رضوان  منیری

 فعالیت های پژوهشی

 

رضوان منیری

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 8
نام و نام خانوادگی (فارسی) : رضوان منیری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Rezvan Moniri دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : میکروب شناسی آدرس محل کار : کاشان- دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی علل باکتریایی عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی ازسال76-77مجری141377/09/011379/10/12
2بررسی شیوع آنتی بادی CMV در اهداءکنندگان خون در کاشان در سال 1380مجری101380/04/151380/11/02
3بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382همکار121384/01/151385/01/15
4بررسی اولویتهای آموزش مداوم مشمولین پرستار و ماما شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان های کاشان و آران و بیدگلمجری91388/10/011392/01/31
5بررسی فراوانی مقاومت چنددارویی وتعیین عوامل مرتبط با آن در انتروکوک فکالیس جدا شده از نمونه های کلینیکی در بیمارستان شهید بهشتی و زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1387مجری91387/03/151390/03/30
6بررسی ژنوتیپ سویه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در نمونه های باسیل گرم منفی جدا شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1387-86همکار651387/03/051392/07/06
7بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره آویشن مجری121386/09/011387/09/01
8 سرواپیدمیولوژی بروسلوز در عموم مردم شهرستان کاشان و مقایسه آن با گروههای شغلی در معرض خطرمجری151373/07/011374/10/01
9بررسی حساسیت و ویژگی تست سرولوژی به روش ELISA در مقایسه با تست استاندارد هیستوپاتولوژی در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوریمجری151379/11/041383/10/15
10بررسی کارائی روش Multiplax PCR برای تشخیص استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین مجری831385/09/011392/07/06
11بررسی فراوانی کلونیزاسیون روده ای و مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های مقاوم به وانکو مایسین در بیماران بستری در بخش های بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1386مجری181386/04/011390/08/09
12بررسی فراوانی گونه های ملاسزیا در افراد سالم و بیماران مبتلا به پیتریازیس ورسیکالر و تعیین الگوی حساسیت داروییمجری121385/10/151387/12/20
13بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی باکترهای پاتوژن خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از روده طیور در شهر کاشان در سال 1376مجری141376/05/011379/04/11
14بررسی شیوع و تست حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک ارئوس مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج در نمونه های کلینیکی بیمارستان های کاشان در سال 86-1385مجری121385/12/151387/12/20
15بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی پروپیوئی باکتریوم آکنه در بیماران مبتلا به آکنه مراجعه کننده به کلینیک های پوست در کاشان در سال های 86-1385مجری121385/08/15
16بررسی میزان فراوانی علل افت تحصیلی در دانشجویان دوره روزانه رشته های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجری71384/03/081385/07/18
17بررسی نظرات ومیزان آگاهی اعضای هیات علمی درباره ضرورت تهیه طرح درس در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1379-80مجری121379/08/011381/05/01
18بررسی میزان و نوع آلودگی باکتریال وسایل بیمارستانی در بیمارستانهای کاشان در سال 85-1386مجری81385/12/051386/08/05
19بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکی دانشگاه در سال 78-79مجری141378/12/151380/08/29
20بررسی باسیل های گرم منفی مقاوم بتالاکتام ها جدا شده از مدفوع نوزادان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1384مجری121385/05/011386/06/12
21بررسی شیوع آنتی بادی سرمی CMV در نوزادان نارس و LBWمتولد شده در کاشانمجری301380/04/151383/06/16
22بررسی نوع موشهای مایکوباکتریوم ایزوله شده از نمونه های کلینیکی و تعیین الگوی حساسیت دارویی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایزوله شده از نمونه ها در سال 1377مجری51377/04/241378/06/25
23بررسی سرواپیدمیولوژی سرخجه در میان دانش آموزان سالهای سوم وچهارم دبیرستانهای کاشانمجری151371/08/111372/11/11
24بررسی فراوانی کلونیزاسیون واژینال و رکتال استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروهB در زنان حامله با سن حاملگی 35 هفته یا بیشتر و رابطه آن با عفونت پس از زایمان و عفونت زودرس نوزادیمجری221379/01/15
25بررسی شیوع عوامل اسهال باکتریایی در بیماران دارای علائم گوارشی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 91-1390همکار991390/04/151398/06/10
26بررسی اثرات درمانی لووتیروکسن و لووتیرونین در پروسه بیماری و زمان بهبودی رات مبتلا به پنومونی پنوموککی مجری201383/10/27
27بررسی ارتباط انتشار ژن های cagA، cagE، babA2، iceA1 ، iceA2، oipA1 و vacA هلیکوباکتر پیلوری و تعیین عوامل مرتبط با انتشار ژن ها در بیماران مبتلا به ناراحتی های دستگاه گوارشمجری401389/07/011392/10/15
28مقایسه اثر موضعی شیر مادر با کلر هگزیدین و روش خشک نگهداشتن بند ناف در مراقبت از بند نوزادان همکار411389/08/151393/01/20
29بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس در بینی و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعیین سروتیپهای استرپتوکوک پنومونیه توسط تکنیک Multiplex PCR در سال 90-91 مجری231390/07/151392/06/13
30جدا سازی باکتریهای هالوفیل از دریاچه نمک آران و بیدگل و شناسایی فیلوژنیک آنها با استفاده از تکنیک 16S rRNAمجری541390/09/011395/03/04
31بررسی ژن های panton - valentine leukocidin و تیپ های SCC-mec در سویه های استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین بینی مراجعه کنندگان بالغ بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1390مجری121390/10/151392/04/15
32بررسی فراوانی ژن های Van به روش multiplex-PCR در انتروکک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 91-1390 مجری121390/11/011391/11/01
33بررسی سروتایپ ها و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استرپتوکوک های گروه B جدا شده از زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 91-1390مجری121390/11/011392/03/28
34بررسی فراوانی کلونیزاسیون و حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس در بینی کودکان 1 ماه تا 14 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1391مجری291391/03/151393/08/27
35فراوانی نایسریاگنوره ا و کلامیدیا تراکوماتیس در نمونه های اندوسرویکس زنان مراجعه کننده به کلینیک های زنان کاشان در سال 1391مجری191391/08/011393/03/18
36بررسی ژنوتیپ های SCC0mec و تعیین تیپ های آن و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی مقاوم به متی سیلین در بینی دانش آموزان شهر کاشان در سال 2012مجری261391/08/151393/10/13
37کلونینگ، بیان ، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیمهای هیدرولیتیک و صنعتی باکتریHalo-themo tolerant Bacillus licheninformis SL1 مجری491391/09/011395/10/05
38بررسی بیان لیزین نوترکیب باکتریوفاژی ( LysK ) در سوش( E.coli.BL21 ( DE3 مجری461391/11/151396/10/28
39بررسی شیوع و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391مجری151391/12/011393/02/29
40بررسی فراوانی گونه های کلبسیلا ومطالعه شیوع ژنهای bla PER وtype bla CTX-M درنمونه های بالینی جداشده از بیماران بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان 1392 مجری271392/04/011394/06/23
41بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه و کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان شهید بهشتیمجری891393/09/151401/01/29
42بررسی فراوانی bla- IMP درایزوله های سودموناس آئروژینوزا تولید کننده متالو بتالاکتاماز وبررسی فراوانی 23like ,OXA-24like,OXa-51-OXA مجری291392/11/151395/04/03
43بررسی مولکولی ژنهای مقاومت به کینولون با واسطه پلاسمید در جدایه های کلبسیلا تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جداشده از نمونه های کلینیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1392-1393 مجری161392/12/151394/04/14
44بررسی فراوانی ژنهای مقاوم به آمینو گلیکوزیدها به روش PCR در انتروکوکهای جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU از بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1393 -مجری291392/12/151395/05/10
45بررسی فراوانی ژنهای مقاوم آنتی بیوتیکی، blaOXA24، blaOXA51، blaOXA23، blaOXA58، ASAba1، gyrA، parC در گونه هایAcinetobacter. Baumannii جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1392-93مجری151392/12/151394/03/28
46بررسی ژنهای اینتگرون کلاس 1 مرتبط با سودوموناس آئروژنوزا مقاوم به چند دارو در نمونه های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان 1392-1393مجری861392/12/011400/01/16
47بررسی ژن Panton-Valentine leukocidin(PVL) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورائوس جدا شده از عفونتهای پوست و بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران 1392-مجری481393/06/011397/05/29
48بررسی تعیین فعالیت سینرژیستی سولباکتام در ترکیب با تیجیسیلین و لوفلوکساسین در سویه های مقاوم به چند دارو اسینتوباکتر (MDR)مجری221393/09/151395/08/02
49بررسی پروتئین FliD از نظر قدرت ایمنی زایی در شزایط in vivo و invitro در مدل موشیهمکار121393/10/011394/10/01
50بررسی ژنوتایپینگ ایزوله‌های مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوئیدی، جداشده از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجری
51بررسی بیان سطحی پروتئین نوترکیبLysK-CHAP در باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس و تاثیرآن بر روی عفونت جلدی ناشی از استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین در موش Balb/cمجری181395/05/011396/11/08
52بررسی میزان تغییرات مسیر سیگنالینگRANK/RANKL/OPGدرکشت همزمان سلولهای تک هسته ای خون محیطی و باسیل کالمت-گرین(ب.ث.ژ)مجری851395/03/011402/03/09
53تایپینگ مولکولی ایزوله های کلینیکی از بیماران مبتلا به بروسلوز به روشMultiplex PCR و تعیین عوامل خطر ساز آن در نقاط مختلف کشور ایران در سال 96 - 1395مجری501396/02/011400/03/18
54بررسی تنوع ژنوتیپی وتوانایی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های ایشرشیاکلای یوروپاتوژن جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396مجری351396/06/011399/05/08
55بررسی اثر نانوذرات نقره و ترکیب آنها با عصاره الکلی اکالیپتوس و سیر بر تشکیل بیو فیلم در ایزوله های اسینتو باکتر بومانی مجری331396/09/011399/06/16
56بررسی اثرنانوذرات نقره و طلا بر روی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های انترکوک فکالیس و فاسیوم جدا شده از نمونه های بالینیمجری661396/09/011402/02/30
57بررسی ¬اثرنانوذرات نقره و اکسید روی ¬بر تشکیل بیوفیلم و میزان بیان ژن ica-A در استافیلوکوکوس اورئوسمجری391397/06/151400/09/22
58بررسی اثر نانو ذرات نقره به تنهایی و ترکیب آن با کلاریترومایسین بر ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری مقاوم به کلاریترومایسینمجری121397/07/151398/07/15
59بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ضخامت اینتیما-مدیا کاروتید (CIMT)مجری331398/03/011400/12/08
60آنالیز مولکولی جدایه های استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین با تایپ SCCmec III جدا شده از عفونت زخم بیماران مبتلا به پمفیگوس با روش dru typingمجری501397/10/151401/12/10
61بررسی الگوی (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) ERIC، فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی و شاخص های بیماری زایی جدایه های انتروکوکوس فکالیس به دست آمده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397مجری451398/05/151402/02/13
62بررسی تاثیرضد باکتریایی و ضد سرطانی پپتید فیوژن نوترکیب انتروسین-کولیسین-آنتی کنسرمجری241398/02/011400/01/23
63بررسی تاثیرفاکتور های محیطی استرس زا (دما و PH) بر بیان ژن های تولید بیوفیلم (bap A, adr A) و ژن های ویرولانس (hil A, inv A) درسالمونلا انتریتیدیس و تیفی موریوممجری311397/12/151400/07/13
64بررسی تاثیر پروتئین نوترکیب ACAN-Rib-Alpha استرپتوکوکوس آگالاکتیه بر سلول سرطانی Helaهمکار281399/03/151401/07/11

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: روش PCR با استفاده از قطعه الحاقی 6110Embase173-177 ، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67 ، شماره 3، خرداد 13881388
2ارزیابی اثر داروهای ضد قارچی کتونازول و فلوکونازول روی گونه های مالاسزیاChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران /سال 19/شماره 69/1388 بهار1388
3بررسی فراوانی و عوامل خطر مرتبط با باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386ISCفصلنامه فیض 1388دوره 13, شماره 2 1388
4بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و انتشار ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicus فصلنامه فیض 1387 زمستان-دوره 12, شماره 4 1387
5بررسی شیوع و عوامل پیشگویی‌کننده‌ی مقاومت دارویی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بیمارستان‌های کاشانEMROمجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان -دوره 16, شماره 64 پاییز13871387
6The prevalence of nasal carriagemethicillin-resistant Staphylococcus aureus in hospitalized patientsISIPAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES July - September 2009 Volume 25, Number 4,656-6591388
7Beijing genotype and other predominant Mycobacterium tuberculosis spoligotypes observed in Mashhad city, IranISI و PUBMEDIndian Journal of Medical Microbiology 2009,27(4):306-3101388
8بررسی فاکتورهای ویرولانس انتروکوکوس فکالیس جداشده ازنمونه های ادرارIndex Copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران/ سال 2 شماره های 3 و 4 پائیز و زمستان 1387 ، صفحات 90-811387
9بررسی آلودگی باکتریایی دریچه های قلبی مورد استفاده در مرکز تحقیقات و بانک فراورده های پیوندی ایران طی سال های1380-1384Index Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض دوره یازدهم شماره 1 بهار 13861386
10Isolation and identification of Malassezia spp. In pytiriasis versicolor in Kashan, IranISIPak J Med Sc/i October - Decmber 2009 (Part-I) Vol. 25 No. 5/ 837-8401388
11بررسی فراوانی ژنوتیپ Beijing در نمونه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مبتلا به سل شهر مشهدChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دوره 17 ، شماره 60 ، مهر و آبان 86 ، ص 86-791386
12بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی به بتا لاکتام های با طیف وسیع و تعیین عوامل خطر ساز در باسیل های گرم منفی جدا شده از مدفوع نوزادان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره 4، زمستان 861386
13Antimicrobial Resistance Among Escherichia Coli Strains Isolated From Healthy And Septicemic ChickensPUBMEDPakistan Journal of Biological Sciences 2007,10(17):2984-29871386
14Increasing Resistant Coagulase Negative Staphylococci in Bovine Clinical MastitisPUBMEDPakistan Journal of Biological Sciences 2007,10(15):2465-24691386
15علل عدم موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی – بهار و تابستان85 –دوره6 –شماره (1)1385
16Bacterial Culture Of Neonatal SepsisISIIranian J Of Public Health ,Vol.35 No.4 2006.Pp.84-891385
17بررسی میزان آلودگی باکتریال و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باسیلهای گرم منفی جداشده از ترمومتر، گوشی پزشکی و کاف فشارسنج در بیمارستان شهید بهشتی کاشان Index Copernicusفصلنامه علمی، پژوهشی فیض-شماره 36 ، زمستان13841384
18Effects of Metronidazole Therapy on Preterm Labor in Women with Bacterial VaginosisScopusActa Medica Iranica 2009 ,Vol. 47, No. 3 -pp:181-1841388
19Urinary Tract Infections In Hospitalized Newborns In Beheshti Hospital , Iran : A Retrospective Study J INFECT DIS ANTIMICROB AGENTS Jan – Apr .2007 vol . 24,No . 1:7-111385
20Fluoroquinolone-resistant Escherichia coli isolated from healthy broilers with previous exposure to fluoroquinolones: Is there a link? Microbial Ecology in Health and Disease.2005;17(2):69-741384
21بررسی مقاومت چند دارویی در سویه های انتروکوکوس فکالیس جداشده از نمونه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی و زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1387Index Copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران-سال 3شماره های 2و3تابستان و پاییز 1388،صفحات 26-211388
22profile of bacterial sepsis in neonates from kashan in iran Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agents 2003.98-1021382
23تعیین فراوانی باکتریوری بیمارستانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1375Index Copernicusفیض-پاییز 1377-شماره7-صفحات 28-231377
24بررسی شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به بدهضمی غیراولسری طی سالهای 75-74 و تعیین قدرت روشهای مختلف تشخیص آنIndex Copernicusفیض-بهار1376-شماره 11376
25Emergence of Multidrug Resistant Strains of Escherichia coli Isolated from Urinary Tract InfectionsIndex CopernicusIranian J Publ Health, Vol. 32, No. 4, pp.42-46 , 20031382
26بررسی شیوع انتروکوک های مقاوم به آنتی بیوتیک در نمونه های مدفوعی بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال1386 Index Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 70-751389
27Antibiotic resistance in fecal enterococci in hospitalized patientsISI و PUBMEDIndian Journal of Pathology and Microbiology 1389
28شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیفIndex Copernicusمجله طب نظامی - دوره 11, شماره 3 - ( پاییز 1388 )- صفحات 153-149 1388
29جداسازی و شناسایی گونه های مختلف مالاسزیا در بیماران مبتلا به پیتریازیس ورسیکالر در کاشانIndex Copernicusمجله پزشکی کوثر- دوره 13،شماره4،زمستان 1387،صفحات:296-2931387
30Molecular epidemiology of aminoglycosides resistance in acinetobacter Spp. with emergence of multidrug - resistant strainISIiranian journal public health , 39(2),2010,pp63-681389
31Comparison of culture and microscopic methods by PCR for detection of Mycobacterium tuberculosis in sputumEmbaseIranian Journal of Clinical Infectious Diseases(IJCID)" Vol 4, No 4 (2009)1388
32Increasing trend of antimicrobial drug-resistance in Pseudomonas aeruginosa causing septicemia ISIIranian Journal of Public Health 35 (1), pp. 58-62 1385
33Complications of trichomoniasis on the pregnant womenISIJundishapur Journal of Microbiology-Vol 4, No 1 (20111389
34بررسی خصوصیات مولکولی و تیپ بندی کمپلکس کاست کروموزومی ژن SCCmecدر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388CINAHL439- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 4، زمستان 1389 ، صفحات 446-4391389
35فراوانی سودوموناس آئروژینوزای مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و مقاوم به چند دارو در نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1389CINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 145-1391390
36Antibiotic resistance and molecular subtypes of clinical methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a teaching hospitalISI و PUBMEDIndian J Med Microbiol1390
37Detection of ESBLs and MDR in Pseudomonas aeruginosa in a tertiary-care teaching hospitalScopusIranian Journal of Clinical Infectious Diseases/2011;6(1):18-231390
38Detection and characterization of multidrug resistance and extended-spectrum-beta-lactamase-producing (ESBLS) Pseudomonas aeruginosa isolates in teaching hospitalISIAfrican Journal of Microbiology Research1390
39بررسی خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشانScopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1390
40The prevalence and molecular characterization of extended-spectrum β-lactamases-producing Klebsiella pneumoniae isolates recovered from Kashan hospital university, IranISIJundishapur Journal of Microbiology1390
