بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با سطح بندی مراکز جراحی محدود در تهران، 1394

Evaluation of rationing-related indices in ambulatory surgical center, Tehran, 2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: زهرا میدانی , محمد اسماعیل کاملی , محمد رضا ترجمان , نصرت اله فرازمند , حمید رضا خصالی , ناصر اشراقی , عمار حشمت خواه , ناهید فرخ یار , طاهره رفیعی دستجردی , زهرا رام پیشه , اکرم واحدی برزکی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94158
عنوان فارسی طرح بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با سطح بندی مراکز جراحی محدود در تهران، 1394
عنوان لاتین طرح Evaluation of rationing-related indices in ambulatory surgical center, Tehran, 2015
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز دانشکده علوم پیراپزشکی
زمان اجرا -روز
تاریخ تصویب 1394/12/04
وضعیت طرح در دست اجرا
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
زهرا میدانیمجریاولPh.Dzmeidani@yahoo.com
محمد اسماعیل کاملیمجریدوم kameli@health.gov.ir
محمد رضا ترجمانمجریسومPh.D
نصرت اله فرازمندمجریچهارمPh.D
حمید رضا خصالیمجریپنجم
ناصر اشراقیمجریششم
عمار حشمت خواهمجریهفتمکارشناسی
ناهید فرخ یار مجریهشتمکارشناسی ارشد
طاهره رفیعی دستجردیمجرینهمکارشناسی
زهرا رام پیشهمجریدهم rampisheh@gmail.com
اکرم واحدی برزکیمجرییازدهمکارشناسیvahedi_8466@yahoo.com
داوود خیرخواهناظر فوق تخصصdrkheirkhah@yahoo.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود