محبوبه  کفایی عطریان

 فعالیت های پژوهشی

 

محبوبه کفایی عطریان

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 100
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محبوبه کفایی عطریان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mahboobeh Kafaei Atrian دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : مامایی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی مقایسه ای شاخصهای لیبروعواقب نوزادی در زنان بستری شده با تشخیص پست ترم در زایشگاه شبیه خوانی کاشان سال 1383مجری181383/02/031384/09/29
2بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با فعالیت روزمره زندگی در زنان سالمند ساکن شهر کاشان و خانه سالمندان مجری771386/11/011393/03/25
3مقایسه سن متوسط یائسگی در زنان سیده و غیر سیده شهر کاشان طی سال 1382مجری161382/11/181384/10/13
4تخمین وزن جنین با اندازه گیری ارتفاع رحم مادر در زنان بستری جهت زایمان در زایشگاههای شهر کاشان در سال 1382مجری181382/03/271384/12/09
5بررسی نظرات ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در موردمجری141380/02/111381/11/01
6بررسی ارتباط روزه داری با وزن هنگام تولد در مادران باردار مجری901385/11/011393/03/25
7بررسی رضایت مادران و پرستاران از مراقبت های بیمارستانی با سازماندهی دو روش متفاوت پرستاری در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 90 سمجری451390/04/011393/12/19
8بررسی ارتباط فعالیت جنسی حین بارداری با زمان شروع درد زایمان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 مجری391390/12/151394/03/03
9بررسی مقایسه ای اثر فشار بر نقطه ششم طحالی و نقطه سوم کبدی بر شدت درد دیسمنوره اولیه مجری281390/12/151393/04/02
10بررسی شیوع فشار خون و ارتباط آن با سبک زندگی و شاخص های تن سنجی در دختران نوجوانان مدارس شهر کاشان در سال 1390مجری431390/12/151394/07/14
11بررسی اثر کپسول زعفران بر سندرم پیش از قاعدگی مجری261392/02/011394/04/01
12بررسی فراوانی و شدت دیسمنوره اولیه و ارتباط شدت دیسمنوره با شاخص های انتروپومتریک در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 91-1390مجری591392/02/011396/12/23
13بررسی روایی و پایایی آزمون OSCEدر ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان در سال 1391-92 مجری361392/10/011395/09/17
14طراحی ابزار بررسی خودکارامدی زنان یائسه در مراقبت از خود در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1395 مجری
15بررسی همبستگی خود کارآمدی جنسی با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در زنانمجری11397/02/011397/03/28

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی وضعیت سلامت نوزادی در زنان بستری شده با تشخیص حاملگی طول کشیده در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان در سال 83-82EMROمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان,15(61),زمستان 13861386
2بررسی ارتباط سیادت با سن یائسگیIndex Copernicusطب و تزکیه بهار و تابستان 1387; -(69-68):44-50.1387
3بررسی وضعیت شاخص های لیبر در زنان بستری شده با تشخیص حاملگی طول کشیده در زایشگاه شبیه خوانی طی سالهای 1383-1382Index Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض دوره یازدهم شماره 1بهار 13861386
4شیوع تغییرات فیزیولوژیک پوست طی دوران بارداری در خانم‌های بستری در بخش پس از زایمان در بیمارستان شبیه‌خوانی‌کاشان در سال 1388Index Copernicus مجله پوست و زیبایی؛ پاییز 1389 ، دوره 1(3)-125-1331389
5Physiologic Skin Changes in Pregnancy among Patients of the Postpartum Ward in Shabih-Khani Hospital, Kashan in 2009Scopusresearch journal of medical sciences1390
6بررسی فراوانی هیرسوتیسم و الگوی رویش مو در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول1387- 88 فصلنامه علمی پژوهشی خدمات بهداشتی درمانی زابل(رستمینه)1390
7بررسی خشونت خانوادگی علیه زنان باردار در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387 فصلنامه علمی پژوهشی زابل( رستمینه)1390
8The relationship between unintended pregnancies andlow birth weight newbornsنامعتبرARCHIVES DES SCIENCES vol(65).no71391
9The Assessment of View Toward Sexually Transmitted Diseases among Midwives in Kashan 2010EmbaseResearch Journal of Medical Sciences 1391
10Physical activity and related factors among elderly womenنامعتبرARCHIVES DES SCIENCES 65 (8) 20121391
11Investigation the status of breastfeeding in hospitalized mothers at postpartum ward at Shabih khani hospital in Kashan in 2009نامعتبرARCHIVES DES SCIENCES,65 (8) 20121391
12Investigation the use of Medicinal Plants in infants less than two year’s oldنامعتبرArchives Des Sciences Vol 65, No. 9;Sep 20121391
13تعیین عوامل مختل کننده کیفیت خواب سالمندان بستری در بیمارستا نهای کاشانISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 20 ، شماره 6، بهمن و اسفند 1391 1391
14Views of patients undergo hematopoietic stem cell transplantation on their basic needsPUBMEDInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 7 (2) 20131392
15Relationship Between Quality of Life and Depression in Pregnant WomenPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2013;1(4)1392
16Investigatingthe Effect of Pressure on Third Liver Point on Primary Dysmenorrhea: a Randomized Controlled Clinical TrialISIIran Red Crescent Med J. 2013;15(9):1392
17بررسی تاثیر طب فشاری در نقطه p6 بر سطح اضطراب دانشجویان اتاق عمل در آغاز کارآموزیISCفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل، شماره 2، دوره 3- تابستان 1391392
18بررسی ارتباط بین پره اکلامپسی با میگرن در دوران بارداریChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه دوره 24, شماره 8 - ( ماهنامه آبان 1392 )1392
19 Effect of mode of delivery on postpartum depression in Iranian womenISI و PUBMEDJournal of Obstetrics and Gynaecology Research © 20131392
20مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 13921392
21Effect of Self - Care Education on Quality of Life in Patients With Primary Hypertension: Comparing Lecture and Educational PackagePUBMEDNurs Midwifery Stud. 2013;2(2)1392
22The Impact of Postpartum Depression on Quality of Life in Women After Child's BirthISI و PUBMEDIran Red Crescent Medical Journal. 2014 February; 16(2)1392
23Effect of Ramadan Fasting during Pregnancy on Neonatal Birth WeightISCJ ournal Fasting and Health:Volume 2, Issue 1, Winter 20141392
24مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر و روش خشک نگهداشتن برکلونیزاسیون میکروارگانیسمهای بند ناف درنوزادان تازه متولدشدهISCماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- سال هیجدهم، شماره اول، فروردین 13931393
25تبین تجارت جانبازان شیمیایی جنگ ایران وعراق ازماهیت وساختار منابع رنج CINAHLمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1393.(1) 221393
26تأثیر آموزش مراقبت از خود بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1389 ISC,مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 1393 , دوره 11, شماره 1 1393
27Association between menstrual cycle regularity and obesity-related anthropometric indices in dormitory students of Kashan University of Medical Sciences, Iranعلمی-ترویجی Nursing Practice Today. 2014; 1(2)1393
28مقایسه اثر طب فشاری بر نقطه ششم طحالی و نقطه سوم کبدی بر سطح اضطراب مبتلایان به دیسمنوره اولیه- کارآزمایی بالینی کنترل‌دار تصادفی کورشدهISCماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- سال هیجدهم، شماره پنجم، مرداد 13931393
29The Association of Sexual Intercourse During Pregnancy With Labor OnsetISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2015 Janoury; 17(1)1393
30Comparison of maximum pain intensity and duration of primary dysmenorrhea after acupressure on third liver and placebo points - A double-blind randomized controlled clinical trialعلمی-ترویجی Nursing Practice Today.2014; 1(4): 192-1981393
31ارتباط روزه داری مادر هنگام بارداری و وزن هنگام تولد نوزادISCپرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25 ، شماره 76 ، تابستان1394
32The Effect of Ramadan Fasting On Neonatal Weight In Different Trimesters Of Pregnancyعلمی-ترویجی Health, Spirituality and Medical Ethics. 2015;2(3):16-211394
33مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید برمیزان خونریزی دوران قاعدگیScopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility Volume 18, Issue 157, 1 June 2015, Pages 11-171394
34بررسی اثر فشار بر نقطه ششم طحالی بر تسکین دیسمنوره اولیهISCپرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25 ، شماره 78 ، زمستان 941394
35ارتقاء فرآیند کنترل دیابت نوجوانان : تحقیق عملکردی مشارکتیعلمی-ترویجی فصلنامه پرستاری دیابت دانشکده پرستاری و مامایی زابل دوره 3- شماره 2- تابستان 13941394
36ارتباط در آغوش گرفتن شیر خوار با شاخص های رشدISCپرستاری و مامایی جامع نگر جلد ۲۶ شماره ۱ صفحات ۴۱-۴۷1395
37The effect of acupressure at third liver point on the anxiety level in patients with primary dysmenorrheaPUBMEDIranian Journal of Nursing and Midwifery Research Year : 2016 | Volume : 21 | Issue : 2 | Page : 142-1461395
38بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشارخون در نوجوانانISCپایش نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی 15:5 13951395
39Reliability and Validity of the Objective Structured Clinical Examination in the Evaluation of Clinical Skills of Midwifery Students (Kashan, 2014)ISCEducational Research in Medical Sciences1394
40Female Sexual Dysfunction and Related Factors among Reproductive Age Women in Kaskan, IranISCHealth Education and Health Promotion (HEHP) (2015) Vol. 3 (3)1394
41Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Female AdolescentsISIIranian Red Crescent Medical Journal1396
42 The effect of tactile-kinesthetic stimulation on growth indices of healthy neonatesISI و PUBMEDJournal of Bodywork and Movement Therapies1397

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Investigation the prevalence unwanted pregnancy in women to referring health care centers in Kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
2congress article: Contraceptive metods in women upper 35 years and its related factors in kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
3Congress article: Physical activity and related factors among elderly women19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر2009/07/05
