadosi_m@kaums.ac.ir
مریم مبینی بیدگلی مجریاول
حمید رضا گیلاسیهمکار Ph.Dhrgilasi@yahoo.com
علیرضا فرخیانهمکار فوق تخصصfarrokhian.ar@gmail.com
منصور دیانتیناظر کارشناسی ارشد dianati_m@kaums.ac.ir
علی کریمیان همکار

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Anxiety and hemodynamic changes are among the common problems in patients undergoing angiography. Numerous pharmacological and non-pharmacological methods are used to improve these conditions. The results of using non-pharmacological treatments are often questioned. Therefore, this study aimed to compare the effect of Sukha Pranayama and hand reflexology on anxiety and hemodynamic status of patients undergoing coronary angiography. Materials and Methods: This double-blind controlled study recruited 120 patients attending the angiography ward of Shahid Beheshti Hospital, Kashan from fall 2015 to winter 2016. Patients who met the inclusion criteria and gradually attended the hospital were randomly assigned to one control and two intervention groups. On the day of angiography, patients in the three groups received routine care, but additionally, the first intervention group received hand reflexology and the second intervention group received Sukha Pranayama breathing. A demographics checklist, Spielberger’s state anxiety inventory and a checklist for recording hemodynamic parameters were used to collect data. Anxiety was measured before, half an hour and an hour after the intervention. Hemodynamic parameters were measured in the three groups before, immediately, five minutes and half an hour after the intervention. Data were analyzed by descriptive statistics, ANOVA and repeated measures. Findings: The mean age of patients was 62.7 ± 6.28 years in the control group, 60 ± 7.8 years in the hand reflexology group and 55.5 ± 7.36 years in the Sukha Pranayama group. All the three groups were matched in terms of personal characteristics such as age, gender, marital status, education, job status, history of smoking, history of diabetes, hyperlipidemia and hypertension. Before the intervention, there was no significant difference in the mean score of anxiety (p=0.67) and the mean score of patients’ hemodynamic status, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse rate, respiratory rate, arterial oxygen saturation percentage, and dysrhythmias. After the intervention, the mean difference of anxiety was significant among the three groups (p<0.0001). The mean difference in the hemodynamic status was not significant among the three groups, but both intervention groups experienced a decrease in the means of systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse rate and respiratory rate. The mean of arterial oxygen saturation percentage also increased in both intervention groups. Results: The results showed that both interventions, namely Sukha Pranayama and hand reflexology are effective on anxiety and hemodynamic status in patients undergoing coronary angiography. Sukha Pranayama is more effective than hand reflexology on anxiety level in patients undergoing coronary angiography and can be used to mitigate their anxiety.
چکیدهمقدمه: اضطراب وتغييرات هموديناميک يکي از مشکلات رايج بيماران کانديد آنژيوگرافي است که روشهاي متعدد دارويي و غير دارويي براي بهبود آن استفاده مي شود. نتايج استفاده از درمان‌‌هاي غير دارويي اغلب مورد ترديد است. لذا مطالعه فوق با هدف مقايسه تاثير پراناياماسوکها و بازتاب‌درماني دست بر اضطراب و وضعيت هموديناميک بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر انجام شد. روش کار: مطالعه به صورت کارآزمايي باليني يک سوکور کنترل‌دار بر روي 120 بيمار مراجعه کننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان شهيد دکتر بهشتي کاشان طي شش ماهه دوم سال 1394 انجام شد. بيماراني که شرايط ورود به مطالعه را داشتند و بتدريج مراجعه کردند به صورت تصادفي در سه گروه شاهد و مداخله تخصيص داده شد. روز انجام آنژيوگرافي، بيماران؛ علاوه بر دريافت مراقبت‌هاي معمول؛ در گروه مداخله اول، بازتاب‌درماني دست و در گروه دوم مداخله، تنفس پراناياما سوکها و در گروه سوم مراقبت‌هاي معمول انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه اضطراب موقعيتي اسپيلبرگر و چک ليست ثبت پارامترهاي هموديناميک بود. اضطراب قبل، نيم ويک ساعت بعد از مداخله اندازه‌گيري گرديد. پارامترهاي هموديناميک، قبل، بلافاصله، 5 دقيقه و 30 دقيقه بعد از مداخله در سه گروه اندازه‌گيري شد. داده‌ها با آمار توصيفي و آزمون‌هاي ANOVAو آناليز واريانس اندازه‌‌‌هاي تکراري مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته‌ها:ميانگينسنبيماراندرگروه کنترل 28/6±7/62 سال ودرگروهرفلکسولوژي دست8/7 ±60 سال ودرگروهپراناياما سوکها 36/7± 5/55سالبود. هرسهگروهازنظرويژگيهايفرديازقبيلسن،جنس،وضعيتتاهل،وضعيتتحصيلات،وضعيتاشتغال،سابقهاستعمالسيگاروسابقهبيماريديابتوهيپرليپيدميوفشارخونباهماختلاف معني داري نداشتند.قبل از انجام مداخله، بين ميانگين نمره اضطراب بيماران (67/0 p=) و بين ميانگين نمره وضعيت هموديناميک بيماران، فشارخون سيستوليک، فشارخون دياستوليک، تعداد نبض، تعداد تنفس، درصد اشباع اکسيژن شرياني، و وجود ديس ريتمي اختلاف معني‌دار وجود نداشت. بعد از انجام مداخله، اختلاف ميانگين اضطراب بين سه گروه، معني‌دار بود(001/0p< ). اختلاف ميانگين وضعيت هموديناميک بين سه گروه معني‌دار نبود اما در هر دو گروه رفلکسولوژي دست و پراناياماسوکها ميانگين فشار سيستوليک، ميانگين فشار دياستوليک، ميانگين تعداد نبض و ميانگين تعداد تنفس کاهش داشت و ميانگين درصد اشباع اکسيژن شرياني در هر دو گروه افزايش داشت. نتايج: نتايج نشان داد که هر دو مداخله پراناياماسوکها و بازتاب درماني دست، بر بهبود اضطراب و وضعيت هموديناميک بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر موثر است.پراناياماسوکهانسبتبهبازتاب‌درماني دستتاثيربيشتريبرسطحاضطراببيمارانکانديد آنژيوگرافي عروق کرونر دارد و مي توانجهتتسکينوتخفيفاضطراببيماراني که درانتظارآنژيوگرافي عروق کرونرهستند استفاده گردد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9484.docx1394/11/113668065دانلود
Gozaresh9484.docx1396/01/315193514دانلود
Gozaresh9484.pdf1396/01/31735672دانلود