حسین  هوشیار

 فعالیت های پژوهشی

 

حسین هوشیار

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 99
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حسین هوشیار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hossein Hooshyar دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : انگل شناسی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
انگل شناسیPh.D1381دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1جدا سازی انگل لیشمانیا از پشه خاکی ، جونده و انسان در شهرستان آران و بیدگل و تشخیص هویت لیشمانیای جدا شده با استفاده از تکنیکPCRهمکار181381/10/101383/04/10
2مقایسه اثر غلظت های مختلف گیاهhedera helix و گلوکانتیم بر promastigoteهمکار121374/01/20
3بررسی تاثیر عصاره الکلی هیدراهیلیکس بر زخم ناشی از لیشمانیوز ماژور در موش BALB/Cمجری121383/03/261384/12/16
4بررسی شیوع توکسوپلاسموز در زنان باردار و ارتباط آن با عوارض بیماری در نوزادان همکار301386/04/011390/02/03
5بررسی آلودگی های انگلی ، قارچی و میکروبی استخرهای سرپوشیده شهر کاشان در سال 88-1387همکار121387/07/011389/12/07
6تعیین وفور آلودگی به انگلهای روده ای در دانش آموزان شهرستان بادرودهمکار121373/09/021374/09/02
7بررسی وضعیت کیست هیداتید حیوانی و انسانی در گروههای پرخطر روستایی شهرستان کاشان در سال 1381مجری61382/03/271382/07/29
8بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی منطقه کویری جنوب شرقی کاشانهمکار181375/10/15
9تعیین مخازن حیوانی لیشمانیوز جلدی ( جوندگان صحرایی منطقه کویری درشهرستان کاشانهمکار181373/09/101375/03/10
10بررسی انگلهای گوشتخواران شهرستان کاشان طی سالهای 1377-79همکار181377/03/161378/09/16
11بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی( عفونت انسانی) در منطقه جنوب شرق آران و بید گلهمکار121377/09/301378/08/03
12بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در ارتباط با سوء تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدائی روستایی کاشان 87-1386 مجری121386/10/151389/08/23
13بررسی ژن مقاومت دارویی در لیشمانیوز جلدی به روش PCRمجری121385/10/011391/02/30
14بررسی آلودگی شپش در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستاهای کاشان درسال 77-78همکار101377/12/011378/05/12
15بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس کاشان در سال تحصیلی78مجری181377/07/151378/05/07
16بررسی شیوع انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان سال 86-1385همکار121385/10/10
17بررسی ارزش تشخیص سفید کالکوفلور KOH وکشت در عفونتهای قارچی سطحی وجلدیهمکار121378/03/251380/11/16
18بررسی ژن مقاومت داروئی در تریکوموناس واژینالیس به روش PCR مجری121385/06/011389/10/28
19بررسی تاثیر عصاره الکلی زرشک بر زخم ناشی از لیشمانیا ماژورمجری101384/09/151385/07/15
20بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه بر عامل لیشمانیوز جلدی نوع روستاییهمکار291382/09/011385/02/01
21بررسی تاکسونومیک انگل های گربه های اهلی کاشان طی سالهای 1382-1384مجری321381/12/271384/12/09
22تعیین میزان شیوع کاندیدیازیس واژن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان 1372همکار141372/07/011373/07/01
23بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی( عفونت انسانی )در منطقه شمال غرب کاشان 1378همکار101378/10/281379/09/17
24سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 87-1386 همکار121386/11/011390/01/09
25بررسی ارزشی تشخیصی PCR نسبت به روشهای مستقیم و کشت جهت تشخیص لیشمانیوز جلدی همکار241391/10/011393/09/26
26بررسی تاثیر عصاره الکلی گل ماهور ، زنجبیل و ترکیب آنها بر القاء آپوپتوز در تریکوموناس واژینالیس تحت شرایط in vitroهمکار151392/05/151393/08/21
27بررسی رابطه ضعف سیستم ایمنی ثانویه با عفونت انگلی روده ای و توکسوپلاسما گونده ایمجری241393/05/011395/04/30
28 بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان با روش HRMهمکار321393/08/011396/04/10
29بررسی تاثیر اسپلنوکتومی بر سطح متابولیتهای نیتریک اکساید و نقش آن در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودبوم برگئی در مدل حیوانی همکار641393/08/151398/11/20
30بررسی آلودگی همبرگرهای عرضه شده در کاشان به گونه های سارکوسسنس با استفاده از دو روش هضمی و مولکولی در سال1393 مجری301393/08/011396/02/19
31بررسی ژنوتایپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان با روش (PCR-RfLP) مجری211393/10/011395/07/05
32تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبااز آب،خاک و گردوغبار درشهر کاشان 1394-1395سمجری251394/10/151396/12/03
33شناسائی مولکولی ایزوله های فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان استان مرکزیمجری321394/12/011397/08/01
34بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانوذرات طلاو نانوذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکسهای کیست هیداتید در شرایط برون تنیهمکار421394/12/011398/06/03
35کارآیی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای دستیابی به شاخص انگلبرگمجری211395/06/011397/03/21
36بررسی مرفومتریک و مولکولی گونه های تریکواسترنژیلوس از دام های کشتارگاهی کاشان 1396-1397مجری281397/01/151399/05/14
37شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیسنیس در مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص طبی کاشانمجری81397/01/151397/09/15
