میترا  حنانی

 فعالیت های پژوهشی

 

میترا حنانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 131
نام و نام خانوادگی (فارسی) : میترا حنانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mitra Hannani دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : بهداشت حرفه ای آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی استرس با استفاده از شاخص WBGT در کارگران شاطر و نان درآور نانوایی های کاشان در نیمه اول سال 1382مجری91382/03/271383/04/02
2بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان بین سالهای 1379-80مجری121379/06/201380/10/18
3بررسی شیوع اختلالات فشار روانی پس از تروما (PTSD) در آتش نشان های شهرهای کاشان و آران وبیدگل در سال 1391مجری331391/05/011394/01/30
4ارزیابی بار ذهنی کار پرستاری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393 مجری71393/05/011393/12/19
5بررسی فراوانی علائم ‌سندرم ساختمان ‌بیمار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی ‌و محیطی‌ در کارکنان بیمارستان بهشتی کاشان سال 1393مجری561393/08/011398/03/26
6بررسی اولویت های بهداشت حرفه ای، ایمنی محیط کار و محیط زیست بر اساس برنامه ها و مقررات جاری کشور از نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع کاشان در سال 1396مجری141396/09/011397/11/04
7بررسی میزان خستگی زنان کارگر شهرکهای صنعتی شهرستان کاشان در سال 1397مجری171399/08/011401/01/18
8بررسی شیوع حوادث شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل عملیاتی مجتمع بندری شهید رجایی در سال 1397مجری531397/11/151402/03/24
9ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره (1397)مجری71398/02/151398/09/25
10ارزیابی وضعیت ایمنی به روش ممیزی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سالمجری381398/04/151401/06/12
11تهیه و روان سنجی ابزار سنجش موانع انجام معاینات دوره ای و اندازه گیری آن در صنایع شهرستان کاشان درسال 1398مجری271398/05/151400/08/16
12تاثیر آموزشهای ارگونومی بر اختلالات اسکلتی عضلانی کارگران صنایع شهرستان کاشان در سال 1401مجری18

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی اپیدمیولوژیک شغلی مراجعه کنندگان برای جراحی نشانگان مجرای مچ در بیمارستان های کاشان ( 81- 1379Index Copernicusبهبود-سال 11- شماره اول – بهار 86 - فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386
2بررسی همه گیری شناسی آسیب های شغلی در شهر کاشان طی سال های 1385-1384Index Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، ویژه نامه شماره 1، مرکز تحقیقات تروما/زمستان 861386
3بررسی استرس گرمایی محیط در کارگران ناتوانی های کاشانIndex Copernicusفصلنامه فیض- شماره 3 (پیاپی 31)، پاییز 13831383
4بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان در سالهای 80-1379Index Copernicusفیض-دوره 6 - شماره 1 (فصلنامه 1-1381 - شماره پیاپی : 21)1381
5بررسی تاثیر حفاظتی اِن استیل سیستئین بر مهار اثر مونواکسیدکربن در تشدید افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 10-11390
6بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی های فردی تحویلداران بانک های دولتی شهر کاشانCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 73-66 1390
7استرس شغلی در پرستاران بیمارستانهای شهر کاشان طی سال 1388CINAHLمجله فیض1390
8Prevention of Acoustic Trauma-Induced Hearing Loss by N-acetylcysteine Administration in RabbitsPUBMEDArchives of Trauma Research. 2013, Volume 1, Issue 41391
9بررسی تأثیر حفاظتی ان استیل سیستئین بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دوره هفتم، شماره اول، فروردین - اردیبهشت 13921392
10بررسی تاثیر تجویز آلفا توکوفرول بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 4، مهر و آبان 13921392
11بار ذهنی کار و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران شهرستان کاشان در سال 1393ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 13 ، شماره 1، سال 13941394
12بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و تعیین ریسک فاکتورهای مربوط به پوسچر در پرسنل آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان کاشان ، سال 1391Scopusدو ماهنامه سلامت کار ایران، شماره 44، بهمن و اسفند 1394 1394
13بررسی دیدگاه دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته بهداشت حرفه‌ای شاغل در منطقه کاشان در خصوص انطباق محتوای سرفصل‌های آموزشی دوره با نیازهای شغلی آن‌هاعلمی - پژوهشیگام های توسعه در آموزش پزشکی1395
14Assessment of workload effect on nursing occupational accidents in hospitals of Kashan, IranISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396
15شکایت های تنفسی شغلی و شاخص های اسپیرومتری در نیروهای خدماتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395ISCفصلنامه طب کار1397
16Priorities of occupational health, safety, and environment issues based on national programs and regulations from the perspective of occupational health experts in Kashan city in 2017CINAHLInternational Archives of Health Science1397
17شیوع شکایات اسکلتی عضلانی در قلمزنان شهر اصفهان در سال 1396ISCفصلنامه طب کار1397
18The correlation between occupational unsafe acts and job burnout among workers in kashan metal melting industries 2017CINAHLInternational Archives of Health Science1398
19investigating and prioritizing of the barriers of performing periodic occupational examinations in industries of kashan city in 2019ESCI.ISIinternational archives of health sciences
20The correlation of character traits with job burnout among Beheshti Hospital nurses in Kashan during 2015*ISIInternational Archives of Health Sciences
21ارزیابی وضعیت ایمنی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش ممیزی در سال 1397ESCI.ISIInternational Archives of Health Sciences
22measurement of barriers to perform periodic examinations:development and psychometric properties scale.PUBMED,Scopus,ISI*International Journal of Occupational Safety and Ergonomics