41بررسی ژن های bla tem-1T,blashv-1,blashv-5,blactx-m-1,blactx-m-2,blactx-m-3,blactx-m-9,blaoxa-1,blages-1,blages-2 در ایزوله های پسودوموناس ائروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان شهید بهشتی کاشانScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان-دوره 20-شماره 82 آذر و دی 13911391
42Multi-Drug Resistant Acinetobacter-Derived Cephalosporinase and OXAsetC Genes in Clinical Specimens of Acinetobacter spp. Isolated From Teaching HospitalISIJundishapur Journal of Microbioogy. 2013:6(2)1391
43Influence of sericin/TiO2 nanocomposite on cotton fabric: Part 1. Enhanced antibacterial effectISI و PUBMEDCarbohydr Polym. 2013 May 15;94(2)1392
44بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13921392
45Virulence Gene’s Relationship With Biofilm Formation and Detection of aac (6’)/aph (2”) in Enterococcus faecalis Isolated From Patients With Urinary Tract InfectionISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology. 2013 July; 6(5)1392
46ارزیابی شیوع سویه‌های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه شهر کاشانISCمجله دنیای میکرب ها1391
47Prevalence of Biofilm Formation Among Methicillin Resistance Staphylococcus aureus Isolated From Nasal CarriersISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology. Aug; 6(6):20131392
48ارزش تشخیصی روش حساسیت به سفوکسیتین نسبت به سایر روش‌های تشخیص استافیلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سیلینCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 4، مهر و آبان 13921392
49بررسی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE) در نمونه های مدفوع جدا شده از بیماران بستری در ICUبیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1390 تا 1391CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 5، آذر و دی 1391392
50فلور باکتریایی دهان مارهای سمی و غیرسمی قبل و بعد از تغذیهISCفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری 62 : (18)13921392
51بررسی فراوانی حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازوفارنکس دانش آموزان شهر کاشان و عوامل موثر بر آنCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 6، بهمن و اسفند 13921392
52Detection of GES-2, a Class A β-Lactamase Produced by Pseudomonas aeruginosa in a Teaching Hospital in IranISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2013 December; 6(10):1392
53Phylogenetic and Biochemical Characterization of a New Halo-Thermotolerant, Biofilm-Forming Bacillus from Saline Lake of IranISI و PUBMEDPolish Journal of Microbiology 2013, Vol. 62, No 41392
54Prevalence of Helicobacter pylori vacA, cagA, cagE, iceA, babA2, andoipA genotypes in patients with upper gastrointestinal diseasesPUBMEDIRAN. J. MICROBIOL. Vol. 6, No. 1 (February 2014), 14-211392
55مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک به لاینزولید بدون سابقه مصرفScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(97-104) دوره بیست و سوم شماره 109 بهمن سال 13921392
56بررسی شیوع کولونیزاسیون رکتال استرپتوکوک گروه B در زنان حامله با سن حاملگی 35 هفته یا بیشتر و رابطه آن با عفونت زودرس نوزادی CINAHLفیض1380
57The frequency of Neisseria gonorrhoeae endocervical infection among female carrier and changing trends of antimicrobial susceptibility patterns in Kashan, IranPUBMEDIranian Journal of Microbiology Vol 6, No 3 (2014)1393
58Risk Factors for Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Nasal Colonization of Healthy Children ISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology1393
59Serotyping, Antibiotic Susceptibility and Related Risk Factors Aspects of Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae in Healthy School StudentsISI و PUBMEDIranian Journal of Public Health 2014. 43(9)1393
60Nasal Carriage and Resistance Pattern of Multidrug Resistant Staphylococcus aureus Among Healthy Children in Kashan, IranISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal. 16(9)20141393
61The Helicobacter pylori Resistance Rate to Clarithromycin in IranISI و PUBMEDMicrobial Drug Resistance1393
62بررسی میزان شیوع، حساسیت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای خطر کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در دستگاه تناسلی زنان باردارISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-سال 57 ، شماره 5-676- آبان 93 ، صفحه: 676-6831393
63Molecular analysis and susceptibility pattern of meticillin-resistant Staphylococcus aureus strains in emergency department patients and related risk factors in IranISI و PUBMEDJournal of Hospital Infection1393
64Antibiotic susceptibility patterns and blaPER-1 b-lactamase-producing Acinetobacter baumannii isolated from hospitalised patientsISI و PUBMEDJournal of Global Antimicrobial Resistance 3 (2015) 47–481393
65The Prevalence of Serum antibodies in TORCH Infections during the First Trimester of Pregnancy in Kashan, IranISCIranian Journal of Neonatology.Volume 6, Issue 1, Winter 2015.P:8-121393
66Helicobacter pylori resistance to ciprofloxacin in Iran ISI و PUBMEDInternational Journal of Antimicrobial Agents 43 (2014) 572–5741392
67Molecular Characteristics of Nasal Carriage Methicillin-Resistant Coagulase Negative Staphylococci in School StudentsISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2015;8(6)1394
68Characterization of CTX-M-Type Extend-Spectrum β-Lactamase Producing Klebsiella spp. in Kashan, IranISI,PUBMED*Jundishapur J Microbiol. 2015;8(10)1394
69Expression of Recombinant pET22b-LysK-Cysteine/Histidine-Dependent Amidohydrolase/PeptidaseBacteriophage Therapeutic Protein incoli BL21 (DE3)PUBMEDOsong Public Health Res Perspect1394
70Prevalence of Plasmid-Mediated Quinolone ResistanceGenes among Extended-Spectrum -Lactamase-ProducingKlebsiella pneumoniae Human Isolates in IranPUBMEDJournal of Pathogens 1394
71The identification of bacterial flora in oral cavity of snakesScopusComparative Clinical Pathology1394
72A strategy for soluble overexpression and biochemical characterization of halo-thermotolerant Bacillus laccase in modified E. coliISI و PUBMEDJournal of Biotechnology Volume 227, 10 June 2016, Pages 56–631395
73Susceptibility Pattern and Distribution of Oxacillinases and bla PER-1 Genes among Multidrug Resistant Acinetobacter baumannii in a Teaching Hospital in IranISI و PUBMEDJournal of Pathogens Volume 2015 (2015), Article ID 957259, 7 pages1394
74ظهور سینتو باکتر بومانی مقاوم به چند دارو ،مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و متالوبتالاکتاماز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی طی سال های 93-1392CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیستم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395 ، صفحات 56-491395
75Prevalence of CTX-M-Type and PER Extended-Spectrum β-Lactamases Among Klebsiella spp. Isolated From Clinical Specimens in the Teaching Hospital of Kashan, IranISI و PUBMEDIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL v.18(3); 2016 Mar1395
76Efficacy of probiotics as an adjuvant agent in eradication of Helicobacter pylori infection and associated side effectsISI و PUBMEDBenef Microbes. 2016 Sep;7(4):519-271395
77Emerging Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates Carrying blaIMP Among Burn Patients in Isfahan, Iran Emerging Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates Carrying blaIMP Among Burn Patients in Isfahan, IranISI و PUBMEDArch Trauma Res. 2016 September; 5(31395
78 The Prevalence of S. aureus Skin and Soft Tissue Infections in Patients with Pemphigus ISI و PUBMEDAutoimmune Diseases Volume 2016 (2016), Article ID 7529078, 5 pages 1395
79Purification of Antibacterial CHAPak Protein Using a Self -Cleaving Fusion Tag And Its Activity Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureusISI و PUBMEDProbiotics Antimicrob Proteins. 2016 Dec;8(4):202-210.1395
80بررسی اثر سینرژیستی آنتی بیوتیکهای مختلف به روش دیسک دیفیوژن در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارومختلف CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیستم، شماره 4، مهر و آبان 13951395
81بررسی فراوانی ایزوله های مایکوباکتریومهای غیر توبرکلوزیس، جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل دانشگاه علوم پزشکی کاشانScopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و یکم / آذر و دی 13951395
82Identification and Molecular Characterization of Genes Coding Pharmaceutically Important Enzymes from Halo-Thermo Tolerant BacillusISI و PUBMEDAdvanced Pharmaceutical Bulletin 6 (4), 551-5611395
83Antibodies raised against divalent type b flagellin and pilin provide effective immunotherapy against Pseudomonas aeruginosa infection of mice with burn woundsISI و PUBMEDBiologicals1395
84Frequency and Clinical Manifestations of Scabies in Suspected Patients Referred to Health Centers of Kashan, Central Iran (2010 - 2014)ISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1395
85Sensitivity of levofloxacin in combination with ampicillin-sulbactam and tigecycline against multidrug-resistant Acinetobacter baumanniiPUBMEDIranian Journal of micbiology1395
86بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونتهای پوست و بافت نرم و تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران طی سالهای 1393 -94CINAHLمجله فیض1396
87A Novel Chimeric Endolysin with Antibacterial Activity against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureusISI و PUBMEDFrontiers in Cellular and Infection Microbiology1396
88Emergence of blaOXA-Carrying Carbapenem Resistance in Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii in the Intensive Care UnitISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal1396
89بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و انتشار ژن Vietnamese extended-spectrum- β lactamase (VEB-1) در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1392 تا 1393CINAHLفیض1396
90Recombinant Endolysins as Potential Therapeutics against Antibiotic-Resistant Staphylococcus aureus: Current Status of Research and Novel Delivery StrategiesISI و PUBMEDClin Microbiol Rev. 2018 Nov 29;31(11396
91Immunization with recombinant FliD confers protection against Helicobacter pylori infection in mice.ISI و PUBMEDMolecular Immunology1396
92 The occurrence of blaTEM, blaSHV and blaOXA genotypes in Extended-Spectrum β-Lactamase (ESBL)-producing Pseudomonas aeruginosa strains in Southwest of IranISIGene Reports1397
93Laboratory Diagnostic Procedures for Human Brucellosis: An Overview of Existing ApproachesISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology1398
94Highly efficient novel recombinant L-asparaginase with no glutaminase activity from a new halo-thermotolerant Bacillus strainISI و PUBMEDBioImpacts1398
95Cauda equnia syndrome due to Brucella spondylodiscitis and epidural abscess formation: A case reportISIINTERDISCIPLINARY NEUROSURGERY-ADVANCED TECHNIQUES AND CASE MANAGEMENT1398
96Molecular Epidemiology of Antimicrobial Resistance of Uropathogenic Escherichia coli Isolates from Patients with Urinary Tract Infections in a Tertiary Teaching Hospital in IranPUBMED,Scopus,ISIMicrobial Drug Resistance1398
97Bacterial etiology and antibiotic susceptibility of conjunctivitis patients isolates in Kashan, Iranpubmed*Advanced Biomedical Research1399
98Evaluation of antibacterial activity of enterocin A-colicin E1 fusion peptidePUBMED,Scopus,ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1399
99Bacteriocins: New Potential Therapeutic Candidates in Cancer TherapyPUBMED,Scopus,ISI*Current Molecular Medicine1399
100Molecular analysis and the toxin, MSCRAMM, and biofilm genes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from pemphigus wounds: A study based on SCCmec and dru typingISI,PUMED*Infection, Genetics and Evolution1399
101Epidemiological, molecular characterization and risk factors of human brucellosis in IranPUBMED,Scopus,ISI*Asian Pacific Journal of Tropical Medicine1399
102The combined effect of stressful factors (temperature and pH) on the expression of biofilm, stress, and virulence genes in Salmonella enterica ser. Enteritidis and TyphimuriumPUBMED,Scopus,ISI*Archives of Microbiology
103Evaluating the relationship between Helicobacter pylori infection and carotid intima-media thickness a cross sectional studyISI,PUBMED*Annals of Medicine and Surgery
104The Bacterial Profile and Microbial Susceptibility of Acute and Chronic Dacryocystitis in Matini Hospital, Kashan, IranScopus, ISIJundishapur Journal of Microbiology
105Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Brain Heart Infusion (BHI) Culture Medium and Evaluation of Their Antimicrobial and Anti-biofilm Activity Against Acinetobacter baumanniiScopus, ISIMediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials
106Structural and functional characterization of the FimH adhesin of uropathogenic Escherichia coli and its novel applicationsPUBMED,Scopus,ISI*Microbial pathogenesis
107Antimicrobial effect of silver and gold nanoparticles in combination with linezolid on Enterococcus biofilmPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Medical Microbiology

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: ارزیابی پایایی و شاخص های روان سنجی آزمون های آموزشی کتبی چند گزینه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 87-88دهمین کنگره کشوی آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
2خلاصه مقاله همایش: بررسی حداقل غلظت مهاری (MIC) وانکومایسین در انتروکوک های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 86بیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی فساسخنرانی1387/10/03
3خلاصه مقاله همایش: بررسی فراوانی انتروکوک های مقاوم به دو آنتی بیوتیک لاینزولید و وانکومایسین و عوامل موثر بر آن در نمونه های مدفوع بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 86بیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی فساپوستر1387/10/03
4خلاصه مقاله همایش: ارزیابی کنترل کیفی خارجی پارامترهای بیوشیمیایی ذخایر سرمی تهیه شده در ازمایشگاه های کاشاندومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانعلوم پزشکی ایران 1388/01/31
5خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع انتروکوکهای مقاوم به وانکومایسین در ناقلین مدفوعی بیماران بستری در بیمارستان و فاکتورهای خطردهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایراندانشگاه علوم پزشکی ایلامپوستر1388/02/01
6خلاصه مقاله همایش: بررسی مقاومت ضدباکتریایی در ارگانیسم های مولد عفونت های پوست و بافت نرمدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایراندانشگاه علوم پزشکی ایلامپوستر1388/02/01
7congress article: detection of ESBLs and pseudomonas aeruginosa in a tertiary-care teaching hospitalfirst international & 12th iranian congress of microbiology کرمانشاهپوستر1390/03/02
8congress article: molecular characterization and antibiotic susceptibility of methicillin-resistant S.aureus (MRSA) in tertiary care hospital,kashanfirst international & 12th iranian congress of microbiology کرمانشاهپوستر1390/03/02
9خلاصه مقاله همایش: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های روده ای مقاوم به وانکومایسین دربیماران بستری بیمارستان شهیدبهشتی کاشان,سال1387اولین کنگره علمی-پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی همکارمرکزکشوردانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی,درمانی شهرکرد پوستر1388/07/23
10congress article: Frequency of Beijing genotype in Mycobacterium uberculosis strains isolated from tuberculosis patients in Mashhadدومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز
11congress article: evaluation of Multi Drug resistant gram negative bacilli isolated from clinical samplesچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18
12)تکراری با کد 2027(congress article: The Prevalence and Molecular Chracterization of Extended-Spectrum B-Lactamases-Producing Klebsiella Pneumoniae Isolates From Kashan Hospital University-Iranچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18
13خلاصه مقاله همایش: بررسی ارزشیابی سخنرانان برنامه های مدون ویژه پزشکان عمومی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشانیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
14congress article: Antifungal activities of fluconazole and ketoconazole agents against malassezia speciesThe 7th national and 2nd regional and parasitic diseases in iranتهرانسخنرانی1389/07/27
15congress article: Molecular epidemiology of aminoglycosides resistance in Acinetobacter spp. with emergence of multidrugresistant strains in hospitalized patients in Iran14th International Congress on Infectious Diseases (ICIDMIAMI, FLORIDAپوستر1388/12/18
16congress article: The survey of risk factors of multi drug resistant of E. faecalis isolated from clinical samples14th International Congress on Infectious Diseases (ICID)MIAMI, FLORIDAپوستر
17خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای تاکسونومی آزمون های دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکیکرمانسخنرانی1385/12/15
18congress article: the evaluation of bacterial contamination of medical devices and anti-bacterrial resistance of isolated gram negative bacillia46th interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapySan Francisvo,CA USAپوستر
19congress article: The Prevalence and Molecular Chracterization of Extended-Spectrum β-Lactamases-Producing Klebsiella Pneumoniae Isolates From Kashan Hospitalچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18
20congress article: the prevalence and molecular chracterization of extended-spectrum b-lactamases-producing klebsiella pneumoniae isolates from kashan hospital university-iran4th congress of european microbiologists (FEMS2011Geneva,Switzerlandپوستر1390/04/06
21خلاصه مقاله همایش: بررسی حداقل غلظت مهاری و انکومایسین در انتروکوک های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1389برنامه روزانه چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین بیماری های داخلی و عفونیتهرانپوستر1390/09/30
22خلاصه مقاله همایش: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی چند دارویی سویه های کلبسیلا پنومونیه ی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های ادراریبرنامه روزانه چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین بیماری های داخلی و عفونیتهرانپوستر1390/09/30
23خلاصه مقاله همایش: بررسی مقاومت آنتی بیوتیک چند دارویی سویه های استافیلوکوکس کواکولاز منفی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های ادراریبرنامه روزانه چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین بیماری های داخلی و عفونیتهرانپوستر1390/09/30
24خلاصه مقاله: بررسی ارتباط شاخص های سخنرانان با نمرات ارزشیابی شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1389سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