38بررسی تاثیر عصاره‌های هیدروالکلی به لیمو،مرمکی و زنجبیل بر پارامترهای حرکتی میراسیدیوم فاسیولا هپاتیکا در شرایط آزمایشگاهیمجری441397/06/151401/02/21
39تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشاییهمکار241397/05/151399/05/15
40' بررسی تاثیرعصاره های هیدرو الکلی مرمکی،آنقوزه و نانو ذره اکسید نقره) (Ago بر فرا ساختار و حرکت کرم بالغ دیکروسلیوم دندریتیکوم در شرایط برون تنیهمکار321397/12/011400/08/11
41شناسایی آلودگی به سارکوسیستیس و توکسوپلاسما گوندی درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش های هضم بافتی و PCR، سال 1398مجری271398/07/011400/09/21
42شناسایی آمیب های آزادزی وژنوتیپ های آکانتامبا درمبتلایان به سرطان در بیمارستان های کاشان سال 1398همکار301398/06/011400/12/03
43تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنقوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO) و آهن وانادات/اکسید نقرهFeVO4/AgO) ) برکرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنیمجری151398/07/011399/10/01
44بررسی میزان آلودگی سارکوسیستیس با روش بافت شناسی در دام های کشتار شده در کشتارگاه کاشان در پاییز 1398همکار101399/03/011399/12/27
45شناسایی توکسوپلاسما گوندی در جوجه های گوشتی کاشان به روش مولکولی در سال 1401مجری241401/08/011403/08/01
46بررسی شیوع آلودگی به تک یاخته های حفره دهانی درمبتلایان به بیماریهای اتوایمیون باضایعه دهانی مراجعه کننده به درمانگاه های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1401مجری241401/10/151403/10/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان درسال های 86 – 1385Index Copernicus فصلنامه فیض زمستان 1387-دوره 12, شماره 4 1387
2Entamoeba dispar: Genetic Diversity of Iranian Isolates Based on Serine-Rich Entamoeba dispar Protein GeneScopusPAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES11(23):2613-2618,20081387
3The prevalence of otomycosis in Kashan, Iran, during 2001-2003ISIJundishapur Journal of Microbiology Volume 2, Number 1, Jan-Mar 2009:18-211388
4Gastrointestinal parasites of stray cats in Kashan, IranISI و PUBMEDTropical Biomedicine 26(1): 16–22 (2009)1387
5تاثیر عصاره الکلی زرشک بر زخم ناشی از لیشماماژور در موش BALB/C Chemical Abstractمجله دانشکده بهداشت و انستیتوتحقیقات بهداشتی – دوره 5 – شماره 3 – پاییز 13861386
6Survey Of Ehinococcosis And Hydatidosis In Kashan Region Central IranISIIranian Journal Public Health2006,35(1):pp75-811385
7Toxoplasma Gondii Infection In Stray CatsISCIranian J Of Parasitology: Vol.2,No.1.2007, Pp.18-221385
8Nanosilver in the treatment of localized cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER): an in vitro and in vivo studyISIDARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY Volume: 17 Issue: 4 Pages: 285-289 Published: FAL 20091388
9Evaluating the effect of a mixture of alcohol and acetic acid for otomycosis therapyISIJundishapur Journal of MicrobiologyApr-June 2010; 3(2):66-70 1389
10سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال های 87-1386ایندکس نشدهمجله دانشور آبان 1388; 16(83)-صفحات 12-71388
11Study on growth of Toxoplasma gondii tissue cyst in laboratory mouseISIJundishapur Journal of Microbiology ,October-December (2009); 2(4): 140-1431388
12اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -1378;31-32(8): 52-581378
13آلودگی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در گوشتخواران شهرستان کاشان طی سالهای 79-1377ISCدانشور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد1382
14بررسی آلودگی به سستودها در گوشتخواران شهرستان کاشان مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) 1383; 59(3):289-293. 1383
15بررسی اپیدمیولوژیک تریکومونازیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان طی سالهای 73-1372Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 4 (فضلنامه 10-1378 - شماره پیاپی : 12)1378
16بررسی شیوع کاندیدیازیس واژن در زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی کاشان سال 73-1372Index Copernicusفیض-دوره 1 - شماره 1 (فصلنامه 1-1376 - شماره پیاپی : 1) 1376
17گزارش اولین مورد بیماری حلزون از کاشانEMROمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد تابستان 1376; 5(2):58-61. 1376
18میزان آلودگی سگ سانان منطقه کاشان به آکانتوسفال Macracanthorhynchus hirudinaceuc پژوهش و سازندگی تابستان 1381; 15(2 (پی آیند 55) در امور دام و آبزیان):55-57. 1381
19اولین مورد آرتریت قارچی ( Sporotrichal Arthritis ) در ایرانIndex Copernicusفیض-دوره 2 - شماره 1 (فصلنامه 1-1377 - شماره پیاپی : 5)1377
20بررسی آلودگی به ژیاردیا و سارکوسیستیس در سگ سانان منطقه کاشان طی سالهای 79-1377Index Copernicusفیض-دوره 5 - شماره 3 (فصلنامه 7-1380 - شماره پیاپی : 19)1380
21شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در کارگران تنظیف و فضای سبز شهرداریهای کاشان طی سال 1377Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 1 (فصلنامه 1-1378 - شماره پیاپی : 9)1378
22اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان طی ده سال اخیرعلمی-ترویجی مجله نبض1375
23بررسی شیوع لیشمانیای جوندگان صحرائی کاشان سال 1374Index Copernicusفیض-شماره 2-تابستان 13761376
