تاثیر آموزش براساس مدل بزنف بر فشارخون و سبک زندگی مبتلایان به پرفشاری خون

Effect of Education Based On BAZNEF Model on Blood Pressure And LifeStyle in Patient with Hypertension


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن تقدسی , ملیحه دلداده آرانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94133
عنوان فارسی طرح تاثیر آموزش براساس مدل بزنف بر فشارخون و سبک زندگی مبتلایان به پرفشاری خون
عنوان لاتین طرح Effect of Education Based On BAZNEF Model on Blood Pressure And LifeStyle in Patient with Hypertension
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 368
تاریخ تصویب 1394/10/01
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن تقدسیمجریدومPh.D
ملیحه دلداده آرانیمجریاول malihehdeldadeh@yahoo.com
زهره ساداتناظر کارشناسی ارشد

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Hypertension is a major health problem in all communities and is closely associated with lifestyle. Different educational models have been used to improve the lifestyle and blood pressure control in these patients. However, the inconsistent results are reported. This study aimed to investigate the effect of education based on the BASNEF model on blood pressure and lifestyle in patients with essential hypertension. Material and Method: This randomized controlled clinical trial was conducted in 2015, on 80 patients with essential hypertension (40 patient in intervention group and 40 patient in control group) in the kashan shahid beheshti hospital. The intervention group received five sessions of training based on the BASNEF model while two groups received routine care. A two-part instrument was used in this study. The first part included a demographic questionnaire and the life style questionnaire (LSQ) was used as the second part. The LSQ was responded in two times before and 1 month after the intervention. In addition, blood pressure in two groups was measured before the intervention, first, third and fifth sessions and 1 month after the intervention. Descriptive statistics, independent samples t-test, analysis of covariance and Repeated measurement were used to analyze the data. p<0/05 was considered significant. Result: After the intervention, analysis of covariance shows that the mean lifestyle score significantly change in the intervention group (p < 0/001). In addition, the intervention resulted in a significant reduction in systolic, diastolic and mean arterial pressure in patients with hypertension in the intervention group according to the repeated measurement analysis. (p < 0/001). Conclusion: Using the training program based on the BASNEF model was effective in improving the lifestyle and blood pressure control in patients with hypertension. Thus, this model of behavior modification can be used as an inexpensive and applicable method in modification of lifestyle and behavior change in patients with hypertension.
چکیدهسابقه و هدف: فشار¬خون بالا، مشکل عمده بهداشتی کلیه جوامع بشری است که با عوامل متعدد از جمله سبک زندگی رابطه دارد. جهت بهبود سبک زندگی و کنترل فشارخون از مدلهای آموزشی متفاوت استفاده شده است. هدف مطالعه، تعیین تاثیرآموزش بر¬اساس مدل بزنف بر فشارخون و سبک زندگی مبتلایان به پر¬فشاری¬خون بود. مواد و روشها:مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی روی 80 بیمار فشارخونی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند (40 نفر مداخله، 40 نفر کنترل)، در مرکز درمانی شهید بهشتی کاشان در سال 94 انجام شد. نمونه¬گیری بصورت آسان انجام شده و نمونه¬ها براساس بلوک¬های 4 تایی در 2 گروه قرار¬گرفتند. دو گروه، آموزشهای معمول مرکز را دریافت می¬نمودند. در گروه مداخله، آموزش بر¬اساس مدل بزنف نیز طراحی و طی 5 جلسه اجرا شد. اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) در دو نوبت قبل و 1 ماه بعد از اتمام مداخله¬ی آموزشی تکمیل شد. همچنین فشارخون بیماران قبل، جلسه-ی اول، سوم، پنجم و 1 ماه بعد از اتمام مداخله اندازه¬گیری شد. نتایج با آزمون¬های آماری توصیفی، t مستقل، آنالیز کووایانس و اندازه¬گیری مکرر با نرم افزار 16SPSS تجزیه و تحلیل شد. 05/0>p معنی¬دار در¬نظر گرفته شد. نتیجه گیری: آزمون آنالیز کواریانس نشان داد که اختلاف نمره سبک زندگی دو گروه مداخله و کنترل، پس از آموزش، از نظر آماری معنی¬دار بوده (001/0>p ) و سبک زندگی بیماران ارتقاء یافته است. همچنین در گروه مداخله، آزمون آماری Repeated measurement، کاهش معنی¬دار آماری را در فشارخون سیستول، دیاستول و فشار¬متوسط¬شریانی بیماران فشارخونی از ابتدا تا انتهای مطالعه نشان داد (001/0p<) اما در گروه کنترل تغییر آماری معنی¬دار مشاهده نشد (05/0

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94133.docx1394/11/115317890دانلود
Gozaresh 94133.doc1395/09/155982720دانلود
Gozaresh 94133.pdf1395/09/151859463دانلود