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Environment Ergonomics : Thermal Environments in Iranian Bakeriesنخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایرانتهرانپوستر1387/02/18
2خلاصه مقاله همایش: ارزیابی ریسک مواد شیمیایی طی مواجهات شغلی افراد در شرکت دنیای گرانول پاییز 1387اولین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار وششمین همایش بهداشت حرفه ایدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1388/02/08
3خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان استرس شغلی در آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان در سال 1388دومین همایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر پوستر1389/02/08
4خلاصه مقاله همایش: بررسی تناسب میز و نیمکت و ابعاد آنتروپومتریک دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهرستان آران و بیدگلهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارقزوینپوستر1390/02/13
5خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر حفاظتی ان استیل سیستئین برپیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارقزوینسخنرانی1390/02/13
6خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی های فردی تحویلداران بانک های دولتی شهر کاشان بهار 89هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارقزوینپوستر1390/02/13
7congress article: job stress among the nursing staff of kashan hospitalxix world congress on safety and health at workترکیهسخنرانی1390/06/20
8خلاصه مقاله: بررسی میزان اختلال استرس پس از تروما(ptsd) در کارگران یک صنعت ذوب فلز در کاشان پس از وقوع یک حادثه شدید شغلیدومین کنگره سراسری نظام سلامت مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
9خلاصه مقاله: برسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در دو بیمارستان دانشگاهی در استان اصفهان از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در سال 1389دومین کنگره سراسری نظام سلامت مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
10خلاصه مقاله: برسی میزان صدا در سالنهای صنایع تولید فرش ماشینی در کاشان سال 81اولین همایش ملی صدا سلامتی و توسعهمشهدسخنرانی1382/12/02
11خلاصه مقاله: برسی علائم حیاتی در کارگران در معرض سروصدا در کارخانه تقطیران کاشان 1382اولین همایش ملی صدا توسعه سلامتیمشهدسخنرانی1382/12/02
12خلاصه مقاله: برسی میزان مواجهه کارگران با سروصدا و افت شنوایی موقت در کارخانه جهان ترمز در سال 1383دومین همایش ملی صدا سلامتی وتوسعهتهرانپوستر1384/08/24
13خلاصه مقاله: بررسی تاثیر نصب موکت پرز بلند در ماشین های بافندگی توری فلزی بر میزان صدای خروجی از این ماشین آلات هشتمین همایش سراسری بهداشت وایمنی کارمازندرانسخنرانی1392/02/04
14خلاصه مقاله: بررسی میزان استرس شغلی در کارمندان مرد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارمازندرانسخنرانی1392/02/04
15خلاصه مقاله:اارزیابی بار ذهنی کار و عوامل موثر بر آن در کادر پرستارای بیمارستان‌های آموزشی ‏کاشان در سال 93‏نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران-23و24 مهرماه 1393دانشگاه علوم پزشکی همدانپوستر1393/07/23
16خلاصه مقاله:شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBA در سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدپوستر1394/03/20
17خلاصه مقاله:بررسی میزان علاقمندی و نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه اینهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدپوستر1394/03/20
18خلاصه مقاله:بررسی حوادث ناشی از کار در کارگران شاغل در شرکت های خدمات شهری شهرستان کاشان در سال های 1389 تا 1392نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدپوستر1394/03/20
19خلاصه مقاله:بررسی ارتباط بار ذهنی کار و سلامت عمومی در رانندگان اتوبوس های مسافربری برون شهری در پایانه جنوب تهراننهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدپوستر1394/03/20
20خلاصه مقاله:بررسی میزان پرفشارخونی در کارگران نوبتکاری شرکت تولید پتوهفدهمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ایکاشانپوستر1394/04/05
21خلاصه مقاله:بررسی حوادث ناشی از کار در کارگران شاغل در شرکت های خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شهرستان کاشان در سال های 1389 تا 1392هفدهمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ایکاشانپوستر1394/04/05
22خلاصه مقاله:بررسی میزان علاقمندی حین تحصیل و نگرش نسبت به آینده شغلی و آینده ی تحصیلی در دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1392هفدهمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ایکاشانپوستر1394/04/05
23 خلاصه مقاله :بررسی استرس گرمایی با کاربرد شاخص نمره استرین گرمایی صنایع ذوب فلز کاشاندومین همایش بین المللی ارگونومی ایرانشیرازپوستر1395/07/28
24خلاصه مقاله: بررسی استرس گرمایی در کارگران شاغل در صنایع ذوب فلز کاشان، 1395 شیراز 1395/07/28
25خلاصه مقاله مدل سازی رگرسیونی تابندگی پرتو فرابنفش در جوشکاری قوس الکتریکی بدون گاز محافظیازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، بهمن 98تهرانپوستر1398/11/29
26خلاصه مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره) 1397یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/30

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی انواع خشونت علیه زنان کارگر شاغل در محیط های صنعتی شهرستان کاشان در سال 13941394پزشکی عمومی1394/02/021394/07/27
2بررسی میزان استرس شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال13911393پزشکی عمومی1393/01/201393/06/05
3ارتباط عوامل فردی، شغلی و هیجان خواهی رانندگان حرفه ای بر رفتارهای رانندگی پرخطر و ریسک تصادفات جاده ای با استفاده از مدل معادلات ساختاری
4تهیه و روان سنجی ابزار سنجش موانع انجام معاینات دوره ای و اندازه گیری آن در صنایع شهرستان کاشان درسال 1398 کارشناسی ارشد
5بررسی میزان خستگی زنان کارگر صنایع شهرستان کاشان در سال 13971399 1399/05/011399/09/29