24evaluation of a single pcr assays on cp5 gene for differentiation of entamoeba histolytica and e . disparISIIranian J Publ Health, Vol. 39, No.4, 2010, pp.64-691389
25Study on ITS1 Gene of Iranian Trichomonas vaginalis by Molecular MethodsISIIranian J Parasitol: Vol. 5, No.4, 2010, pp.9-141389
26بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی در منطقه جنوب شرق کاشانIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره سوم،شماره 2، بهار 1375 ، صفحات 86-801375
27an overview of toxocara cati infection in stary cats in the metropolitan region of tehran ,iran,and a comparison of two diagnostic methodsسایر ایندکس هاinternational journal of veterinary research ,march 2010,4:1;53-561388
28بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس شهرستان کاشانIndex Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال چهارم ،شماره 16 ، زمستان 1379، صفحات 47-411379
29بررسی ژن مقاومت دارویی در تریکوموناس واژینالیس به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 49-441390
30بررسی آلودگی های انگلی و قارچی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای سرپوشیده شهر کاشان طی سال های 88-1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 80-741390
31APPLICATION OF FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR FOR THERMAL DISINFECTION OF WASTEWATER EFFLUENTSISIIran. J. Environ. Health. Sci. Eng.,Spring 2011, Vol. 8, No. 2, pp. 117-1221390
32 PREVALENCE OF LIVER FLUKES INFECTIONS IN SLAUGHTERED ANIMALS IN KASHAN, ISFAHAN PROVINCE, CENTRAL IRANScopusINSTITUTE of integrative omics and applied biotechnology Vol. 2; Issue 5;July-Aug 2011:14–181390
33مروری بر آمیب‌های آزادزی و اهمیت پزشکی آنهاCINAHLمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1390
34بررسی وضعیت و میزان آگاهی دانش آموزان مدارس دخترانه ابوزیدآباد کاشان از بیماری لیشمانیوزجلدی،در سال 1386Index Copernicus دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1390
35Detection of Drug Resistance Gene in Cutaneous Leishmaniasis by PCR in Some Endemic Areas of IranISIIran Red Crescent Med J 2011; 13(12):1390
36THE RELATIONSHIP OF ZOONOTIC CUTANEOUS LEISHMANIASIS TO ABO BLOOD GROUPChemical AbstractInstitute of integrative omics and applide biotechnology(the iioabj), Vol. 3; Issue 2; 20121391
37بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدیISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 1391 1391
38رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانیISC مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری، دوره 30، شماره 1، بهار 1391 اسلامی ایران 1391
39Primary Subcutaneous Hydatid Cyst in ScapulaScopusIranian Journal of Pathology (2012) 7 (4),20121391
40جداسازی و شناسایی مولکولی آکانتامبا در آب های راکد سطحی شهر قزوینISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال شانزدهم، شماره 3 (پی در پی 64 )، پاییز 13911391
41Molecular Epidemiology of Human Intestinal Amoebas in IranISIIranian J Pubicl Health, Vol. 41, No.9, Sep 20121391
42High Prevalence of Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar and Enterobius vermicularis Among Elderly and Mentally Retarded Residence in Golabchi Center, Kashan, Iran, 2006-2007ISIJundishapur Journal of Microbiology, 2012;5(4)1391
43Entamoeba histolytica or Entamoeba histolytica/E. disparISIJundishapur Journal of Microbiology. 2013 March; 6(2): 1391
44Prevalence of intestinal parasitic infections among patients referred to Kashan Reference Laboratory in 2007-2011ISCJundishapur Journal of Health Sciences, Vol.5, Serial No.1, Spring 20131392
45Genotyping of Acanthamoeba Isolated From Surface and Stagnant Waters of Qazvin, Central IranISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal: 2013, Volume 15, Issue 6, Jun1392
46Therapeutic Effect of Hedera helix Alcoholic Extract Against Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania major in Balb/c MiceISIJundishapur J Microbiol. 2014 April; 7(4)1393
47Prevalence of ruminants fascioliasis and their economic effects in Kashan, center of IranPUBMEDAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Volume 4, Suppl 2, July, 2014 1393
48بر رشد تریکوموناس (Pelargonium roseum) تاثیر عصارهی آبی و الکلی ژرانیوم واژینالیس در شرایط برونتنیCINAHLدوماهنامه فیض| مهر و آبان| 1393 | دوره 18 | شماره 41393
49Frequency of Toxoplasma Infection among Pregnant Women and Their Newborn in Kashan, Iran ISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1394
50Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection among Pregnant Women Admitted at Shahid Akbar Abadi Hospital, Tehran, Iran, 2010-2013علمی-ترویجی J Med Microbiol Infec Dis, 2014, 1 (2): 16-191393
51اهمیت توکسوپلاسموزیس و روش های تشخیص آزمایشگاهی آنISCمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،دوره32،شماره1،بهار1393: 77-651393
52تاثیر عصاره ی الکلی پیاز (cepa Allium)، لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent) و سنبلک (Muscari neglectum) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط In vitroScopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان - سال 32-شماره 3101393
53بررسی سرولوژیک توکسوپلاسموز درزنان مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس کاشان 1386 - طی سال های 1390ISCطلوع بهداشت1394
54An Annotated Checklist of the Human and Animal Entamoeba (Amoebida: Endamoebidae) Species- A Review ArticleISI و PUBMEDIran J Parasitol: Vol. 10, No. 2, Apr -Jun 2015, pp.146-1561394
55Effect of Verbascum thapsus Ethanol Extract on Induction of Apoptosis in Trichomonas vaginalis in vitroPUBMEDInfectious Disorders – Drug Targets, 2015, Vol. 15, No. 21394
56جداسازی و شناسایی آکانتامبا از آب استخرها و حوضچه های میادین ناحیه سیستان، استان سیستان و بلوچستانISC فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل- ) 11394
57Rabies in Iranian Traditional Medicineایندکس نشدهJ Med Microbiol Infec Dis, 2014, 2 (2): 66-671393
58Levels of Zinc, Copper, Magnesium Elements, and Vitamin B12, in Sera of Schoolchildren With Giardiasis and Entrobiosis in Kashan, Iran ISCZahedan J Res Med Sci. 2015;17(11)1394
59Detection of Bendiocarb and Carbaryl Resistance Mechanisms amongGerman Cockroach Blattella germanica (Blattaria: Blattellidae) Collectedfrom Tabriz Hospitals, East Azerbaijan Province, Iran in 2013ISI و PUBMEDJournal of Arthropod-Borne Diseases 2016. 10(3)1395
60Comparison of Molecular, Microscopic, and Culture Methods for Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis.ISI,PUBMED*Journal of Clinical Laboratory Analysis1395
61بررسی تاثیر غلظت های مختلف گیاه هیدراهیلکس و آمپول گلوکانتیم برپروماستیکوت های عامل لیشمانیوز جلدی به روش invitro در کاشان (سال 1373)ISCپژوهش در پزشکی سال 21 شماره 3 ص 46-541376
62مروری بر روشهای تشخیص Dirofilaria immitis در انسان و حیوانISCره آورد دامپزشکی, 1376, دوره 6, شماره 151376
63بررسی وفور آلودگی به انگل های روده ای در مناطق روستایی تنکابن ،ایران مجله بهداشت ایران1375
64شیوع لیشمانیوز جلدی روستایی در کانون جدید کاشانISCمجله علمی دانشگاه پزشکی ایلام شماره 17 زمستان 13761376
65گزارش یک مورد آلودگی انسان به سیکلوسپوراکایتاننسیس (Cyclospora cayetanensis)ISCطب حکیم(مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم1379
66بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی دانش آموزان در کانون جدید کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1377
67شیوع سالک در شهرستان آران وبیدگلISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین دوره ۳، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۷۸ )جلد ۳ شماره ۳ صفحات ۸۴-۹۲1378
68بررسی تشخیص آزمایشگاهی دیسانتری آمیبیعلمی - پژوهشیمجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دوره هجدهم 3(1379)1379
69مقایسه تاثیر خون های مختلف بر رشد پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور و تروپیکا ‏‎Leishmania Ltropica & Major‎‏ در محیط کشت ‏‎N.N.N‎‏علمی-ترویجی دانشور : شهریور 1380 , دوره 8 , شماره 34 ; از صفحه 45 تا صفحه 50 .1380
70Helminth parasites of the wild boar, Sus scrofa, in Luristan province, western Iran and their public health significanceISIJournal of Helminthology/ Volume 77 / Issue 03 / September 2003, pp 263-2671382
71خارج سازمانی :مقایسه تیتر آنتی بادی علیه آمیبیاز در مبتلایان به انتامبا دیستار و افراد سالمISCمجله علوم پایه پزشکی ایران جلد 6 شماره 3 پاییز 13821382
72خارج سازمانی : مشکلات آمیبیاز و تشخیص آزمایشگاهی آنISCطب و تزکیه دوره ۱۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۸۲ )صفحه ۶۹-۶۳ تابستان 821382
73The distribution of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar in northern,central, and southern IranISI و PUBMEDParasitol Res. 2004 Sep;94(2):96-100.1383
74DISTRIBUTION AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ENTAMOEBA HISTOLYTICA FROM ENTAMOEBA DISPAR BY THE OCR-RFLP METHOD IN CENTRAL IRANPUBMEDAnn Saudi Med. 2003 Nov-Dec;23(6):363-6.1382
75Serological and molecular survey of toxoplasmosis in renal transplant recipients and hemodialysis patients in Kashan and Qom regions, central IranISI و PUBMEDRen Fail. 2016 Jul;38(6):970-3.1395
76گزارش دو مورد ابتلا انسان به سارکوسیستیس از شمال ایران پژوهش و سازندگی1373
77ایزوسپوریازیسIsosporiasis وگزارش دو مورد ابتلا به ایزوسپورا بلیCINAHLمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1375
78خارج سازمانی:A Field Study of the Distribution of Entamoeba histolytica / dispar Cyst Passers in Northern, Central, and Southern Iran.ISCIranian Journal of Public Health1384
79خارج سازمانی :Intestinal Protozoa in Wild Boars (Sus scrofa) in Western IranISIJournal of wildlife Diseases1383
80A Simple Diphasic Medium with the Whole Blood of Culturing Leishmania sppISIAnnals of Saudi Medicine1380
81The parasites of the Eurasian wild boar, Sus scrofa, in Iran: An emerging implication for public healthIndex CopernicusPPHSG Newsletter1384
82تشخیص افتراقی انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار و بررسی انگل های روده ایی در مناطق روستایی اهواز وحمیدیهChemical Abstracto مجله دانشکده بهداشت وانیستیتو تحقیقات بهداشتی1385
