" بررسی تأثیرماساژ با روش (TKS (Tactile Kinesthetic Stimulation بر شاخص های رشد نوزادان سالم

The effect of TKS (Tactile Kinesthetic Stimulation) massage on growth of healthy infants


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: معصومه حسینیان قمصری , فاطمه عابدی خالدی , ندا میرباقرآجرپز

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94117
عنوان فارسی طرح " بررسی تأثیرماساژ با روش (TKS (Tactile Kinesthetic Stimulation بر شاخص های رشد نوزادان سالم
عنوان لاتین طرح The effect of TKS (Tactile Kinesthetic Stimulation) massage on growth of healthy infants
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مداخله ای
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 652
تاریخ تصویب 1394/09/10
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
معصومه حسینیان قمصریمجریدومکارشناسی ارشد
فاطمه عابدی خالدیمجریپژوهشگر پایان نامه و مجری اول abedyf68@gmail.com
ندا میرباقرآجرپزمجریسومکارشناسی ارشد
محمد رضا شریفناظر فوق تخصص

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: One of the objectives Pediatrics is that each child should achieve hiss individual potential for growth and development. Evaluation of fetal growth is one of the major components for the health of children, especially from birth and infancy. Several methods such as acupressure and therapeutic touch are suggested to improve growth in infants. One of the most effective forms of touch is massage therapy. This study was designed to aimed investigate The effect of TKS (Tactile Kinesthetic Stimulation) massage on growth parameters of healthy infants. materials and methods: This is an interventional study that the samples were randomly. 60 term healthy newborns, which cqulified to be studied were used, they were in two groups exprimental (30 infants) and control (30 infants). The one day infants in experimental group, Tactile kinesthetic stimulation received by their mother at home. This method was applied twise every day and each time for 15 minuty between two stages of infant feeding (before feeding), for 4 continuous weeks. The first and third five minutes is for Tactile which is includes top-down and rotational movements on the abdomen. The second 5 minute, Kinesthetic Stimulation that involves Leges adduction and abduction and Bicycle movements at the same time same time. Growth parameters of the infants in two groupe, at birth time,the end of 14th day and the end of 28th day(with a scale and Tape measure) in the morning whice is recorded by researcher. Result: Measurements of weight, height and head circumference were done, at birth time, the end of 14th day and the end of 28th day in infants in both groups. The results of the analysis showed that despite the daily increase in the size of the parameters weight, height and head circumference, this increase was not significant (0 / 05 P). Conclusion: Tactile kinesthetic stimulation may be a appropriate interventions for physical growth healthy infants. Is needed to a study with a larger sample numbers for further reviews the effects of massage on infants.
چکیدهمقدمه: یکی از اهداف طب کودکان این است که هر کودک پتانسیل فردی خود را برای رشد و تکامل به دست آورد .روشهای متعددی جهت بهبود رشد در نوزادان از جمله طب فشاری و لمس درمانی پیشنهاد شده. یکی از مؤثرترین اشکال لمس، ماساژ درمانی است.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ماساژ به روش لمسی ـ حرکتی (TKS) بر شاخص های رشد نوزادان سالم انجام گرفته است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه ی مداخله ای است که نمونه گیری آن به صورت تصادفی انجام گرفت. 60 نوزاد سالم ترم واجد شرایط ورود به مطالعه در دو گروه آزمون (30 نوزاد) و کنترل (30 نوزاد) قرار گرفتند. تحریک لمسی-حرکتی را نوزادان یک روزه گروه آزمون، توسط مادرشان در منزل دریافت کردند. این روش روزانه 2 بارو هر بار15دقیقه ، مابین دو مرحله تغذیه نوزاد (قبل از شیر خوردن)، برای 4 هفته متوالی انجام شد. 5 دقیقه اول و سوم، ماساژ لمسی که شامل حرکات بالا به پایین و دورانی روی شکم بوده.5 دقیقه دوم، ماساژ حرکتی که شامل جمع کردن و باز کردن همزمان پاها وحرکات دوچرخه ای همزمان پاهاست. شاخص های رشد نوزادان دو گروه در بدو تولد، پایان روز 14 و پایان روز 28 (با یک ترازو و مترنواری)در صبح، توسط یک نفر ثبت شد. یافته ها: اندازه گیری های وزن، قد و دورسر در بدو تولد، پایان روز 14 و پایان روز 28 در نوزادان هر دو گروه به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که علی رغم افزایش روزانه در اندازه شاخص های وزن، قد و دورسر، این افزایش معنی دار نبوده است (≥0/05 P). نتیجه گیری: ماساژ لمسی ـ حرکتی ممکن است یک مداخله مناسب برای رشد جسمی نوزادان سالم باشد. برای بررسی بیشتر اثرات ماساژدرمانی در نوزادان، مطالعه ای با تعداد نمونه بیشتر مورد نیاز است.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94117.docx1394/11/112227823دانلود
Gozaresh 94117.docx1395/10/06113260دانلود
Gozaresh 94117.pdf1395/10/06427092دانلود