" بررسی تأثیرامواج تلفن همراه بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش سوری؛ نقش احتمالی نیتریک اکساید

Effect of cell phone emissions on PTZ-induced seizure in mice; Possible involvement of Nitric Oxide.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: ابراهیم کوچکی نصرآبادی , حمیدرضا بنفشه , سید علی مسعود , حمیدرضا میرکریمی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94103
عنوان فارسی طرح " بررسی تأثیرامواج تلفن همراه بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش سوری؛ نقش احتمالی نیتریک اکساید
عنوان لاتین طرح Effect of cell phone emissions on PTZ-induced seizure in mice; Possible involvement of Nitric Oxide.
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مداخله ای
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 663
تاریخ تصویب 1394/08/26
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ابراهیم کوچکی نصرآبادیمجریاولفوق تخصصkoochaki@kaums.ac.ir
حمیدرضا بنفشهمجریدومPh.Dbanafsheh_h@kaums.ac.ir
سید علی مسعودمجریسومفوق تخصص masoud_a@kaums.ac.ir
حمیدرضا میرکریمیمجریپژوهشگر پایان نامه تخصص
جواد ابوالحسنیناظر تخصص

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Widespread use of cellphone devices is source of growing concerns about the adverse effect of their EMF on function of human brain. Seizure as the most common electrophysiological disorder of brain cortex may have a causal connection with cellphone emissions. The present study was set out to evaluate the effects of these emissions on the threshold of PTZ-induced seizures in mice with focus on nitric oxide pathway. Material and Method: BALB/c male mice were randomly divided into three groups: control, acute, and chronic mobile phone radiation for 60, 90, and 120 min with frequency 900 to 950 MHz and pulse of 217 Hz. The chronic group received 30 days of radiation, while the acute group received only once. The intravenous infusion of pentylenetetrazole (5 mg/ml) was used to induce seizure signs. The group that has shown the greatest change in seizure threshold was used to assess the brain tissue level of nitric oxide metabolites. Result: Although acute mobile radiation did not change seizure threshold, chronic radiation decreased the clonic seizure thresholds significantly. Also tissue level of nitric oxide metabolites has shown significant increase in chronic exposure group before and after seizure in comparison with control group. Conclusion: Our data suggest that the continued and prolonged contact with the mobile phone radiation might increase the frequency and severity of seizure in epileptic patients. It also supposes the involvement of nitric oxide pathway in this process and support the proconvulsive properties of NO in seizure pathogenesis.
چکیدهسابقه و هدف: استفاده فراگیر از تلفن های همراه، نگرانی های فراوانی را در خصوص تاثیرات امواج حاصل از این سیستم ها بر ساختار و عملکرد مغز ایجاد کرده است. تشنج به عنوان شایع ترین اختلال الکتروفیزیولوژیک کورتکس مغز ممکن است ارتباط تنگاتنگی با تشعشعات سیستم های موبایل داشته باشد. مطالعه حاضر جهت بررسی اثر این امواج بر آستانه شروع تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های سوری با تمرکز بر مسیر نیتریک اکساید طراحی گردید. مواد و روشها: جهت بررسی آستانه تشنج کلونیک، موش های سوری نر با وزن 30-20 گرم در گروه های کنترل، مواجهه حاد (به مدت 60، 90 و 120 دقیقه) و مواجهه مزمن (به مدت 60، 90 و 120 دقیقه، طی یک دوره 30 روزه) قرار گرفتند و پس از اتمام دوره رادیاسیون با PTZ وریدی تشنج در آنها القاء گردید. جهت بررسی سطح متابولیت های NO در بافت مغز از گروهی که بیشترین تغییر در آستانه تشنج را بروز داده بودند، استفاده شد. نتایج: مواجهه حاد با امواج تلفن همراه تاثیر قابل ملاحظه ای بر آستانه تشنج کلونیک حیوانات نداشت، در حالی که مواجهه مزمن با این امواج در همه گروه ها به صورت معنی داری آستانه تشنج را کاهش داد. همچنین سطح متابولیت های NO در گروه مواجهه مزمن، چه قبل و چه بعد از القاء تشنج افزایش معنی داری را در مقایسه با گروه های کنترل نشان داد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر، قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج تلفن همراه را به عنوان یک عامل مستعدکننده جهت افزایش فرکانس حملات تشنج در افراد مبتلا به صرع مطرح می کند. همچنین بر درگیر بودن مسیر نیتریک اکساید در این فرآیند و خواص proconvulsive نیتریک اکساید به عنوان یک میانجی عصبی در پاتوژنز تشنج تاکید دارد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94103.docx1394/11/112746495دانلود
Gozaresh 94103.docx1396/08/29142184دانلود
Gozaresh 94103.pdf1396/08/29382999دانلود