83انگل های فرصت طلب و شیمی درمانی سرطان هاسایر ایندکس هاکنکاش1391
84تشخیص افتراقی انتامبا هیستولیتیکا و انتامبا دیسپار (ایزوله های تهران) با روش PCR-RFLPISCیاخته1381
85A Dog with Multiple Infections of Enteric Parasitic Zoonosis in Mashhad City ,North-East of Iran;a Case ReportCINAHLInternational Archives of Health Sciences1395
86Screening Methods for Active Toxoplasmosis in Animal Blood Samplesl. ISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology. 9(9)1395
87Ginger (Zingiber officinale)induces apoptosis in Trichomonas vaginalis in vitroISI و PUBMEDInt J Reprod BioMed Vol. 14. No. 11. pp: 691-698, November 20161395
88Identification of Acanthamoeba Genotypes in Pools and Stagnant Water in Ponds in Sistan Region in Southeast IranPUBMEDTurkiye Parazitol Derg 2016; 40: 132-61395
89گزارش یک مورد لیشمانیوز چشم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1377
90Genetic Variation of Giardia Lamblia Isolates from Food-handlers in Kashan,Central IranISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology1395
91بررسی آلودگی به سارکوسیستیس در همبرگرهای عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمیISCمجله میکروب شناسی مواد غذایی1395
92Intestinal parasitic infections in different groups of immunocompromised patients in Kashan and Qom cities, central IranISI و PUBMEDSCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY1396
93Anti-Bacterial Effect of Propolis Extract in Oil Against Different BacteriaISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1396
94شناسایی مولکولی و ژنوتایپینگ سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس جدا شده از شتر و سگ در منطقه اصفهان طی سالهای 95-1394CINAHLفیض1396
95Molecular and Morphological Characterizations of Echinococcus granulosus from Human and Animal Isolates in Kashan, Markazi Province, IranISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology1396
96اهمیت میکروسپوریدیوزیس و روش های تشخیص آزمایشگاهی آن ماهنامه اخبار آزمایشگاهی1396
97Therapeutic effects of Iranian herbal extractsagainst Trichomonas vaginalis against Trichomonas vaginalisPUBMEDIranian Biomedical Journal1396
98Seroepidemiology of Toxoplasma gondii Infection among Pregnant Women in Public Hospital in Khoy, Northwest of Iran, 2015-2017.CINAHLInternational Archives of Health Sciences1396
99تاثیر عصاره الکلی ریشه باباآدم (.Arctium lappa L) و سرشاخه های هوایی مرزه (.Satureja hortensis L) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون تنیCINAHLفیض1396
100Differences in Entamoeba histolytica Cysteine Proteinase 5 Gene Isolated From Bandar Abbas and Tabriz, IranISCInternational journal of enteric pathognes1396
101Molecular identification of Sarcocystis species in raw hamburgers using PCR–RFLP method in Kashan, central IranPUBMEDJournal of Parasitic Diseases1396
102سرواپیدمیولوژی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در مبتلایان به نقص ایمنی در شهرهای کاشان و قم طی سال های 94-1393CINAHLفیض1396
103Knowledge of Girl Students about Oxyuriasis in Middle Schools of Kashan, Central IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences1396
104A Survey on Prevalence of Intestinal Parasites Infections in Patients Referred to the Public Hospital in Khoy, West Azarbaijan Province, Iran, 2014 - 2016.ISCAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection1396
105Induction of Apoptosis by Alcoholic Extract of Combination Verbascum thapsus and Ginger officinale on Iranian Isolate of Trichomonas vaginalisISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology1396
106Molecular Identification and Genotyping of Acanthamoeba Isolated from Environmental Sources in Kashan, Central IranISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology1397
107Examining the efficiency and determining the quality of the effluent of Wastewater Treatment Plant of Kashan University of Medical Sciences to achieve Engelberg guidelinesScopusJournal of Entomological Research1396
108Review of Trichomonas vaginalis in Iran, Based on Epidemiological SituationPUBMEDJournal of Reproduction and Infertility1397
109جدا سازی آمیب های آزادزی و شناسایی مولکولی آکانتامبا از آب های راکد کاشانISCمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1397
110Lethal effects of gold nanoparticles on protoscolices of hydatid cyst: in vitro studyScopusComparative Clinical Pathology1398
111Prevalence of intestinal parasites among food handlers in Kashan, central Iran, 2017-2018PUBMEDJournal of Parasitic Diseases1397
112Epidemiology and economic loss of fasciolosis and dicrocoeliosis in Arak, IranISIVETERINARY WORLD1397
113شناسایی مرفومتریک و مولکولی دیکروسلیوم دندریتیکوم با استفاده از مارکرژنتیکی NDI در دام های اهلی استان مرکزیScopusمجله تحقیقات دامپزشکی1398
114Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among Patients Referring to Medical Diagnostic Laboratories, Kashan, Central Iran, 2015-2018ISCJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases1397
115Giardia lamblia infection: review of current diagnostic strategies.PUBMEDGastroenterology and hepatology from bed to bench1398
116The Effects of Splenectomy on Pattern of Nitric Oxide Induction and Pathogenesis of Rodent Malaria Caused by Plasmodium berghei Infectionعلمی-ترویجی International Journal of Medical Laboratory1398
117scolicidal effects of chitosan-Curcumin Nanoparticles on the HydatidISI و PUBMEDActa Parasitologica2019
118Prevalence of Staphylococcus Aureus in raw hamburgers from Kashan in 2017CINAHLInternational Archives of Health Sciences1398
119Molecular detection of Trichostrongylus species through PCR followed by high resolution melt analysis of ITS-2 rDNA sequences.PUBMED,Scopus,ISI*Molecular and Biochemical Parasitology1399
120Subtypes Identification and Frequency of Blastocystis Isolated from Patients in Kashan, Central IranISIInternational Archives of Health Sciences
121Evaluation of Anti‑Helmintic Activity of Zingiber officinale Roscoe Extract on Fasciola hepatica Miracidia In vitroISI,PUMED*International archive of health sciences
122بررسی فراوانی آلودگی به Sarcocystis درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش هضم بافتی ، سال 1398Index Medicusمجله میکروب شناسی مواد غذایی
123Acute appendicitis: a case report of hyperinfection with Enterobius vermicularisScopus*Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench
124Genotypes Identification of Echinococcus granulosus Isolated from Iranian Dogs and Camels using Three Polymerase Chain Reaction‑Based Methods of cox1 Gene*ISIInternational Archives of Health Sciences
125Maintenance of Liver Fluke, Dicrocoelium dendriticum, Outside the Body of its Native Host*ISIInternational archive of health sciences
126فراوانی بالای آمیب های آزادزی در حفره دهان بیماران سرطانی کاشان1399 -1398ISCمجله علوم پزشکی پارس
127Molecular Identification and Frequency of Cyst‑Forming Coccidia (Sarcocystis, Toxoplasma gondii, and Neospora caninum) in native slaughtered cattle in Kashan, Central Iran*ISIInternational Archives of Health Sciences
128Antileishmanial Activity of Auranofin Against Leishmania major in vitroISIInternational Archives of Health Sciences
129Molecular detection and genotype identification of Acanthamoeba species from bronchoalveolar lavage of patients with pulmonary symptoms suspected of cancerScopus, ISI*Journal of Parasitic Diseases
130Imported Malaria in an Immigrant Toddler Boy in Kashan, a Non-Malaria Endemic Area, Central IranIndex CopernicusJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
131Accurate laboratory diagnosis of human intestinal and extra-intestinal amoebiasisScopus, PubmedGastroenterology and Hepatology From Bed to Bench
132Leishmania Vaccines: A Narrative Review on Last Decade DevelopmentsIndex MedicusInternational Journal of Medical Parasitology and Epidemiology Sciences
133Cutaneous Leishmaniasis Lesion on the Ear from Kashan, Central Iran: A Case ReportPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Parasitology
134In Vitro Anthelmintic Effect of Ferula assa-foetida Hydroalcoholic Extract Against Flukes of Fasciola hepatica and Dicrocoelium dendriticumESCI/SCOPUSJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
135Prevalence and Morphometric Comparison of Trichostrongylus spp. among Sheep and Goats from Kashan Abattoir, Central IranChemical AbstractJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی ژن مقاومت دارویی در لیشمانیازیس جلدی به روش PCRششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلیکرج 1387/03/07
2خلاصه مقاله همایش: بررسی انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان در سال 86-1385ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلیکرج 1387/03/07
3congress article: Prevalence of intestinal Protozoa among geriatric and related people residence in Golabchi Center,Kashan,Iran, 2006-2007International Congress for Tropical Medicine and Malariaکرهپوستر
4Congress article: PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES AMONG GERIATRIC RESIDENCE IN GOLABCHI CENTER, KASHAN, IRAN 2006-200719th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسه 1388/04/14
5congress article: Detection of drug resistance gen in trichomonas vaginalis by PCRهفدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1387/09/30
6congress article:Entamoeba Dispar:Genetic Diverity of Iranian Isolates Based on Serine-Rich Entamoeba Dispar Protein Gene سومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدرا-معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/07/14
7congress article: First report of sportrichal arthritis in IranInternational Congress of Bacteriology and Applied Microbiologyترکیهپوستر
