عباس  بهرامی

 فعالیت های پژوهشی

 

عباس بهرامی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 116
نام و نام خانوادگی (فارسی) : عباس بهرامی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Abbas Bahrami دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : بهداشت حرفه ای آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشد 1372دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی استرس با استفاده از شاخص WBGT در کارگران شاطر و نان درآور نانوایی های کاشان در نیمه اول سال 1382مجری91382/03/271383/04/02
2بررسی وضعیت خانه های بهداشت کار شهر کاشان در سال 1376مجری61376/04/011382/10/02
3بررسی شیوع شکایات اسکلتی - عضلانی پرستاران بیمارستانهای کاشان در سال 1385مجری51385/01/151388/03/05
4وضعیت ذرات معلق و شمارش باکتریها در هوای داخل و خارج بیمارستان بهشتی کاشانمجری591395/12/011400/11/05
5تهیه ابزار و هنجاریابی مقیاس استعداد حادثه پذیری و بررسی آن در کارگران صنایع فلز شهرستان های کاشان و آران و بیدگل سال 96 مجری211396/07/011398/04/09
6بررسی فراوانی کارگران مشکوک به آسیب های روانی و عوامل موثر بر آن در صنعت گرانیت کاشان در سال 1396مجری381397/03/011400/05/12
7بررسی رابطه بین آگاهی از اصول ارگونومی و وضعیت ارگونومی محیط کار با مشکلات اسکلتی عضلانی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال1397-1396مجری251397/03/011399/03/21
8ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره (1397)مجری71398/02/151398/09/25
9 وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی( GAHP ) وسنجش آنها درصنایع کاشان درسا ل 1398مجری71398/07/151399/02/27
10تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خود ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بیمارستان و سنجش آن در بیمارستان های استان اصفهانمجری
11بررسی وضعیت ساختار سازمانی و ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ شهرک صنعتی محمودآباد اصفهانمجری251398/10/151400/12/03
12بررسی ارتباط بین آلودگی صوتی با میزان خطاهای دارویی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399همکار61399/12/151400/06/15
13ارزیابی کمی شاخص های مهندسی رزیلینس در صنایع فلزی کاشان با استفاده از تکنیک AHPمجری131400/02/151401/03/21
14طراحی وروانسنجی ابزار سنجش آمادگی بیمارستان در مواجهه با حوادث و حملات مواد شیمیایی خطرناک و اندازه گیری آن در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1401.مجری121402/06/011403/06/01
15بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشانمجری121401/09/151402/09/15
16بررسی و مقایسه میزان آلودگی زخم جراحی و ابزار جراحی استریل با ذرات هوابرد ناقل باکتری در دو وضعیت آموزشی و غیر¬آموزشی در اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1401.مجری121402/04/011403/04/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی شکایات اسکلتی ـ‌ عضلانی پرسنل درمانی بیمارستان‌های کاشان در سال1385Index Copernicusفصلنامه فیض دوره 12, شماره 5- زمستان 13871387
2بررسی استرس گرمایی محیط در کارگران ناتوانی های کاشانIndex Copernicusفصلنامه فیض- شماره 3 (پیاپی 31)، پاییز 13831383
3بررسی شیوع عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان، پاییز 1389Index Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/دوره 13- شماره 2/ خرداد و تیر 1390/82-761390
4بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سالک در شهرستان آران و بیدگل طی شش ماهه اول سال 1388CINAHLفصلنامه فیض1390
5استرس شغلی در پرستاران بیمارستانهای شهر کاشان طی سال 1388CINAHLمجله فیض1390
6Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Related Risk Factors among the Water-Counter Manufacturer WorkersCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):15-201393
7Effects of the Aleoholic Extract of White Mulberry Leaves on Behavioral Performance of RatsScopusBiomedical & Pharmacology Journal Vol. 8(Spl. Edn.), 715-719 (Oct. 2015)1394
8Biomarkers of occupational manganese toxicity(Article)ScopusBiosciences Biotechnology Research Asia vol 12 no 31394
9AN ASSESSMENT OF INDOOR AND OUTDOOR PARTICULATE MATTERS CONCENTRATIONS AT TWO HOSPITALS IN KASHAN,IRANسایر ایندکس هاJournal of Disease and Global Health1395
10بررسی غلظت ذرات قابل استنشاق در هوای داخل و خارج دو بیمارستان در شهر کاشان طی سال‌های 94-1393CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیست و یکم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13961396
11Assessment of indoor air pollution exposure in urban hospital microenvironmentsScopus, ISI*Air Quality Atmosphere and Health1398
12Relationship between some personal and occupational factors and accident in workers of metal industryCINAHLInternational Archives of Health Science1398
13Relationship between knowledge of ergonomics and workplace condition with musculoskeletal disorders among nursesCINAHLInternational Archives of Health Science1398
14Frequency of Psychological Disorders and their Related Factors among Granite Industry Employees in KashanCINAHLInternational Archives of Haelth Sciences1399
15تحت چاپ: ارزیابی عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع کاشان با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP )در سال 1398علمی - پژوهشیفصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت1398
16بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی در هوای بخشهای داخلی و فضای آزاد بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1397ISCفیض
17ارزیابی وضعیت طب کار صنایع کاشان با استفاده از چک لیست وزن دهی شده به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سال 1398ISCبهداشت کار و ارتقاء سلامت
18بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگISCSarem Journal of Medical Research
19وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیISCفصلنامه بهداشت و توسعه

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Environment Ergonomics : Thermal Environments in Iranian Bakeriesنخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایرانتهرانپوستر1387/02/18
2congress article: job stress among the nursing staff of kashan hospitalxix world congress on safety and health at workترکیهسخنرانی1390/06/20
3خلاصه مقاله: برسی میزان مواجهه کارگران با سروصدا و افت شنوایی موقت در کارخانه پارس لنت در سال 1383دومین همایش صدا سلامتی و توسعه پوستر1384/08/24
4خلاصه مقاله:بررسی اثر استنشاقی گردوغبار نمک بر فشارخون در کارگران کارخانه نمک دوریس دلیجان سال93هفدهمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ایکاشانپوستر1394/04/05
5Congress article: Effect of Alcohlic Extract of Morus Alba Leves on Behavioral Function of Ratsاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/12
6خلاصه مقاله بررسی رابطه بین آگاهی از اصول ارگونومی و وضعیت ارگونومی محیط کار با مشکالت اسکلتی-عضالنی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال1301 تهرانپوستر1398/11/29
7خلاصه مقاله ارزیابی اختالالت اسکلتی عضالنی در پرستاران با روش های MAPO و DINO و PTAیازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/29
8خلاصه مقاله بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولادیازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/29
9خلاصه مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره) 1397یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/30

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خود ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بیمارستان کارشناسی ارشد
2: وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی( GAHP ) وسنجش آنها درصنایع کاشان درسا ل 1398 کارشناسی ارشد
3تهیه و روان سنجی ابزار سنجش موانع انجام معاینات دوره ای و اندازه گیری آن در صنایع شهرستان کاشان درسال 1398 کارشناسی ارشد
4ارزیابی ریسک خطرات فرآیندی و تحلیل حوادث رایج در واحد کلرزنی تصفیه خانه آب شهری با استفاده از روش Fuzzy HAZOP و PHAST (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کلانشهر اراک) کارشناسی ارشد