طراحي مجموعه حداقل داده‌هاي ملي سيستم اطلاعات بيمارستاني در ايران؛ سال 1394

Design a national minimum data set for hospital information system in Iran-2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: علی محمدی(کرمانشاه) , جواد زارعی( اهواز) , محمد اسماعیل کاملی , اکرم واحدی برزکی , زهرا رام پیشه , مرضیه معراجی , علی نیکمرام , بنیامین محسنی ساروی , اسماعیل رضازاده , مهرداد فرزندی پور

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94113
عنوان فارسی طرح طراحي مجموعه حداقل داده‌هاي ملي سيستم اطلاعات بيمارستاني در ايران؛ سال 1394
عنوان لاتین طرح Design a national minimum data set for hospital information system in Iran-2015
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 546
تاریخ تصویب 1394/09/10
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی محمدی(کرمانشاه)مجریدوم a.mohammadi@kums.ac.ir
جواد زارعی( اهواز)مجریسوم j.zarei27@gmail.com
محمد اسماعیل کاملیمجریچهارم kameli@health.gov.ir
اکرم واحدی برزکیمجریپنجمکارشناسیvahedi_8466@yahoo.com
زهرا رام پیشهمجریششم rampisheh@gmail.com
مرضیه معراجیمجریهفتم merajim1@mums.ac.ir
علی نیکمراممجریهشتم alinikmaram@gmail.com
بنیامین محسنی سارویمجرینهمکارشناسی ارشد bsaravi@gmail.com
اسماعیل رضازادهمجریدهمکارشناسی ارشد esmaealrezazadeh@yahoo.com
مهرداد فرزندی پورمجریاولPh.D farzandipour_m@kaums.ac.ir
زهرا ميدانيناظر Ph.Dmeydani_za@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Data quality in hospital information system has fundamental role for policy making in health sector. Standardization this data is the first step to make better decision and thus improve quality of care. Usually healthcare standard data show minimum data set that must be collected. Thus in this study minimum data set for hospital information system (HIS) in Iran was designed. Material and Method: This descriptive, cross-sectional study was performed in 2015. Data resources were internet, hospitals, electronic health record system (SEPAS) and HIS Corporations in Iran. The investigated resources were documents retrieved from the internet, records in health centers, documents from SEPAS and 26 HIS corporations. The related internet-sourced data selected by inclusion criteria, Forms were identical, and one sample of each was evaluated. Data elements from SEPAS and HIS Co. were evaluated in their entirety .Data were collected using extraction data form. Retrieved data were combined and a complete list of data elements were formed. Data elements were divided sections and classes as for divisions in resources, information systems, records and expert’s opinions. Finally minimum data set were determined by expert’s opinions of technical office in Ministry of Health. Result: data elements were divided into two sections administrative with 9 classes and 166 data elements and clinical with 18 classes and 684 data elements. Finally minimum data set for HIS in Iran by expert’s opinion was determined for administrative section with 159 (96%) and clinical section with 621 (91%) from the suggested data elements. Conclusion: dissimilar structure of HIS data elements, Non-compliance of HIS data elements with SEPAS and medical record had created conditions in the country that data collected in different centers not compatible with together. This dissimilarity was challenged condition of comparing and decision making. Therefore, standardization of data elements will provide consistency between the different systems.
چکیدهسابقه و هدف: کيفيت داده‌ها در سيستم¬هاي اطلاعات بيمارستاني نقش اساسي در سياستگذاري حوزه سلامت دارد. استانداردسازي اين داده‌ها اولين گام براي تصميم‌گيري بهتر و در نتيجه ارتقاء کيفيت مراقبت مي‌باشد. معمولاً داده‌هاي استاندارد مراقبت سلامت حداقل عناصر داده‌اي را نشان مي‌دهند که بايد جمع‌آوري شوند. لذا در اين مطالعه مجموعه حداقل عناصر داده‌اي براي سيستم اطلاعات بيمارستاني در ايران طرحي گرديد. مواد و روش‌ها: مطالعه کيفي بود و به روش مقطعي در سال 1394 انجام شد. محيط مطالعه، اينترنت، بيمارستان‌ها، سامانه سپاس و شرکت‌هاي HIS ايران بودند. منابع مورد بررسي شامل منابع بازيابي شده از اينترنت، پرونده‌هاي مراکز درماني، مستندات سامانه سپاس و 26شرکت‌ HIS بودند. منابع بازيابي شده از اينترنت بر اساس معيارهاي ورود انتخاب، اوراق اصلي و مخصوص با توجه به استاندارد بودن در کشور يک نمونه انتخاب، عناصر داده‌اي سامانه سپاس و شرکت‌هاي HIS نيز بررسي شدند. عناصر داده‌اي بازيابي شده با استفاده از فرم استخراج داده جمع‌آوري شدند. از ترکيب منابع بازيابي شده ليست کامل عناصر داده‌اي تهيه شد. عناصر داده‌اي به بخش‌ها و کلاس‌ها با توجه به تقسيم‌بندي ايجاد شده در منابع، سيستم‌هاي اطلاعاتي، پرونده‌ها و نظر متخصصان تقسيم شدند. در نهايت مجموعه حداقل عناصر داده‌اي با توجه به نظر کارشناسان دفاتر فني وزارت بهداشت در خصوص هر کدام از کلاس‌هاي ايجاد شده تعيين شدند. يافته‌ها: عناصر داده‌اي به دو بخش مديريتي و باليني با 9 و 18 کلاس تقسيم شدند. بخش مديريتي شامل 166 و باليني 684 عنصر داده بود. در نهايت 159 عنصر داده مديريتي (96 %) و 621 باليني (91 %) از عناصر داده پيشنهاد شده، بر اساس نظر متخصصين دفاتر فني براي سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران تعيين گرديدند. نتيجه‌گيري: ساختار ناهمسان عناصر داده‌هاي شرکت‌هاي HIS، عدم انطباق عناصر داده‌اي اين شرکت‌ها با عناصر داده سامانه سپاس و پرونده‌هاي پزشکي شرايطي در کشور ايجاد کرده بود که داده‌هاي جمع‌آوري شده در مراکز مختلف با هم سازگار نباشند. اين ناهمساني شرايط مقايسه و تصميم‌گيري را با چالش مواجهه مي‌نمود. لذا استاندارد کردن عناصر داده‌اي همساني بين سيستم‌هاي مختلف را فراهم خواهد کرد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94113.docx1394/12/173796246دانلود
Gozaresh94113.docx1396/03/312376296دانلود
Gozaresh94113.pdf1396/03/31707161دانلود