4Congress article: ROLE OF NUTRITION IN ALZHEIMER DISEASE(AD) PREVENTION AND RECOVERY IN ELDERLY19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر2009/07/05
5(تکراری با کد 1166)خلاصه مقاله همایش: استفاده از گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادیکنگره بین المللی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی ساریپوستر1387/08/07
6خلاصه مقاله همایش: بررسی فراوانی تب بعد از زایمان در سزارین و زایمان طبیعی در زنان مراجعه کننده به زایشگاه دکتر شبیه خوانییازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانمجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/27
7خلاصه مقاله همایش: کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان بررسی بارداریازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانمجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/27
8خلاصه مقاله همایش: تاثیر سن حاملگی برکیفیت زندگی در زنان باردارThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/05
9خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت شروع تغذیه تکمیلی در شیر خواران زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1386کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
10خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت رضایت جنسی در زنان بالای 35 سال و همسرانشان و ارتباط آن با روش پیشگیری از بارداری در کاشان سال 1386چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسیدانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکز همایش های رازیپوستر1388/08/20
11خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع حاملگی ناخواسته درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 1385هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
12خلاصه مقاله همایش: بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان باردارهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
13خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری در زنان بالای 35 سال و عوامل مرتبطهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران تهرانپوستر1388/08/14
14خلاصه مقاله همایش: افسردگی حین بارداری و لزوم ادغام بیماریابی در مراقبت های زنان باردارهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
15خلاصه مقاله همایش: اهدای جنین و گامت و حقوق بیمارانسومین کنگره بین المللی حقوق پزشکیکیشپوستر1389/12/03
16خلاصه مقاله همایش: بررسی فعالیت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان زن شهر کاشاناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدسخنرانی1390/03/03
17خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت شیردهی مادران بستری دربخش پس از زایمان درزایشگاه شبیه خوانی کاشان درسال 1387هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
18Congress article: Quality of life in pregnant women:results from kashan , iran8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر2009/05/16
19congress article: When is necessary termination of pregnancy after 40weeks?XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town )سخنرانی1388/07/12
20congress article: Depression and quality of life in pregnant womenXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی (cape town) پوستر1388/07/12
21congress article: Effects of education on knowledge, attitude female students on risk factors of breast cancer in university of medical sciences kashan , iran XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر1388/07/12
22congress article: Prevalence of complains in 239 menopausal aged women in kashan – iran in 20078th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
23congress article: Influence of mother’s menopausal age on daughther’s menopausal age az an inherited factors8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
24congress article: Physical activity and related factors among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)londonپوستر2009/05/16
25congress article: Relationshp between parity and fetal weightxix figo world congress of gynecology and obstetricsLondon, United Kingdom پوستر2009/10/04
26congress article: Relationshp between mother’s weight and fetal weight8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
27congress article: Common chronic diseases among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
28خلاصه مقاله همایش: بررسی نیازهای آموزشی ماداران دارای کودک 6 تا 24 ماهه در مورد مصرف مکمل های آهن و مولتی ویتامین در مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال87بیستمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/18
29congress article: Relationship between the number of induction, cervix readiness and long hospitalization in women with prolonged pregnancyGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain سخنرانی1389/06/31
30congress article: Relation between Contraceptive methods and the number and sex of the child in women after 35 yearsSecond Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
31congress article: Breastfeeding in infants in kashan health centers in 1386Global congress of maternal and infant healthBarcelona-spainپوستر1389/06/31
