مقایسه آنالیز آزمایشگاهی کیفی و کمی تالیوم ادراری در بیماران اپیوئیدی

Compared of the qualitative and quantitative laboratory assessments of Urinary thallium in opioid cases


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: حمیدرضا بنفشه , امیر قادری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 95121
عنوان فارسی طرح مقایسه آنالیز آزمایشگاهی کیفی و کمی تالیوم ادراری در بیماران اپیوئیدی
عنوان لاتین طرح Compared of the qualitative and quantitative laboratory assessments of Urinary thallium in opioid cases
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مورد شاهدی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 236
تاریخ تصویب 1395/10/28
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمیدرضا بنفشهمجریاولPh.Dbanafshe57@hotmail.com
امیر قادری مجریدومPh.Dgaderiam@yahoo.com
رضا افشاریهمکار Ph.D
شکوفه الوانیناظر کارشناسی ارشد

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: Thallium (TI), lead and steroid exposures were reported as a result of street drug consumption such as heroin and cocaine. This study aims to compare the values of qualitative and quantitative assays for detecting TI as an adulterant in opioid-like compounds drug users. Material and Method: This case-control study was conducted in 2016 years. In general, Urine thallium samples for 50 opioid subjects with a history of chronic opioid use and 50 non-drug users were studied. Qualitative 24 hours-urinary-thallium-level (QL) and quantitative 24 hours-urinary-thallium-level (QT) were conducted in both groups. SPSS software 16 was used to conduct statistical analyses with P values less than 0.05 regarded as significant. Result: A total of 100 cases were studied. Raw opium users accounted for 66% of the cases followed by mixed (28%) and heroin users (6%). Mean (SD) QT level for QL was 26.8 (1) μg/L, while it was 2.3 μg/L (0.4 μg/L) for negative QL, which was far below QL positive cases (P=0.002). The qualitative test showed more accuracy at higher quantitative levels. In all cases, qualitative test was fully sensitive (100%), highly specific (89%) with a positive likelihood ratio (PLR) of 9.1 and a negative likelihood ratio (NLR) of 0. Conclusion: These results suggest that qualitative assays could be used with confidence is assessing TI exposure in drug users. Physicians may easily and confidently use TI qualitative tests in rehabilitation centers, where toxicology laboratories may not be available.
چکیدهسابقه و هدف: در مصرف کنندگان مواد مخدر خیابانی نظیر هروئین و کوکائین، تماس با سرب، تالیوم و استروئیدها گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح کیفی و کمی تالیوم در مصرف کنندگان ترکیبات شبه تریاک با گروه کنترل می باشد. مواد و روشها: این مطالعه به صورت مورد-شاهدی در سال 95 انجام شده است. به طور کلی، سطح تالیوم ادراری برای 50 فرد اپیوئیدی با سابقه مصرف مزمن اپیوئید و 50 فرد سالم مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیز کیفی و کمی تالیوم ادراری در نمونه های ادرار 24 ساعته در هر دو گروه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و P کمتر از 0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. نتایج: در کل 100 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. 66% مصرف کننده تریاک، 6% مصرف کننده هروئین و 28% مصرف کننده انواع مواد بودند. میانگین ( انحراف معیار ) سطح کمی تالیوم ادراری برای افرادی که تست کیفی آنها مثبت بود 26.8 ( 1 ) و برای افرادی که تست کیفی آنها منفی بود 2.3 ( 0.4 ) ، که تفاوت معنی داری مشاهده شد ( P=0.002 ). تست کیفی دقت بیشتری نسبت به تست کمی نشان داد. تست کیفی برای تمامی نمونه ها دارای حساسیت ) 100% ( ، ویژگی ( 89% ) با نسبت احتمال مثبت 9.1 و نسبت احتمال منفی 0 بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزیابی سطح تالیوم با تست کیفی می تواند با اطمینان در مصرف کنندگان مواد مخدر مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که آزمایشگاه سم شناسی در دسترس نیست، پزشکان در مراکز توانبخشی به آسانی و با اطمینان می توانند تست کیفی تالیوم را در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به کار ببرند.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
95121.docx1395/11/162502151دانلود
Gozaresh [ thallium 2 ]-1.docx1396/06/262046966دانلود
Gozaresh [ thallium 2 ]-1.pdf1396/06/26494763دانلود