محمد  صباحی بیدگلی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد صباحی بیدگلی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 168
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد صباحی بیدگلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : mohammad sabahibidgoli پست الکترونیک : sabahibidgoli@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1342/01/02 دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت عمومیکارشناسی1371دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیکارشناسی ارشد 1375دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای فراشناختی بر سبکهای یادگیری ، آگاهی های فراشناختی ، خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ناظر701390/07/011396/04/26
2بررسی عملکرد فرآیند سترون سازی دستگاههای اتوکلاو موجود در CSR بیمارستان های دانشگاهی کاشان و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند در سال 1390مجری221390/07/011392/05/20
3ارزش تست های آزمایشگاهی روتین در پیش بینی مرگ و میر سه ماهه اول پس از شکستگی پروگزیمال استخوان ران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان مجری241391/12/011393/12/03
4تاثیر آموزش بر توانمندی احیای قلبی - ریوی کارورزان پزشکیمجری61393/03/011393/09/01
5 مطالعه ی تطبیقی فرآیندهای مدیریت ریسک بالینی در کشورهای منتخب و ارایه ی الگو برای ایرانناظر211392/07/011394/03/30
6بررسی آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی کاشان در مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1392 مجری411392/10/181396/03/03
7بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با عدالت سازمانی و وفاداری کارکنان از دیدگاه کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 92مجری41392/11/161393/04/07
8بررسی فراوانی عوامل خطر بیماریهای قلبی در سالمندان شهرستان کاشان سال 1392 ناظر71392/11/161393/07/08
9بررسی سلامت روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان و ساکن در منزل در شهرستان کاشان سال 1392مجری41392/11/161393/04/07
10بررسی سبک رهبری سرپرستاران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392مجری71392/11/161393/07/08
11بررسی جو ایمنی و ابعاد ساختاری آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393.مجری81393/03/011393/11/21
12ارزیابی برون داد علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایگاه استنادی اسکوپوس تا پایان مارس 2014 بر اساس شاخص های علم سنجی اسکوپوس، ریسرچ گیت و مندلیمجری171393/05/151394/11/05
13بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دولتی شهر کاشان در سال 1393.ناظر291393/05/151395/10/15
14بررسی رضایتمندی مراجعین و دریافت کنندگان خدمت از خدمات واحد بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان93 ناظر251393/10/011395/11/16
15ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی از لحاظ عملکرد در پرستاران شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان ناظر121393/11/011394/11/01
16 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393 ناظر
17 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطر بیماری دیابت در سال ناظر
18 بررسی رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری
19بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 93مجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی کاشان طی سال 1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 152-1461390
2بررسی رابطه بین میزان کدورت، کیفیت میکروبی و غلظت کلر باقیمانده در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان در سال 1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 131-1261390
3بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و رابطه آن با برخی عوامل روانی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در پاییز سال 1386CINAHLفصلنامه فیض1390
4بررسی عملکرد دستگاه سترون سازی زباله های عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان و تعیین شرایط بهینه راهبری آنISCمجله سلامت و محیط1390
5بررسی مهارتهای ارتباطی پرستاران با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشانایندکس نشدهمدیریت ارتقای سلامت1390
6بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشانایندکس نشدهمدیریت ارتقای سلامت1390
7Wound Myiasis due to Musca domestica (Diptera: Muscidae) in Persian Horned Viper, Pseudocerastes persicus (Squamata: Viperidae)ISI و PUBMEDIranian Journal Of Arthropod-Borne Diseases 1391
8Incidence of Snake Bites in Kashan, Iran During an Eight Year Period (2004-2011)PUBMEDArchives of Trauma Research.2012;1(2):1391
9مقایسه ی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای و ارتباط آن با نمایه ی توده های بدنی(BMI) دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 2009 Index Copernicusمجله علوم بهداشتی جندی شاپور، سال چهارم، شماره ٢، تابستان ١٣٩11391
10بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های بیمارستانهای منتخب شهر تهرانISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 6 شماره 3 مرداد و شهریور 13911391
11مهارت های ارتباط غیرکلامی اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISC(9)12 ؛ 656 / مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /آذر 13911391
12STUDY ON THE BIOLOGICAL MONITORING OF STEAM STERILIZER IN KASHAN GOVERNMENTAL HOSPITALS DURING 2011Chemical AbstractJournal of Applied Sciences in Environmental Sanitation1391
13بررسی تأثیر حفاظتی ان استیل سیستئین بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دوره هفتم، شماره اول، فروردین - اردیبهشت 13921392
14Application of Chemical and Biological Indicators for Control of Infectious Waste Steam Autoclave and Correlation Between ThemScopusMiddle-East Journal of Scientific Research 13 (7): 913-918, 20131392
15ارتباط بین بهره گیری از مهارتهای فردی مدیریت زمان با رضایت از نحوه ی گذران وقت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدانCINAHLمجله ی توسعه ی آموزش در علوم پزشکی زنجان دوره ی 6، شماره 12 ، زمستان 921392
16اعتباریابی خصوصیات روان‌سنجی گونه فارسی پرسشنامه سبک زندگی - HPLP II نوجوانان CINAHL پایش,دوره : 12 شماره : 2 ,13921392
17A Survey on the application and storage conditions of pesticides in Kashan, Iran, 2012ISCJournal of Occupational Health and Epidemiology,Winter-spring 2013; 2 (1-2)1392
18طراحی و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستارانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-دوره 22 /شماره 1/فروردین و اردیبهشت ماه13941394
