بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و شدت علائم بالینی در بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی کنترل شده

The effect of omega-3 fatty acid plus vitamin E supplementation on lipid profiles, insulin severity, inflammatory factors, oxidative stress markers and severity of Clinical symptoms in Parkinson patient: A randomized controlled clinical trial


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن تقی زاده , ذات اله عاصمی , امیدرضا تمتاجی , احسان دادگستر , رضا دانشورکاخکی , جواد ابوالحسنی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94141
عنوان فارسی طرح بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و شدت علائم بالینی در بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی کنترل شده
عنوان لاتین طرح The effect of omega-3 fatty acid plus vitamin E supplementation on lipid profiles, insulin severity, inflammatory factors, oxidative stress markers and severity of Clinical symptoms in Parkinson patient: A randomized controlled clinical trial
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز
تاریخ تصویب 1394/10/29
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن تقی زادهمجریاولPh.D taghizadeh_m@kaums.ac.ir
ذات اله عاصمیمجریدومPh.Dasemi_r@yahoo.com
امیدرضا تمتاجیمجریسومکارشناسی ارشد Tamtaji_or@yahoo.com
احسان دادگستر مجریچهارمدکترای حرفه ایehsandadgostar@yahoo.com
رضا دانشورکاخکیمجریپنجمفوق تخصصredaneshvar@gmail.com
جواد ابوالحسنیمجریششمتخصص
ابراهیم کوچکی نصرآبادیناظر فوق تخصصkoochaki@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractBackground and objective:Parkinson's disease (PD) is a progressive disorder influencing more than 3% of subjects with ages over 75 years. Increased oxidative stress involves early events associated with dopaminergic neuronal degeneration in PD. Neuroendocrine abnormalities and body weight changes are also common in PD. The current research was performed to evaluate the effects of omega-3 fatty acids and vitamin E co-supplementation on clinical signs and metabolic status in people with Parkinson's disease (PD). Material and methods: This randomized double-blind placebo-controlled clinical trial was conducted in 60 patients with PD. Participants were randomly assigned into two groups to receive either 1000 mg omega-3 fatty acids from flaxseed oil plus 400 IU vitamin E supplements (n = 30) or placebo (n = 30) for 12 weeks. The biochemical parameters including insulin , malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), total antioxidant capacity (TAC), high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and plasma nitric oxide metabolites (NO) by routine laboratory methods were recorded at the baseline and 12 weeks after the intervention.The homeostasis model of assessment-insulin resistance (HOMA-IR), β-cell function (HOMA-B) and the quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI) were determined according to the suggested formulas. Also, Unified Parkinson's disease rating stage (UPDRS) were recorded for assessment of clinical symptom in patients. This clinical assessment was registered in the Iranian website for registration of clinical trials (http://www.irct.ir:IRCT201604035623N73). Finding: After 12 weeks' intervention, compared with the placebo, omega-3 fatty acids and vitamin E co-supplementation led to a significant improve in UPDRS (-3.3 ± 10.0 vs. +4.4 ± 14.9, P = 0.02). Furthermore, co-supplementation decreased hs-CRP(-0.3 ± 0.6 vs. +0.3 ± 0.3 μg/mL, P < 0.001), and increased TAC (+65.2 ± 68.7 vs. +16 ± 52.4 μmol/L, P = 0.003) and GSH concentrations (+41.4 ± 80.6 vs. -19.6 ± 55.9 μmol/L, P = 0.001) compared with the placebo. Additionally, co-supplementation meaningfully decreased insulin (-2.1 ± 4.9 vs. +1.4 ± 6.2 μIU/mL, P = 0.01), HOMA-IR (-0.7 ± 1.8 vs.+0.3 ± 1.6, P = 0.02) and HOMA-B (-5.9 ± 13.9 vs. +5.7 ± 25.5, P = 0.03), and increased QUCKI (+0.009 ± 0.02 vs. -0.006 ± 0.03, P = 0.03) compared with the placebo. Conclusion: Overall, our study demonstrated that omega-3 fatty acids and vitamin E co-supplementation in people with PD had favorable effects on UPDRS, hs-CRP, TAC, GSH and markers of insulin metabolism.