25congress article: multi draug resistance and molecular subtypes of clinical methicillin resistant staphylocococcus aureus(MRSA) in teaching hospital51th ICAAC CHICAACGO 1390/06/26
26congress article: detection of frequency of vancomycine - resistant enterococci (VRE) in rectal samplees from hospitalized patients admitted to intencive care unitsپانزدهمین کنکره بین المللی علوم پزشکی تبریزپوستر1391/06/01
27congress article:Antibiotic Sensitivity Pattern of Community Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus,6th iranian congress of clinical microbiologythe first international congress of clinical microbiologymashhadپوستر1391/07/11
28congress article:The survey of pneumococcal nasopharyngeal carriage and the risk of colonization in students in kashan14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
29congress article:Prevalence and Risk Factors for colonization of Vancomycin-Resistant Entrococci (VRE) in Patients in The Intensive Care Unit Running title: Colonization of VRE in ICU14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
30congress article:Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae in Healthy school-age Children: Serotyping, antibiotic susceptibility and related risk factors14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
31congress article:Frequency of Neisseria gonorrhoeae endocervical infection among female patients and Changing trends of Antimicrobial Susceptibility patterns in Kashan, Iran14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
32congress article:The prevalence and patterns of antibiotic resistance among uropathogens referred to Kashan central laboratory14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
33congress article:Molecular analysis and susceptibility pattern of MRSA strains in emergency department patients and related risk factors14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
34congress article:Prevalence of serum anti Cytomegalovirus (CMV) virus antibodies among pregnant women in Kashan14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
35congress article:Prevalence of fluoroquinolone-resistance among Extended-Spectrum N Lactamase producing klebsiella isolates from clinical specimensپانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیtehranپوستر1393/06/04
36congress article:Characterization of subtypes of CTX-M extended-spectrum N –lactamase among Klebsiella sppپانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیtehranپوستر1393/06/04
37congress article: The prevalence of Chlamydia trachomatis from endocervical specimens among young women in Kashan, Iranپانزدهمین کنگره میکرب شناسی ایرانtehranپوستر1393/06/04
38congress article:High-level resistance to aminoglycoside, vancomycin, Chloramphenicol, Quinupristindalfopristin and Linezolid in enterococcus isolates from rectal swab of patients in ICUپانزدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران تهرانپوستر1393/06/04
39congress article:Clarithromycin resistance Helicobacter pylori in Kashanپانزدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران tehranپوستر1393/06/04
40congress article:The frequency of anti Epstein–Barr virus (EBV) in patients referred to Kashan central laboratoryپانزدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ا یرانتهرانپوستر1393/06/04
41congress article:CHARACTERIZATION OF SUBTYPES OF CTX-M EXTENDED-SPECTRUM Β –LACTAMASE AMONG KLEBSIELLA SPPProceedings of “15th International Congress of Microbiologytehranپوستر1393/06/04
42congress article:PREVALENCE OF FLUOROQUINOLONERESISTANCE AMONG EXTENDED-SPECTRUM Β LACTAMASE PRODUCING KLEBSIELLA ISOLATES FROM CLINICAL SPECIMENSProceedings of “15th International Congress of Microbiologytehranپوستر1393/06/04
43خلاصه مقاله:بیان پروتئین درمانی کایمریک LysK-CHAPدر E.coli Bl21 DE3اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
44conrress artocal:Laboratory production of National Standard anti Brucella abortus Serumهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 16-19 شهریور 1395 د ع پ کاشاند ع پ کاشان 1395/06/16
45...بیست وپنجمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران 1395/09/20
46THE FREQUENCY OF BACTERIAL AGENT IN NASOLACRIMAL DUCT OBSTRUCTION IN OPHTHALMIC CLINICS AT KASHAN18th International and Iranian Congress of Microbiology پوستر
47cogress article :THE PREVALENCE OF PANTON VALENTINE LEUKOCIDIN POSITIVE IN METICILLIN RESISTANCE S. AUREUS ISOLATED FROM SKIN AND SOFT TISSUE INFECTION18th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر
48Congress Article:THE PREVALENCE OF PANTON VALENTINE LEUKOCIDIN POSITIVE IN S. AUREUS ISOLATED FROM SKIN AND SOFT TISSUE INFECTION19th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر
49Congress Article:PREVALENCE OF BACTERIAL CONJUNCTIVITIS IN PATIENTS REFERRED TO EYE SPECIALIST HOSPITALS IN KASHAN, IRAN19th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397/06/13
50Congress Article:DETECTION OF BIOFILM DEVELOPMENT IN CLINICAL ENTEROCOCCUS FAECIUM AND ENTEROCOCCUS FAECALIS ISOLATES FROM KASHAN19th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397/06/13
51congress article: Antibiotic susceptibility pattern and the prevalence of Staphylococcus aureus isolated from skin and soft tissue in Tehran Razi skin hospital (2014-15).18th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر
52CongressArticle : Prevalence of vancomycin resistant entrococci and their phenotypes in intensive care unite patientsEuropean Respiratory Society Annual Congress 2013Barcelonaپوستر1392/06/20
53article of congress:Identification biofilms formation among Acinetobacter baumannii isolates form Kashanپنجمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران- 24 الی 26 مرداد 1397- مراغه، ایرانمراغهپوستر1397/05/24

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی استئوپورز و عوارض موسکولواسکلتال و عوامل مرتبط با آنها در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و اینترمدیت مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه اول سال 1388ر1389پزشکی عمومی 1389/03/23
2بررسی شیوع ژن های SHV ، TEM در سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتا لاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران بستری شده در بیمارستان های کاشان 1387کارشناسی ارشد 1387/11/27
3بررسی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های اسینتو باکتر جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/08/23
4بررسی اثر ضد میکروبی زنجبیل بر روی هلیکوباکتر پیلوری 1387کارشناسی ارشد 1387/11/03
5بررسی فاکتور ویرولانس و خصوصیات ژنوتیپی انتروکوک فکالیس جداشده از نمونه های ادرای 1387کارشناسی ارشد 1387/11/14
6بررسی فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی فلورهوازی کومنسال مدفوع نوزادان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13851386پزشکی عمومی 1386/05/17
7بررسی شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتب کاشان از خرداد 1386 تا شهریور 13861386پزشکی عمومی 1386/09/15
8بررسی فراوانی باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1386 - 13851386پزشکی عمومی 1386/06/18
9بررسی مقاومت چند داروئی در باسیل های گرم منفی جداشده از نمونه های بیماران سر پایی 1386پزشکی عمومی 1386/12/08
10بررسی فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکها نسبت به سفالوسپرینها در با سیل های گرم منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی در بیمارستان نقوی کاشان از دی ماه سال 1384 تا خرداد ماه سال 13851385پزشکی عمومی 1385/09/01
11بررسی فراوانی کلونیزاسیون روده ای انتروکوکهای مقاوم به وانکومایسین در بیماران بستری دربیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان درسال1388 1390پزشکی عمومی 1390/04/01
12بررسی فراوانی ژن های Van به روش Multiplex - PCRدر انتروکوک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391 - 13901392کارشناسی ارشد 1391/11/041392/02/30
13بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس در بینی و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعیین سروتیپ های استرپتوکوک پنومونیه توسط تکنیک Multiplex PCR درسال 1391 - 13901392کارشناسی ارشد 1391/11/041392/03/27
14بررسی ژنوتایپینگ ایزوله های مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوئیدی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل دانشگاه علوم پزشکی کاشان1395کارشناسی ارشد 1394/04/231395/06/28
15کلونینگ، بیان، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیم های هیدرولیتیک و صنعتی باکتری Halo-thermo tolerant Bacillus licheniformis SL-11395دکترای تخصصی- پژوهشی 1394/02/261395/03/17
16بررسی بیان سطحی پروتئین نوترکیب LysK-CHAPدر باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس و تاثیرآن بر روی عفونت جلدی ناشی از استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین در موش Balb/c.1396دکترای تخصصی- پژوهشی 1394/09/031396/09/05
17بررسی ژن های اینتگرون کلاس1 مرتبط با سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو در نمونه های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان1393-13921394کارشناسی ارشد 1393/09/121394/08/13
18بررسی فراوانی bla-IMP در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده متالوبتالاکتاماز و بررسی فراوانی bla-VIM, OXA-23 like, OXA-24 like, OXA-51 در ایزوله های آسینتوباکتر بومانی تولیدکننده بتالاکتاماز جدا شده از بیماران سوختگی در مرکز تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان1394کارشناسی ارشد 1393/09/111394/10/28
19بررسی تعیین فعالیت سینرژیستی سولباکتام در ترکیب با تیجیسیلین و لوفلوکساسین در سویه های مقاوم به چند دارو اسینتوباکتر(MDR)1394کارشناسی ارشد 1393/09/111394/11/05
20بررسی ژن(PVL) Panton- Valentine Leukocidin و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های پوست و بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران 1393-13921394کارشناسی ارشد 1393/10/301394/12/16
21بررسی فراوانی گونه های کلبسیلا و مطالعه شیوع ژنهای bla PER و bla CTX-M درنمونه های بالینی جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 132-13911393کارشناسی ارشد 1392/01/271393/04/03
22بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها به روش PCR در انتروکک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU از بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1293-13921393کارشناسی ارشد 1392/08/191393/11/05
23بررسی مولکولی ژن های مقاومت به کینولون با واسطه پلاسمید در جدایه های کلبسیلا تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان 1393-13921393کارشناسی ارشد 1392/09/241393/11/05
24بررسی فراوانی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکیblaOXA24 ,blaOXA23 ,blaOXA51 ,ISAba1 ,blaOXA58 parC,gyrA در گونه های Acinetobacter.baumannii جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 93-13921393کارشناسی ارشد 1392/10/081393/11/06
25بررسی اثر lys K بر روی بیوفیلم ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین1396کارشناسی ارشد 1396/04/111396/11/15
26بررسی میزان تغییرات مسیر سیگنالینگ RANK/RANKL/OPG (Osteoprotegerin) در کشت همزمان سلولهای تک هسته ای خون محیطی و باسیلوس کالمت-گرین(ب.ث.ژ)1397کارشناسی ارشد 1394/11/171397/09/11
27بررسی اثر نانوذرات نقره و ترکیب آن ها با عصاره های الکلی اکالیپتوس و سیر بر تشکیل بیوفیلم در ایزوله های اسینتو باکتر بومانی1397کارشناسی ارشد 1396/05/151397/11/23
28بررسی اثر نانوذرات نقره و طلا بر روی تشکیل بیوفیلم در ایزوله‌های انتروکوکی جدا شده از نمونه‎های بالینی1397کارشناسی ارشد 1396/05/151397/12/08
29بررسی تاثیر پروتئین نوترکیب ACAN-Rib-Alpha استرپتوکوکوس آگالاکتیه بر سلول سرطانی Hela1401دانشجوی دکترا1398/07/071401/06/12
30بررسی تنوع ژنوتیپی وتوانایی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های ایشرشیاکلای یوروپاتوژن1398Ph.D1395/11/231398/12/10
31بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ضخامت اینتیما-مدیا کاروتید (CIMT)1399 1397/07/091399/08/25
32بررسی اثر نانوذرات نقره به تنهایی و ترکیب آن با کلاریترومایسین بر ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری مقاوم به کلاریترومایسین1399کارشناسی ارشد 1397/04/311399/07/13
33تایپینگ مولکولی ایزوله های کلینیکی از بیماران مبتلا به بروسلوز به روشMultiplex PCR و تعیین عوامل خطر ساز آن در نقاط مختلف کشور ایران در سال 96 - 1395.1399Ph.D1395/11/031399/07/28
34بررسی تاثیرفاکتور های محیطی استرس زا (دما و PH) بر بیان ژن های تولید بیوفیلم (bap A, adr A) و ژن های ویرولانس (hil A, inv A) درسالمونلا انتریتیدیس وتیفی موریوم1400Ph.D1397/09/251400/05/02
35بررسی تاثیرضد باکتریایی و ضد سرطانی پتید فیوژن نوترکیب انتروسین-کولیسین -آنتی کنسر1399Ph.D1397/09/251399/11/05