19Prediction of Mortality in Hip Fracture Patients:Role of Routine Blood TestsPUBMEDARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY.2015;3(1):51-551393
20Evaluation of Scientific Outputs of Kashan University of Medical Sciences in Scopus Citation Database based on Scopus, ResearchGate, and Mendeley Scientometric MeasuresPUBMEDElectronic Physician1394
21بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال1393ISCفصلنامه نسیم تندرستی -دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1393
22Quality Gap of Family Health Care Services in Kashan Health Centers: An Iranian ViewpointIndex CopernicusInternational Letters of Social and Humanistic Sciences1395
23The Impact of Psychological Empowerment on Organizational Commitment among Nurses.ISCInternational Journal of Hospital Research1396
24Study of scorpion species abundance in cities Aran & Bidgol and Kashan, Isfahan, IranScopusJournal of Entomological Research1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی کیفیت خدمات بهداشت خانوار از دیدگاه مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشانششمین همایش کشوری تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1389/02/22
2خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط بین عوامل انگیزش شغلی ورضایتمندی پزشکان خانواده شاغل درمراکز بهداشتی درمانی روستایی کاشانششمین همایش کشوری تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1389/02/22
3خلاصه مقاله همایش: تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان کارورز پزشکییازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
4خلاصه مقاله همایش: بررسی مهارتهای ارتباط غیرکلامی اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی کاشانیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
5خلاصه مقاله همایش: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات طرح پزشکی خانواده با استفاده از مدل کانو در شهرستان کاشان سال 1388ششمین کنگره ملی اپیدمیولوژی ایرانشاهرودپوستر1389/04/22
6خلاصه مقاله همایش: ارتقاء عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانشجویان با ارائه بسته روانشناختی، آموزشی در بدو ورود به دانشگاه دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
7خلاصه مقاله همایش: نظرات دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ارتباط با عوامل موثر بر نتایج امتحاناتدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
8خلاصه مقاله: شناسایی و ارزیابی ریسک خطاهای متداول در فرایند بیهوشی بیماران با استفاده از متدولوژی HFMEA در بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1390دومین همایش سراسری نظام سلامت،مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
9congress article: evaluating patient safety climate in university medical centers of kashan:an assessment to establish clinical governance15th ottawa conference: sunday 11 marchkualalampurپوستر1390/12/21
10خلاصه مقاله: شناسایی و ارزیابی خطاهای موجود در آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان(FMEA)خلاصه همایش دومین همایش سراسری نظام سلامت،مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
11خلاصه مقاله: بررسی جو ایمنی در مرکز خدمات بهداشتی -درمانی شهید بهشتی کاشان از دیدگاه کارکنان شاغل در بخش پرستاریدومین همایش سراسری نظام سلامت،مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
12خلاصه مقاله:بهبود کیفیت فرایند انجام آزمایشات ادرار با استفاده از متدولوژی PFMEA در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قمدومین همایش سراسری نظام سلامت مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
13خلاصه مقاله: بررسی میزان اختلال استرس پس از تروما(ptsd) در کارگران یک صنعت ذوب فلز در کاشان پس از وقوع یک حادثه شدید شغلیدومین کنگره سراسری نظام سلامت مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
14خلاصه مقاله: برسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در دو بیمارستان دانشگاهی در استان اصفهان از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در سال 1389دومین کنگره سراسری نظام سلامت مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
15تکراری: خلاصه مقاله: بررسی ارتباط بین عوامل انگیزش شغلی و رضایتمندی پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی در مانی روستایی کاشان در سال 89-88ششمین همایش ملی دانشجویان پیراپزشکی سراسر کشورتهرانپوستر1390/12/07
16خلاصه مقاله: تاثیر بسته آموزشی به روش یادگیری خود هدایتی بر یادگیری لوله گذاری مشکل داخل تراشه در دانشجویان بیهوشیاولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانپوستر1391/06/08
17خلاصه مقاله: میزان رضایتمندی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مشاوره تحصیلی اساتید راهنما در نیمسال اول تحصیلی 90-91سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
18خلاصه مقاله: تحلیل عاملی مولفه های کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
19خلاصه مقاله:بررسی عملکرد دستگاه سترون سازی زباله های عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان و تعیین شرایط بهینه راهبری آن در سال 1389اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماندمشهدپوستر1391/02/02
20congress article: quality of services given to the patients hospitalized in university hospitals in kashanthe first international & 4th nation congress on healthtabrizپوستر1390/02/26
21خلاصه مقاله: ارتباط دانش و مهارت اجرای احیای اولیه بیماران در اینترن های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس راهنمای AHA 2010 در سال تحصیلی 1390-1391چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
22خلاصه مقاله:ارتباط کیفیت بهداشت خانواده با میزان وفاداری مراجعه کنندگان به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خور و بیابانککنگره سراسری مدیریت نظام سلامت در خدمات بهداشت درمانی اولیهزاهدانپوستر1392/06/12
23congress article: relationship between knowledge and skill of basic life support based on aha2010 in inters of kashan university of medical sciences 2012an intrernational association for medical educationparagueپوستر1392/06/02
24خلاصه مقاله:بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل در منطقه کاشان،1393نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدسخنرانی1394/03/20
25تکراری با کد4733-خلاصه مقاله:بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل در منطقه کاشان-بهار1393هفدهمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ایکاشانپوستر1394/04/05
26congress artica: Type and Amount of Pesticides used in Agriculture in Kashan, 2015دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیطیزدپوستر2017/11/28