32congress article: Contraceptive methods in women at transitional years in kashan,20072nd international congress on reproductive health and family planningارومیهپوستر1389/08/05
33خلاصه مقاله همایش: استفاده از گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادیکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
34خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط وزن گیری مادر با وزن هنگام تولد نوزادکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
35خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای شیر مادر و تغذیه مصنوعی در وزن گیری کودکان شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در سال 1386کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
36خلاصه مقاله همایش: حجاب عفاف و کرامت زناولین همایش سراسری حجاب عفاف گوهر وجود من 1387/09/25
37congress article: Relationship between zinc deficiency and failure to thrive in children under 5 years oldGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
38congress article: Long-term contraception and its related factor in women after 35Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
39congress article: Study on frequency of postpartum fever clinical sign in referral to shabihkhani gynecology hospital during 2000-2003Abstract of 7th congress of the European Society of Gynecology PARIS پوستر
40خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط قد مادر با وزن هنگام تولد نوزادThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/04
41congress article: study on frequency of chief complaint for postpartum fever referral to Dr.shabihkhani gynecology hospitalAbstract of 7th congress of the European Society of Gynecology PARIS پوستر
42خلاصه مقاله همایش : بررسی فراوانی پارگی طولانی مدت پرده ها و مرحله دوم زایمانی طولانی در زنان مبتلا به تب بعد از زایمان مراجعه کننده به زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان طی سالهای 83-1379خلاصه مقالات همایش بارداری ایمن تهرانپوستر
43خلاصه مقاله همایش : بررسی فراوانی علائم بالینی تب بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان طی سالهای 82-1379خلاصه مقالات اولین همایش بارداری ایمن کاشانپوستر
44خلاصه مقاله همایش: بررسی صحت دریافت دستمزد اضافی از بیمار از دیدگاه مراجع اسلامی سومین سمینار طب اسلامی و ایرانیشیرازپوستر1389/12/19
45خلاصه مقاله همایش: بررسی موضوعات آموزشی مورد نیاز ماماهای شاغل کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
46خلاصه مقاله همایش: سنجش نیاز دانشجویان مامایی در خصوص ضرورت آشنایی آنان با احکام شرعیدوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
47خلاصه مقاله همایش: تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی در زمینه اصول صحیح نسخه نویسی بر اساس سنجش آگاهی و نظرات دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
48خلاصه مقاله همایش: لزوم آموزش اصول مقاله نویسی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
49خلاصه مقاله: فراوانی دیسمنوره اولیه و همراهی آن با برخی عوامل آنتروپومتریک8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
50خلاصه مقاله: بررسی فراوانی بارداری برنامه ریزی نشده در زنان نمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387-یک مطاله توصیفی8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
51خلاصه مقاله: بررسی سلامت جسمی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول 88 -1387: یک مطالعه توصیفی8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
52خلاصه مقاله: بررسی فراوانی خشونت فیزیکی غلیه زنان باردار در زنان مراجعه مننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387 -یک مطالعه توصیفی8 کنگره سلامت خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
53congress article: prevalence of unplanned pregnancy in women referring to golabchi healthcare centerthe 2nd global congress of material and infant healthchinaپوستر1391/08/04
54congress article: PREVALENCE OF SPOUSAL USE OF DRUGS, ALCOHOL OR CIGARETTE IN WOMEN REFERRING TO HEALTHCARE the 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
55congress article: PHYSIOLOGIC SKIN CHANGES DURING PREGNANCY IN HOSPITALIZED WOMEN AT POSTPARTUM UNITthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
56congress article:RELATIONSHIP BETWEEN PARITY AND FETAL WEIGHTthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
57congress article:MATERNAL AGE AND POSTPARTUM HEMORRHAGEthe 2nd global congress of material and infant health china 1391/08/04
58congress article:COMMON CHRONIC DISEASES AMONG POST MENOPAUSAL WOMENthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
59congress article:THE USE OF HERBS IN THE TREATMENT OF NEONATAL JAUNDICEthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
60congress article: ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH IN FEMALE STUDENTS OF KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCESthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
61congress article: ATTITUDES OF MIDWIVES EMPLOYED IN HEALTH CARE CENTERS IN KASHAN REGARDING CONTINUES EDUCATIONthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