8congress article:The influence of chemical and herbal antiseptics against the pathogens and opportunistic fungiسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدراپوستر1388/07/14
9 Congress article: The survy on influence of chemical and herbal anyiseptics against the pathogen and opportunistic fungl3rd Congress of European Microbiologistssweden - سوئد پوستر
10خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در بانوان مراجعه کننده به بیمارستان مریم شهر تهران در سال 1385هفدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1387/09/30
11خلاصه مقاله همایش: بررسی موتاسیون در ژن مربوط به درمان در تریکوموناس واژینالیسششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلیکرج 1387/03/07
12خلاصه مقاله همایش: بررسی تک یاخته ی روده ای در سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان در سال 86-1385نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران, کرمانکرمانپوستر1386/12/14
13خلاصه مقاله همایش: سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان 1388-1386هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
14خلاصه مقاله همایش: مقایسه دو روش آزمایش سرمی و مدفو در تشخیص توکسوکارا کاتی در گربه های ولگرد شهر تهرانهفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
15خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع انگل های روده ای در کسبه شاغل بخش تولید و توزیع مواد غذایی شهرستان کاشان در سالهای 1389-1385هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
16congress articlee: Entamoeba dispar : genetic diversity of Iranian isolates based on serine –rich Entamoeba dispa protein geneThe XLLth international congress of ParasitologyMelbourne,australiaپوستر
17congress article: Development of a PCR method for differentiation of entamoeba histolytica and entamoeba dispan سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1389/02/01
18congress article: the survey on influence of chemical and herbal antiseptics against the pathogen and opportunistic fungiاولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانساریپوستر1390/02/13
19خلاصه مقاله همایش: مقایسه اثر تشخیصی کالکافور سفید و KOH و کشت در عفونت های قارچی سطحی و جلدیچهارمین کنگره آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1390/09/30
20برسی شیوع آلودگی به انگل های روده ای در مراجعین به آزمایشگاه رفرانس کاشان طی سالهای 1386-1390پنجمین کنگره بین المللی و دهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1391/02/04
21congress article: prevalence of amoebiasis and enterobiasis among elderly and mentally retarded residence in golabchi center,kashan 20071st international &national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankermanپوستر1391/07/25
22congress article: isolation and molecular identification of acanthamoeba in surfacte stagnant waters of qazvin 1st international &national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankermanپوستر1391/07/25
23Congress: DIAGNOSTIC VALUE OF MO|ECULAR,MICROSCOPY AND CULTURE METHODS FOR DIAGNOSIS OF CUTANEOUS LEISHIMANIASIS2nd International and 9th Natiortnl Congress of Parusitutlogy and Parositic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
24Congress: EFFECT OF AQUEOUS AND ALCOHOLIC EXTRACTS OF PELARQONIUM ROSEUM ON THE GROWTH OF TRICHOMONAS VAGINALIS IN VITRO2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
25Congress: THERAPEUTIC EFFECT OF ALLIUM CEPA, OLIVERIA DECUMBENS VENT AND MUSCARI NEGLECTUM ON TRICHOMONAS VAGINALIS, IN VITRO2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
26Congress: PREVALENCE OF FASCIOLIASIS IN RUMINANTS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS IN KASHAN, CENTRAL PART OF IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
27Congress: MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATIONS2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
28congress articl:Investigation of Superficial and Cutaneous Mycoses Diseasesamong Patients Referring to Kashan Referring Laboratoryduring 2013 - 2015.دومین کنگره بین المللی وچهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالین شیرازپوستر1394/08/27
29خلاصه مقاله : Serological and molecular survey of toxoplasmosis in hemodialysis patients in Kashan and Qomدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی ' را در تاریخ های 6، 7 و 8 مهرماه 1395 در شهر سنندجد ع پ کردستان سنندجپوستر1395/07/06
30خلاصه مقاله : بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگرهای عرضه شده در شهرستان کاشان در سال 1394هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -کاشانهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -کاشانپوستر1395/06/16
31خلاصه مقالات :بررسی انگل های روده ای در سگ های ولگرد منطقه اصفهانهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -کاشانهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -کاشانپوستر1395/06/16
32CONGRESS. ARTICLE : Scolicidal effects of Commiphora myrrha and Lavender on hydatid cyst protoscolicesProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
