بررسی اثر کپسول حاوی عصاره چای سبز، فلفل قرمز و زنجبیل بر وزن افراد چاق

2-3) The effect of capsule containing greeen tea, capsaicin and ginger extracts on weight of obese peoples


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن تقی زاده , ذات اله عاصمی , نرجس فرزین , حسین اکبری , مهناز محلوجی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94110
عنوان فارسی طرح بررسی اثر کپسول حاوی عصاره چای سبز، فلفل قرمز و زنجبیل بر وزن افراد چاق
عنوان لاتین طرح 2-3) The effect of capsule containing greeen tea, capsaicin and ginger extracts on weight of obese peoples
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 658
تاریخ تصویب 1394/09/10
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن تقی زادهمجریاولPh.D taghizadeh_m@kaums.ac.ir
ذات اله عاصمیمجریدومPh.Dasemi_r@yahoo.com
نرجس فرزینمجریسوم
حسین اکبریمجریچهارمPh.Dakbari_h@kaums.ac.ir
مهناز محلوجیمجریپنجمکارشناسی
محمدرضا معمارزادههمکار
فرزانه خلجیهمکار
مهدی مهرانهمکار
اعظم مصداقی نیاناظر Ph.D mesdaghinia-a@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractObjectives: The current study was conducted to determine the effects of herbal capsule containing green tea, capsaicin and ginger extracts on weight loss and metabolic profiles among overweight women. Methods: This randomized double-blind placebo-controlled clinical trial was done among 50 overweight women, aged 18-50 years old. Participants were randomly divided into two groups. Group A received 2 capsules of dietary supplements containing green tea, capsaicin and ginger extracts (n=25) group B received placebos (n=25) twice a day for 8 weeks. Fasting blood samples were taken at the study baseline and end-point the intervention to determine markers of insulin metabolism, lipid concentrations and biomarkers of oxidative stress. Results: After 8 weeks of intervention, compared with placebo, taking dietary supplements containing green tea, capsaicin and ginger resulted in a significant decrease in weight (-1.8±1.5 vs. +0.4±1.2 kg, respectively, P<0.001) and BMI (-0.7±0.5 vs. +0.1±0.5 kg/m2, respectively, P<0.001). In addition, subjects who received green tea, capsaicin and ginger co-supplements had significantly decreased serum insulin concentrations (-2.6±3.9 vs. -0.6±2.0 µIU/mL, P=0.02), HOMA-IR (-0.5±0.8 vs. -0.05±0.6, P=0.01), and increased QUICKI (+0.01±0.01 vs. +0.001±0.01, P=0.008) and plasma glutathione (GSH) levels (+73.8±120.6 vs. -28.3±193.4 µmol/L, P=0.03) compared with the placebo. Administration of green tea, capsaicin and ginger co-supplements had no significant effects on fasting plasma glucose (FPG), lipid concentrations and total antioxidant capacity (TAC) compared with the placebo. Conclusions: Taken together, our study indicated that taking green tea, capsaicin and ginger co-supplements for 8-week among overweight women had beneficial effects on weight, BMI, markers of insulin metabolism and plasma GSH levels, but did not affect FPG, lipid and TAC concentrations.
چکیدههدف: مطالعه حاضر جهت ارزيابي اثرات مصرف ترکيب گياهي حاوي چاي سبز، فلفل قرمز و زنجبيل بر کاهش وزن و وضعيت متابوليک درزنان مبتلا به اضافه وزن طراحي شده است. مواد و روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور کنترل شده بر روي 50 زن مبتلا به اضافه وزن در محدوده سني 50-18سال انجام شد. افراد به طور تصادفي به دوگروه دريافت کننده 2 عددکپسول گياهي حاوي عصاره چاي سبز، فلفل قرمز و زنجبيل (25 نفر) يا کپسول پلاسبو(25 نفر) دو بار در روز به مدت 8 هفته تقسيم شدند. نمونه خون ناشتا در ابتدا و انتهاي مداخله به منظور بررسي مارکرهاي متابوليسم انسولين، غلظت ليپيد و بيو مارکرهاي استرس اکسيداتيو تهيه شد. نتايج: در پايان مطالعه ، در افراد دريافت کننده کپسول گياهي در مقايسه با گروه پلاسبو کاهش معني داري در وزن (-1.8±1.5 vs. +0.4±1.2 kg, P<0.001) و BMI (-0.7±0.5 vs. +0.1±0.5 kg/m2, P<0.001). ديده شد. بعلاوه در افراد گروه مداخله کاهش معني داري در غلظت انسولين سرم (-2.6±3.9 vs. -0.6±2.0 µIU/mL, P=0.02)، HOMA-IR (-0.5±0.8 vs. -0.05±0.6, P=0.01)، و افزايش سطوح گلوتاتيون پلاسما (+0.01±0.01 vs. +0.001±0.01, (GSH) P=0.008) (+73.8±120.6 vs. -28.3±193.4 µmol/L, P=0.03) در مقايسه با گروه کنترل ديده شد. مصرف مکمل گياهي تاثير معني داري بر گلوکز ناشتاي پلاسما (FPG)، غلظت ليپيد و ظرفيت تام آنتي اکسيداني (TAC) در مقايسه با گروه پلاسبو نداشت. نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که مصرف کپسول گياهي حاوي عصاره چاي سبز، فلفل و زنجبيل براي مدت8 هفته در زنان مبتلا به اضافه وزن اثرات مفيدي بر روي وزن ، BMI، مارکرهاي متابوليسم انسولين و سطوح GSH پلاسما داشته ، اما تاثيري برغلظتهاي گلوگز ناشتاي پلاسما( FPG)، ليپيد و ظرفيت تام آنتي اکسيداني(TAC ) ندارد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94110.docx1394/11/11175564دانلود
Gozaresh 94110.DOCX1396/06/05141387دانلود