طراحی مجموعه حداقل داده‌های ملی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران؛ سال 1394

Design a national minimum data set for hospital information system in Iran-2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: علی محمدی(کرمانشاه) , جواد زارعی( اهواز) , محمد اسماعیل کاملی , اکرم واحدی برزکی , زهرا رام پیشه , مرضیه معراجی , علی نیکمرام , بنیامین محسنی ساروی , اسماعیل رضازاده , مهرداد فرزندی پور

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94113
عنوان فارسی طرح طراحی مجموعه حداقل داده‌های ملی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران؛ سال 1394
عنوان لاتین طرح Design a national minimum data set for hospital information system in Iran-2015
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 546
تاریخ تصویب 1394/09/10
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی محمدی(کرمانشاه)مجریدوم a.mohammadi@kums.ac.ir
جواد زارعی( اهواز)مجریسوم j.zarei27@gmail.com
محمد اسماعیل کاملیمجریچهارم kameli@health.gov.ir
اکرم واحدی برزکیمجریپنجمکارشناسیvahedi_8466@yahoo.com
زهرا رام پیشهمجریششم rampisheh@gmail.com
مرضیه معراجیمجریهفتم merajim1@mums.ac.ir
علی نیکمراممجریهشتم alinikmaram@gmail.com
بنیامین محسنی سارویمجرینهمکارشناسی ارشد bsaravi@gmail.com
اسماعیل رضازادهمجریدهمکارشناسی ارشد esmaealrezazadeh@yahoo.com
مهرداد فرزندی پورمجریاولPh.D farzandipour_m@kaums.ac.ir
زهرا میدانیناظر Ph.Dmeydani_za@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Data quality in hospital information system has fundamental role for policy making in health sector. Standardization this data is the first step to make better decision and thus improve quality of care. Usually healthcare standard data show minimum data set that must be collected. Thus in this study minimum data set for hospital information system (HIS) in Iran was designed. Material and Method: This descriptive, cross-sectional study was performed in 2015. Data resources were internet, hospitals, electronic health record system (SEPAS) and HIS Corporations in Iran. The investigated resources were documents retrieved from the internet, records in health centers, documents from SEPAS and 26 HIS corporations. The related internet-sourced data selected by inclusion criteria, Forms were identical, and one sample of each was evaluated. Data elements from SEPAS and HIS Co. were evaluated in their entirety .Data were collected using extraction data form. Retrieved data were combined and a complete list of data elements were formed. Data elements were divided sections and classes as for divisions in resources, information systems, records and expert’s opinions. Finally minimum data set were determined by expert’s opinions of technical office in Ministry of Health. Result: data elements were divided into two sections administrative with 9 classes and 166 data elements and clinical with 18 classes and 684 data elements. Finally minimum data set for HIS in Iran by expert’s opinion was determined for administrative section with 159 (96%) and clinical section with 621 (91%) from the suggested data elements. Conclusion: dissimilar structure of HIS data elements, Non-compliance of HIS data elements with SEPAS and medical record had created conditions in the country that data collected in different centers not compatible with together. This dissimilarity was challenged condition of comparing and decision making. Therefore, standardization of data elements will provide consistency between the different systems.
چکیدهسابقه و هدف: کیفیت داده‌ها در سیستم¬های اطلاعات بیمارستانی نقش اساسی در سیاستگذاری حوزه سلامت دارد. استانداردسازی این داده‌ها اولین گام برای تصمیم‌گیری بهتر و در نتیجه ارتقاء کیفیت مراقبت می‌باشد. معمولاً داده‌های استاندارد مراقبت سلامت حداقل عناصر داده‌ای را نشان می‌دهند که باید جمع‌آوری شوند. لذا در این مطالعه مجموعه حداقل عناصر داده‌ای برای سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران طرحی گردید. مواد و روش‌ها: مطالعه کیفی بود و به روش مقطعی در سال 1394 انجام شد. محیط مطالعه، اینترنت، بیمارستان‌ها، سامانه سپاس و شرکت‌های HIS ایران بودند. منابع مورد بررسی شامل منابع بازیابی شده از اینترنت، پرونده‌های مراکز درمانی، مستندات سامانه سپاس و 26شرکت‌ HIS بودند. منابع بازیابی شده از اینترنت بر اساس معیارهای ورود انتخاب، اوراق اصلی و مخصوص با توجه به استاندارد بودن در کشور یک نمونه انتخاب، عناصر داده‌ای سامانه سپاس و شرکت‌های HIS نیز بررسی شدند. عناصر داده‌ای بازیابی شده با استفاده از فرم استخراج داده جمع‌آوری شدند. از ترکیب منابع بازیابی شده لیست کامل عناصر داده‌ای تهیه شد. عناصر داده‌ای به بخش‌ها و کلاس‌ها با توجه به تقسیم‌بندی ایجاد شده در منابع، سیستم‌های اطلاعاتی، پرونده‌ها و نظر متخصصان تقسیم شدند. در نهایت مجموعه حداقل عناصر داده‌ای با توجه به نظر کارشناسان دفاتر فنی وزارت بهداشت در خصوص هر کدام از کلاس‌های ایجاد شده تعیین شدند. یافته‌ها: عناصر داده‌ای به دو بخش مدیریتی و بالینی با 9 و 18 کلاس تقسیم شدند. بخش مدیریتی شامل 166 و بالینی 684 عنصر داده بود. در نهایت 159 عنصر داده مدیریتی (96 %) و 621 بالینی (91 %) از عناصر داده پیشنهاد شده، بر اساس نظر متخصصین دفاتر فنی برای سیستم اطلاعات بیمارستانی ایران تعیین گردیدند. نتیجه‌گیری: ساختار ناهمسان عناصر داده‌های شرکت‌های HIS، عدم انطباق عناصر داده‌ای این شرکت‌ها با عناصر داده سامانه سپاس و پرونده‌های پزشکی شرایطی در کشور ایجاد کرده بود که داده‌های جمع‌آوری شده در مراکز مختلف با هم سازگار نباشند. این ناهمسانی شرایط مقایسه و تصمیم‌گیری را با چالش مواجهه می‌نمود. لذا استاندارد کردن عناصر داده‌ای همسانی بین سیستم‌های مختلف را فراهم خواهد کرد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94113.docx1394/12/173796246دانلود
Gozaresh94113.docx1396/03/312376296دانلود
Gozaresh94113.pdf1396/03/31707161دانلود