بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران تالاسمی ماژور و عوامل مرتبط با آنها در سال 94 شهرستان اهواز و کاشان.

Assessment of mental health and Disease-Specific Quality of Life Measure in patients with thalassemia major and related factors in 1394 in Ahvaz and kashan city


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن ادیب حاج باقری , سعید پورمنصوری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94134
عنوان فارسی طرح بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران تالاسمی ماژور و عوامل مرتبط با آنها در سال 94 شهرستان اهواز و کاشان.
عنوان لاتین طرح Assessment of mental health and Disease-Specific Quality of Life Measure in patients with thalassemia major and related factors in 1394 in Ahvaz and kashan city
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 593
تاریخ تصویب 1394/10/01
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
سعید پورمنصوری مجریاولکارشناسیsaeed.poormansouri@gmail.com
خدیجه شریفیناظر Ph.D
مهرناز احمدیهمکار

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractBackground and Objective: Patients with beta-Thalassemia major (β-TM) in dealing with the serious complications of the disease experience many physical and psychological problems that affect their quality of life (QOL). The aim of this study was to determine specific QOL and mental health and related factors in patients with β-TM. Material and Methods: The participants of this cross-sectional study were 154 β-TM patients having referred to the Thalassemia Clinic of Shafa Hospital in Ahvaz and Naghavi Hospital in Kashan in 2016; they were entered in to the study by the census method. Data collection instrument consisted of three parts including demographic questions, the disease-specific quality of life measure in adults with β-TM (Tran Qol) and the 28- item general health questionnaire (GHQ-28). The data were analyzed using descriptive statistics, independent sample t- test, one way ANOVA and correlation for normal data and Mann-whitney U, Kruskal-Wallis and spearman correlation for un normal data in SPSS software v.16. Results: The participants obtained a mean score of 58.87 ± 15.82 for QOL, 26.42 ± 1.34 for mental health. The significant inverse correlations were found between QOL and mental health (p<0.001, r=-0.71). The mean scores of QOL were higher in the patients with college degrees, being student, desirable income, without presence of comorbidities and splenectomy. The mean scores of mental health were higher in patients with education ≤ high school diploma, un desirable income, in presence of comorbidities and splenectomy. Conclusion: The study showed that β-TM patients experienced a considerable decrease in their QoL. A majority of the patients also suffered from mild to severe mental disorder..
چکیدهمقدمه: بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در برخورد با عوارض جدی آن دچار مشکلات جسمی و روانی متعددی می‌شوند که بر کیفیت زندگی آن‌ها تأثیرگذار است. هدف این مطالعه، تعیین کیفیت زندگی اختصاصی و سلامت روان و عوامل مرتبط با آنها در بیماران مبتلا به بیماری بتا تالاسمی ماژور بود. روش¬کار: در این مطالعه مقطعی، 154 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه¬کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شفا اهواز و بیمارستان نقوی کاشان در سال 1395 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، کیفیت زندگی اختصاصی بیماران تالاسمی ماژور و پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی بود. داده¬ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون¬هـای t مستقـل،آنالیـز واریانـس یک¬ طرفه، ضریب همبستگی پیرسون جهت داده¬های نرمال و آزمون¬های من ویتنی، کروسکال والیس و اسپیرمن جهت داده¬های غیر نرمال در نرم افزار آماری 16SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته¬ها: میانگین نمره کیفیت زندگی 82/15±87/58، سلامت روان 34/1±42/26 بود. بین نمره حاصل از پرسشنامه کیفیت زندگی با نمره سلامت روان (001/0p<، 71/0– r=) ارتباط معنا¬دار و معکوس مشاهده شد. افراد با تحصیلات دانشگاهی، محصل، دارای درآمد مطلوب، بدون سابقه طحال برداری و بدون ابتلا به عوارض بیماری به¬طور معنا¬داری از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار¬ بودند. اختلال در سلامت روان به ¬طور معنا¬داری در افراد با سطح تحصیلات دیپلم و پایین‌تر، دارای درآمد نا مطلوب، مبتلا به عوارض بیماری و دارای سابقه طحال برداری شیوع بیشتری داشت. نتیجه¬گیری: بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور از کیفیت زندگی پایینی برخوردارند و درصد بالایی از بیماران از اختلالات متوسط تا شدید روانی رنج می¬برند.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94134.docx1394/11/11173991دانلود
Gozaresh94134.doc1396/04/141041920دانلود
Gozaresh94134.pdf1396/04/141312611دانلود