" بررسی تأثیرامواج تلفن همراه بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش سوری؛ نقش احتمالی نیتریک اکساید

Effect of cell phone emissions on PTZ-induced seizure in mice; Possible involvement of Nitric Oxide.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: ابراهیم کوچکی نصرآبادی , حمیدرضا بنفشه , سید علی مسعود , حمیدرضا میرکریمی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94103
عنوان فارسی طرح " بررسی تأثیرامواج تلفن همراه بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش سوری؛ نقش احتمالی نیتریک اکساید
عنوان لاتین طرح Effect of cell phone emissions on PTZ-induced seizure in mice; Possible involvement of Nitric Oxide.
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مداخله ای
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 663
تاریخ تصویب 1394/08/26
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ابراهیم کوچکی نصرآبادیمجریاولفوق تخصصkoochaki@kaums.ac.ir
حمیدرضا بنفشهمجریدومPh.Dbanafsheh_h@kaums.ac.ir
سید علی مسعودمجریسومفوق تخصص masoud_a@kaums.ac.ir
حمیدرضا میرکریمیمجریپژوهشگر پایان نامه تخصص
جواد ابوالحسنیناظر تخصص

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Widespread use of cellphone devices is source of growing concerns about the adverse effect of their EMF on function of human brain. Seizure as the most common electrophysiological disorder of brain cortex may have a causal connection with cellphone emissions. The present study was set out to evaluate the effects of these emissions on the threshold of PTZ-induced seizures in mice with focus on nitric oxide pathway. Material and Method: BALB/c male mice were randomly divided into three groups: control, acute, and chronic mobile phone radiation for 60, 90, and 120 min with frequency 900 to 950 MHz and pulse of 217 Hz. The chronic group received 30 days of radiation, while the acute group received only once. The intravenous infusion of pentylenetetrazole (5 mg/ml) was used to induce seizure signs. The group that has shown the greatest change in seizure threshold was used to assess the brain tissue level of nitric oxide metabolites. Result: Although acute mobile radiation did not change seizure threshold, chronic radiation decreased the clonic seizure thresholds significantly. Also tissue level of nitric oxide metabolites has shown significant increase in chronic exposure group before and after seizure in comparison with control group. Conclusion: Our data suggest that the continued and prolonged contact with the mobile phone radiation might increase the frequency and severity of seizure in epileptic patients. It also supposes the involvement of nitric oxide pathway in this process and support the proconvulsive properties of NO in seizure pathogenesis.
چکیدهسابقه و هدف: استفاده فراگير از تلفن هاي همراه، نگراني هاي فراواني را در خصوص تاثيرات امواج حاصل از اين سيستم ها بر ساختار و عملکرد مغز ايجاد کرده است. تشنج به عنوان شايع ترين اختلال الکتروفيزيولوژيک کورتکس مغز ممکن است ارتباط تنگاتنگي با تشعشعات سيستم هاي موبايل داشته باشد. مطالعه حاضر جهت بررسي اثر اين امواج بر آستانه شروع تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش هاي سوري با تمرکز بر مسير نيتريک اکسايد طراحي گرديد. مواد و روشها: جهت بررسي آستانه تشنج کلونيک، موش هاي سوري نر با وزن 30-20 گرم در گروه هاي کنترل، مواجهه حاد (به مدت 60، 90 و 120 دقيقه) و مواجهه مزمن (به مدت 60، 90 و 120 دقيقه، طي يک دوره 30 روزه) قرار گرفتند و پس از اتمام دوره رادياسيون با PTZ وريدي تشنج در آنها القاء گرديد. جهت بررسي سطح متابوليت هاي NO در بافت مغز از گروهي که بيشترين تغيير در آستانه تشنج را بروز داده بودند، استفاده شد. نتايج: مواجهه حاد با امواج تلفن همراه تاثير قابل ملاحظه اي بر آستانه تشنج کلونيک حيوانات نداشت، در حالي که مواجهه مزمن با اين امواج در همه گروه ها به صورت معني داري آستانه تشنج را کاهش داد. همچنين سطح متابوليت هاي NO در گروه مواجهه مزمن، چه قبل و چه بعد از القاء تشنج افزايش معني داري را در مقايسه با گروه هاي کنترل نشان داد. نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر، قرارگيري طولاني مدت در معرض امواج تلفن همراه را به عنوان يک عامل مستعدکننده جهت افزايش فرکانس حملات تشنج در افراد مبتلا به صرع مطرح مي کند. همچنين بر درگير بودن مسير نيتريک اکسايد در اين فرآيند و خواص proconvulsive نيتريک اکسايد به عنوان يک ميانجي عصبي در پاتوژنز تشنج تاکيد دارد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94103.docx1394/11/112746495دانلود
Gozaresh 94103.docx1396/08/29142184دانلود
Gozaresh 94103.pdf1396/08/29382999دانلود