چکیدهمقدمه:بيماري پارکينسون (PD) يک اختلال پيشرفته است که بر بيش از 3٪افرادمبتلابهسنين بالاي 75 سال تأثير مي گذارد. افزايش استرس اکسيداتيو شامل وقايع اوليه در ارتباط با دژنرسانس عصبي دوپامينرژيک است. ناهنجاريهاي نورواندوکرين و تغييرات وزن بدن نيز در PD رايج هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثرات مکمل ياري اسيدهاي چرب امگا-3 و ويتامينE بر روي علائم باليني و وضعيت متابوليک در افراد مبتلا به بيماري پارکينسون (PD) انجام شده است. مواد و روش ها:اين کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور با دارونما در 60 بيمار مبتلا به PD انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفي به دو گروه30نفرهمداخله و دارونما تقسيم شدند: 1000 ميلي گرم اسيدهاي چرب امگا 3 از روغن کتان و 400 واحد مکمل ويتامينE يه گروه مداخله و دارونما به گروه شاهد براي 12 هفته تقسيم شد. پارامترهاي بيوشيميايي شامل انسولين، مالون دي آلدئيد (MDA)، گلوتاتيون (GSH)، ظرفيت آنتي اکسيدان (TAC)، پروتئين واکنش پذير با حساسيت بالا (hs-CRP) و متابوليت هاي اکسيد نيتريک پلاسما (NO) ، مدل HOMA-IR، HOMA-B، HOMA-B و شاخص حساسيت کمي نسبت به انسولين (QUICKI) بر اساس فرمول هاي پيشنهادي تعيين گرديد. همچنين،جهت ارزيابي بيماري پارکينسون ازUPDRS در بيماراناستفاده شد. اين ارزيابي باليني در ثبت نام مداخله هاي باليني در ايران ثبت شده است (http://www.irct.ir: IRCT201604035623N73). يافته ها:پس از 12 هفته مداخله، در مقايسه با دارونما، مکمل ياري اسيدهاي چرب امگا 3 و ويتامينE موجب بهبود قابل ملاحظه اي در UPDRS شد (-3.3 ± 10.0 درمقابل 14.9 ±4.4 ،0.02 P =). علاوه بر اين، پروتئين واکنش پذير با حساسيت بالا (hs-CRP) (-0.3 ± 0.6 درمقابل 0.3 ± 0.3 ميکروگرم در ميلي ليتر،0.001 P <) و ظرفيت آنتي اکسيداني کل (TAC) غلظت گلوتاتيون (GSH) 68.7 در مقابل +/- 52.4 ± 16.5 μmol / L، و غلظت گلوتاتيون (GSH) (+/- 41.4 ± 80.6 در مقابل -19.6 ± 55.9 μmol / L،0.001 P =) در مقايسه با دارونما بود. علاوه بر اين، مکمل باعث کاهش معني دار انسولين (4/1 ± 2/1 درمقابل 1/4 ± 6.2 μIU / ml،0.01 P =)، مدل هوموسيستيک مقاومت به انسولين در ارزيابي (-0.7 ± 1.8 درمقابل + 0.3 ±1.6 ،0.02 P =) و عملکرد سلولهاي بتا (-9.9 ± 13.9 درمقابل 5.5 ±7.5،0,030.P =) و شاخص افزايش حساسيت کمي نسبت به انسولين (0.029 ± 0.02 درمقابل -0.006 ± 0.03،0.03P =) در مقايسه با دارونما شد. نتيجه گيري:در مجموع، مطالعه ما نشان داد که اسيدهاي چرب امگا 3 و مکمل ويتامينE در افراد مبتلا به PD، اثرات مطلوبي بر UPDRS، hs-CRP، TAC، GSH و نشانگرهاي متابوليسم انسولين دارند.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94141.docx1394/12/052200437دانلود
Gozaresh94141 .docx1396/08/103959374دانلود
Gozaresh94141 .docx.pdf1396/08/10593062دانلود