62خلاصه مقاله: رابطه دعا و قرائت قرآن با فعالیت های فیزیکی سالمندان همایش ملی قرآن و علوم پزشکیمشهدپوستر1391/10/06
63congress article:relationship between mothers weight and fetal weightکنگره سراسری ارتقای سلامت نوزادمشهدپوستر1391/11/19
64خلاصه مقاله: اثر مصرف موضعی شیر مادر ب زمان افتادن بند نافسیزدهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانپوستر1391/09/27
65Congress article: Physical activity and related factors among elderly women5th international congress irhrc on reproductiveTehranپوستر1391/10/06
66congress article: common chronic diseases among eelderly women5th international congress irhrc on reproductivetehranپوستر1391/10/06
67خلاصه مقاله:اثر مصرف موضعی شیر مادر بر کلونیزاسیون میکروارگانیسم ها ی بند نافکنگره پرستاری جامعه نگرکاشانپوستر1391/12/01
68خلاصه مقاله:بررسی ارتباط مدت در اغوش گرفتن شیرخوار بر شاخص های رشد در مراجعین درمانگاه های ابوزیداباد، سفید شهر و گلابچی شهرستان کاشان در سال 1391کنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
69خلاصه مقاله: بررسی اثر فشار بر نقطه سوم کبدی بر شدت دیسمنوره اولیهدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانسالن همایش رازی (تهران)سخنرانی1392/07/04
70خلاصه مقاله:بررسی علل عدم رضایت سالمندان از زندگی در سرای سالمندانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
71خلاصه مقاله:بررسی نظرات ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی در مورد زمان , شیوه اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش مداومکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
72خلاصه مقاله:بررسی فراوانی تغذیه با شیر مادر و مصرف گیاهان دارویی در حین شیردهی درمراجعین به درمانگاه های گلابچی، سفید شهرو ابو زیدآباد کاشان در مهر ماه سال 1391کنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
73خلاصه مقاله:بررسی فراوانی تغذیه با شیر مادر و ارتباط آن باوزن گیری شیر خواردرمراجعین به درمانگاه های گلابچی، سفید شهرو ابوزید آباد کاشان در مهر ماه سال 13کنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
74خلاصه مقاله:بررسی فراوانی تماس شیرخواران با دود سیگار محیطی و ارتباط آن با شاخص های رشد در مراجعین درمانگاه های ابوزیدآباد، سفید شهر و گلابچی کاشان در سال 139کنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
75خلاصه مقاله:بررسی فراوانی علائم بالینی کولیک شیرخواری درمراجعین به درمانگاه های گلابچی، سفید شهرو ابو زیدآباد کاشان در مهر ماه سال 139کنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
76خلاصه مقاله:بررسی فراوانی کولیک شیرخواری واستفاده ازداروهای گیاهی در درمان آن، درمراجعین به درمانگاه های گلابچی، سفید شهرو ابو زیدآباد کاشان در مهر ماه سال 139کنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
77خلاصه مقاله:بررسی نظرات ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی در مورد بهترین زمان اجرای برنامه های آموزش مداومکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
78خلاصه مقاله:بررسی نظرات ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی در مورد بهترین روش ارزشیابی برنامه های آموزش مداومکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
79خلاصه مقاله:بررسی فراوانی بارداری ناخواسته و ارتباط آن باشاخص های رشد شیرخوار در مراجعین به درمانگاه های گلابچی، سفید شهر و ابوزید آباد کاشان درسال 139کنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
80خلاصه مقاله:ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادرانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
81تکراری باکد3007- congress article :common chronic diseases among elderly womenهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری،29-27 آبان ماه 1393دانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1393/08/27
82خلاصه مقاله "بررسی مقایسهای اثر فشار بر نقاط ششم طحالی و سوم کبدی بر سطح اضطراب مبتلایان به دیسمنوره اولیه- کارآزمایی بالینی کنترلدار تصادفی کور شدههفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانسخنرانی1395/06/16
83خلاصه مقالات: بررسی سبک زندگی مادران باردار در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 95-1394دهمین سمینار دانشجوییتازه ها و مراقبت های ماماییکاشانپوستر1395/03/01
84CONGRESS. ARTICLE :Role of pray and hearing the Quran in physical functioning among elderly peopleچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
85خلاصه مقاله: بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشار خون در نوجوانانچهاردهمین کنگذه بین المللی زنانا ومامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
86CONGRESS. ARTICLE : Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Girls Adolescentsچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
87Congress article:Relationship between fasting and birth weight in pregnant womenNLRCS international congressmashhadپوستر2017/09/06
88خلاصه مقاله: بررسی وضعیت افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390-91هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی پوستر1396/06/14
89خلاصه مقاله :بررسی ارتباط مدت خونریزی قاعدگی باشاخص های انتروپومتریک مرتبط با چاقی در دانشجویانچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع