بررسی تاثیر ماسک CPAPبر پارامترهای همودینامیک و کاهش بروز عوارض ریوی پس از جراحی قلب باز در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان سال 1394

Effect of CPAP mask on Hemodynamic parameters and reduce the incidence of pulmonary complication in after open heart surgery Beheshti Hospital in 2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محمد رضا افاضل , فاطمه نادی , اسماعیل عزیزی فینی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94116
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر ماسک CPAPبر پارامترهای همودینامیک و کاهش بروز عوارض ریوی پس از جراحی قلب باز در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان سال 1394
عنوان لاتین طرح Effect of CPAP mask on Hemodynamic parameters and reduce the incidence of pulmonary complication in after open heart surgery Beheshti Hospital in 2015
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مداخله ای
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 630
تاریخ تصویب 1394/09/10
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد رضا افاضلمجریدومکارشناسی ارشد
فاطمه نادیمجریپژوهشگر پایان نامه و مجری اول fatinus 2006@yahoo.com
اسماعیل عزیزی فینیمجریسومPh.Dazizifini@yahoo.com
محمد صادق پورعباسیهمکار فوق تخصصdrmpourabbasi@yahoo.com
مهدی رجبیناظر فوق تخصص

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Respiratory complications are one of the most common and alarming complications following open heart surgery. The use of CPAP mask is a preventive measure after this type of surgery that has been associated with conflicting results in different studies. The present study was conducted to investigate the effectiveness of CPAP mask in reducing the incidence of pulmonary complications following open heart surgery. Material and Method: The present clinical trial was conducted in 2015 in Iran on 72 patients undergoing open heart surgery that were selected through continuous sampling and randomly divided into two groups of 36 patients. The trial group wore a CPAP mask at 5cmH2O pressure for five 30-minute sessions every eight hours. The control group received only the routine care provided by the ward staff. A checklist was used to record the hemodynamic parameters of all patients 10 minutes before and after each intervention. Pulmonary complications were assessed in both groups after the removal of chest drains using a chest X-ray. Data were analyzed using the Chi-square test and the independent t-test. Result: No significant differences were found between the mean systolic blood pressure, diastolic blood pressure and mean arterial pressure before and after the intervention in the two groups (P> 0.05). The mean central venous pressure of the two groups was significantly different in the first measurement before the intervention (P< 0.05). However, no significant differences were found between the mean central venous pressures after the subsequent post-intervention measurements in the two groups (P> 0.05). Moreover, no significant differences were found between the mean heart rate of the two groups before and after the intervention (P> 0.05) unless in the fourth measurement in which a significant difference was found between the two groups (P< 0.05). The results obtained showed a significant difference between the two groups in the incidence of atelectasis after the intervention (P<0.05), but not in terms of any of theother pulmonary complications examined, such as pulmonary edema, pleural effusion, pneumothorax, pneumonia and ARDS. Conclusion: According to the results, The use of continuous positive airway pressure mask had no side effects on hemodynamic parameters. the CPAP mask can be non-invasively used immediately after extubation in open heart surgery patients to effectively and safely improve pulmonary function and reduce the incidence of pulmonary complications such as atelectasis.
چکیدهمقدمه و هدف: عوارض تنفسی یکی از شایعترین و نگران کننده¬ترین عوارض بعد از عمل جراحی قلب باز می-باشد. یک اقدام پیشگیرانه بعد از جراحی قلب باز، استفاده از ماسک CPAP می¬باشد که استفاده از آن در مطالعات مختلف نتایج متناقضی را به همراه داشته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ماسک CPAP بر پارامترهای همودینامیک وکاهش بروز عوارض ریوی در بیماران پس ازجراحی قلب باز می باشد. مواد و روشها: این مطالعه¬ی کارآزمایی بالینی، بر روی 72 بیمار تحت جراحی قلب باز که به روش نمونه¬گیری آسان انتخاب شده بودند، در ICU کاشان انجام گرفت. نمونه¬ها با تخصیص تصادفی ساده به دو گروه 36 نفره تقسیم شدند؛ که گروه آزمون ماسک CPAP با فشارcmH2O 5 و گروه کنترل مراقبت روتین دریافت کردند. در مجموع 5 نوبت مداخله در فواصل، بلافاصله بعد از خروج لوله تراشه و سپس هر 8 ساعت انجام شد؛ که هر نوبت مداخله 30 دقیقه طول کشید. مقادیر فشار خون سیستول و دیاستول شریانی، فشار متوسط شریانی، فشار ورید مرکزی و تعداد ضربان قلب، 10 دقیقه قبل و 10 دقیقه بعد از هر نوبت مداخله با استفاده از دستگاه مانیتور اندازه گیری شد. عوارض ریوی بعد از خروج درن¬های قفسه سینه با انجام گرافی قفسه سینه بررسی شدند. داده¬ها با استفاده از آزمون¬های کااسکوئر، من¬ویتنی و آزمون اندازه¬های تکراری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه¬گیری: نتایج نشان داد که بین میانگین فشار خون سیستول و دیاستول شریانی، فشار متوسط شریانی، فشار ورید مرکزی و تعداد ضربان قلب، بعد از هر نوبت مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معنی¬داری وجود ندارد (05/0< p). میزان بروز آتلکتازی بین دو گروه تفاوت آماری معنی¬داری وجود دارد (05/0>p)؛ ولی در سایر موارد بررسی شده¬ی عوارض ریوی، از قبیل: ادم ریه، پلورال افیوژن، پنوموتوراکس، پنومونی و ARDS بعداز مداخله تفاوت آماری معنی¬داری مشاهده نشد(05/0< p). با توجه به نتایج فوق، نتیجه می¬گیریم که استفاده از ماسک CPAP به صورت غیرتهاجمی بلافاصله بعد از اکستیوباسیون در بیماران بعد از جراحی قلب می¬تواند به صورت موثر و ایمن برای بهبود عملکرد ریوی و کاهش بروز عوارض ریوی از جمله آتلکتازی مورد استفاده قرار گیرد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94116.docx1394/11/11426807دانلود
Gozaresh94116.docx1396/06/303201546دانلود
Gozaresh 94116.pdf1396/06/301026542دانلود