33CONGRESS. ARTICLE :In vitro protoscolical effects of Gold Nanopartiocle on protoscolices of hydatid cystProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
34CONGRESS. ARTICLE :Morphological and Molecular detection of Dicrocoelium isolated from domestic animals beased on genetic ND1 marker in Markazi Provinceproceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10) پوستر
35CONGRESS. ARTICLE :Effect ofg alcoholic extract of arctium lappal and summer savoury against Trichomonas vaginalis, in vitroProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
36خلاصه مقاله : شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیستیس و شیوع در مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص طبی در کاشان 97-96اولین گنگره ملی بیماریهای انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوانتهران دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرانپوستر1397/08/23

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی ژن مقاومت داروئی درتریکمونیازیس واژینالیس به روش PCR1386کارشناسی ارشد 1386/06/31
2بررسی رابطه بین شیمی درمانی و آلودگی های انگلی روده در بیماران سرطانی 1389کارشناسی ارشد 1388/10/271389/11/12
3تاثیر گندزداهای شیمیایی و گیاهی روی قارچ های بیماری زا و فرصت طلب 1387پزشکی عمومی 1387/07/07
4سرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/10/09
5بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در ارتباط با سوء تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستایی کاشان طی سال های 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/11/09
6بررسی تآثیر داروی نانوسیلور بر روی انگل لیشمانیا ماژور سویه استاندارد( MRHO/IR/75/ER ) در شرایط invitro1387کارشناسی ارشد 1378/11/21
7بررسی ژن مقاومت داروئی بر لیشمانیاز یس جلدی به روش PCR1386کارشناسی ارشد 1386/06/31
8بررسی تآثیر عصاره الکلی زرشک بر زخم ناشی از لیشمانیاماژور در موش BALB/C 1385کارشناسی ارشد 1385/09/08
9جداسازی توکسوپلاسما گونده ای به روشهای سرولوژی - انگل شناسی و بیولوژی از گربه های اهلی کاشان در سال 13831384کارشناسی ارشد 1384/04/15
10بررسی تآثیر عصاره الکلی گیاه هیدراهلیکس بر زخمهای حاصل از لیشمانیا ماژور در موش BALB/C1384کارشناسی ارشد 1384/05/08
11جداسازی وشناسایی ژنوتیپهای آکانتامباازآبهای راکدشهرقزوین1390کارشناسی ارشد 1389/01/181390/05/06
12بررسی آلودگی همبرگرهای عرضه شده در کاشان به گونه های سارکوسیستیس با استفاده از دو روش هضمی و ملکولی در سال13931395کارشناسی ارشد 1393/07/051395/10/29
13بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان با روشHRM1395کارشناسی ارشد 1393/06/081395/10/20
14بررسی ژنوتایپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان با روش PCR-RFLP1395کارشناسی ارشد 1393/09/011395/06/23
15بررسی مرفومتریک، مولکولی و بیوشیمیایی ایزوله های فاسیولا در نشخوارکنندگان منطقه کاشان1394کارشناسی ارشد 1393/03/071394/01/29
16بررسی رابطه ضعف سیستم ایمنی ثانویه با عفونت انگلی روده ای و توکسوپلاسما گونده ای1394کارشناسی ارشد 1393/08/241394/10/30
17تاثیرعصاره الکلی گل ماهور ، زنجبیل و ترکیب آن ها برالقاء آپاپتوزدر تریکوموناس واژینالیس تحت شرایط in vitro1393کارشناسی ارشد 1392/05/151393/02/29
18شناسائی مولکولی ایزوله های فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان استان مرکزی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و HRM1396کارشناسی ارشد 1394/10/011396/10/04
19تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آب ، خاک و گردوغبار درشهر کاشان 95- 13941396کارشناسی ارشد 1394/09/031396/10/25
20بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانو ذرات طلا و نانو ذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط برون تنی1396کارشناسی ارشد 1394/10/191396/10/26
21شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیستیس در مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی در کاشان1397کارشناسی ارشد 1396/12/061397/06/25
22بررسی خصوصیات مرفومتریک و مولکولی گونه های تریکواسترنژیلوس در دام های اهلی کشتارگاه کاشان97-13961397کارشناسی ارشد 1396/10/241397/11/16
23بررسی تاثیر عصاره های هیدروالکلی به لیمو'مرمکی وزنجبیل برپارامترهای حرکتی میراسیدیوم فاسیولا هپاتیکا در شرایط آزمایشگاهی1397کارشناسی ارشد 1396/12/061397/11/17
24بررسی تاثیر عصاره های هیدروالکلی مرمکی، آنقوزه و نانوذره اکسید نقره (AgO) بر فراساختار و حرکت کرم بالغ دیکروسلیوم دندریتیکوم درشرایط برون تنی1398کارشناسی ارشد 1397/03/061398/11/08
25تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشایی1398کارشناسی ارشد 1397/03/061398/12/04
26تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنغوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO ) و آهن وانادات/اکسیدنقره (FeVO4/AgO) بر کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنی1400کارشناسی ارشد 1398/02/221400/03/01
27شناسایی آلودگی به سارکوسیستیس و توکسوپلاسما گوندی درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش های هضم بافتی و PCR، سال 13981400کارشناسی ارشد 1398/03/051400/06/31
28: شناسایی آمیب های آزادزی وژنوتیپ های آکانتامبا درمبتلایان به سرطان در بیمارستان های کاشان سال 13981400کارشناسی ارشد 1398/02/221400/03/30