ارزیابی تاثیر محلول دهانشویه حاوی عصاره ریشه گیاه ختمی بربهبود استوماتیت ناشی ازشیمی درمانی

Effect of mouth wash containing aqueous extract of the Marshmallow (Althaeaofficinalis) root on improvment chemotherapy induced stomatitis.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محمد صادق قربانی وادقانی , محسن تقدسی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 95010
عنوان فارسی طرح ارزیابی تاثیر محلول دهانشویه حاوی عصاره ریشه گیاه ختمی بربهبود استوماتیت ناشی ازشیمی درمانی
عنوان لاتین طرح Effect of mouth wash containing aqueous extract of the Marshmallow (Althaeaofficinalis) root on improvment chemotherapy induced stomatitis.
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 572
تاریخ تصویب 1395/02/28
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد صادق قربانی وادقانیمجریاولکارشناسیg.mohamadsadegh@gmail.com
محسن تقدسیمجریدومPh.D
حسین اکبریهمکار Ph.D
مهران شریفیهمکار فوق تخصص
احمد یگانه مقدمناظر فوق تخصص

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractStomatitis is common and acute problem in patients undergoing chemotherapy that results in complications such as pain, difficulties in eating and talking, infection, bleeding, and increased length of hospital stay. This study aimed to investigate the effect of aqueous extract of marshmallow root in treatment of chemotherapy-induced stomatitis Material and Method: This double-blind clinical trial was carried on 50 cancer patients with chemotherapy-induced stomatitis, who were gradually referred to the Oncology Centre of Shahid Beheshti Hospital, Kashan, Iran during 2016. Data collection Instruments included demographic questionnaire and, a WHO stomatitis evaluation checklist and oral pain severity checklist based on Self Report criteria. The samples were randomly assigned into two groups.The experimental group and the control group 15ml of the routine solution, combined with marshmallow root extract, while¬ control group gargled routine solution 4 times a day for 14 days. The severity of stomatitis and stomatitis oral pain was assessed at the beginning of the intervention, and then after 7 and 14 days of the study. Statisyical analysis of data was performed using SPSS.19. Result: At the baseline, the mean score of stomatitis in the control group was 1.92, which reduced to 0.96 and 0.92 on the 7th and 14th days after the intervention, respectively. While in the experimental the mean score of stomatitis was 1.84 at the baseline, which reduced to 1.00 and 0.44 on the 7th and 14th days after the intervention, respectively (p=0.015). At first The median score of oral pain in the experimental group was 4.36 which increased to 2.72 on7th and 1.12 on 14th after the intervention, respectively. However in the experimental group the median score of oral pain was 4.28 at first, which reduced to 2.36 on7th and 1.60 on14th (p=0.02). Conclusion: Marshmallow root extract-contained solution decreased the severity of stomatitis and oral pain.Thus marshmallow root extract has the potential to be used concurrently with chemotherapy to alleviate and improvement the occurrence of stomatitis
چکیدهزمینه و هدف: استوماتیت یک عارضه حاد، شایع، غیراختصاصی و جدی شیمی¬درمانی می باشد که پیامدهایی از قبیل درد، اختلال دریافت مواد غذایی، عفونت، خونریزی، بستری طولانی و نهایتا قطع درمان سرطان دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثردهانشویه حاوی عصاره آبی ریشه گیاه ختمی بر بهبود استوماتیت ناشی از شیمی¬درمانی و درد دهانی ناشی از آن انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو¬سوکور در سال1395در50 بیمار مبتلا به استوماتیت ناشی از شیمی درمانی که به مرکز انکولوژی بیمارستان شهید بهشتی کاشان بطورمستمرمراجعه می کردند انجام شد. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، چک لیست ثبت شدت استوماتیت بر اساس معیار ارزیابی استوماتیت WHO وچک لیست شدت درد براساس ابزار خودگزارشی بیمار بود. بیماران براساس مدل تصادفی سازی بلوکی به دوگروه اختصاص یافتند. گروه آزمون cc15محلول روتین+ عصاره ریشه ختمی را و گروه شاهد محلول روتین را، روزانه 4 بار به مدت 14روز غرغره کردند. شدت استوماتیت و درد دهانی ناشی ازآن در ابتدای مطالعه و روزهای هفتم و چهاردهم توسط محقق ارزیابی شد. درنهایت داده¬ها به کمک نرم افزارSPSS 19و با آزمون¬های کولموگراف اسمیرنوف، کای اسکوور، فیشر، تی تست غیر مستقل و آنالیز واریانس با اندازه¬گیریهای تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. 05/0>p به عنوان سطح معنی¬داری تلقی گردید. یافته¬ها درگروه کنترل شدت استوماتیت از92/1روز اول به 96/0در روزهفتم و به 92/0در روز چهاردهم کاهش یافت درحالیکه گروه مداخله از84/1روز اول به 00/1 در روز هفتم و44/0 در روز چهاردهم رسید. درگروه کنترل شدت درد استوماتیت از 28/4 روز اول به36/2در روز هفتم و60/1 در روز چهاردهم رسید درحالیکه شدت درد درگروه مداخله از36/4 در روز اول به72/2 در روزهفتم و12/1 در روزچهاردهم رسید. نتیجه اینکه دهانشویه حاوی عصاره ریشه ختمی بطورمعنی¬داری نسبت به دهانشویه روتین شدت استوماتیت و درد دهانی را کاهش داد(05/0>p). نتیجه گیری عصاره ریشه ختمی منجر به کاهش شدت استوماتیت و درد دهانی شد، بنابراین عصاره ریشه ختمی پتانسیل استفاده در طی شیمی درمانی جهت تسکین و بهبود رخداد استوماتیت را دارد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9510.docx1395/03/183857150دانلود
Gozaresh 9510.doc1396/08/234659200دانلود
Gozaresh 9510.pdf1396/08/231249029دانلود