لیلا  ایرانشاهی

 فعالیت های پژوهشی

 

لیلا ایرانشاهی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 192
نام و نام خانوادگی (فارسی) : لیلا ایرانشاهی رسته پژوهشگر : کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : بهداشت محیط آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی میزان فلزات سنگین و آلودگی میکروبی در آبهای بطری شده در سال 1388 - 89مجری91388/11/011390/08/09
2مقایسه دو روش تخمیر چند لوله ای و کلیفاژ در تعیین کیفیت میکروبی آبهای مصرفی شهر کاشانمجری121388/11/011389/11/01
3بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius Lepturus روی رتمجری181380/05/241382/01/19
4بررسی آلودگی های انگلی ، قارچی و میکروبی استخرهای سرپوشیده شهر کاشان در سال 88-1387مجری121387/07/011389/12/07
5بررسی کیفیت میکروبی آب شبکه توزیع شهرکاشان در سال 1378مجری171378/01/151380/02/25
6بررسی میزان فلوئور منابع آب آشامیدنی شهرستان کاشان در سالهای 1377-78همکار121378/12/011379/07/26
7ببرسی نظرات دانشجویان ، اساتید و کارشناسان دانشکده بهداشت از برنامه کارآموزی در عرصه و نحوه اجرای آن در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1383مجری191383/10/011386/12/29
8بررسی ارتباط بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و کیفیت میکروبی در پساب خروجی از فرایند لجن فعال مجری251391/09/011393/09/23
9بررسی توالی بندپایان فرآیند کمپوست زباله شهری در شرایط آزمایشگاهی ناظر451392/02/011395/10/15
10بررسی زیست پالایی خاک های آلوده به کروم و کادمیوم توسط کرم های خاکی ایزنیافوئتیدامجری161392/10/011394/02/20
11بررسی میزان جذب زیستی کروم شش ظرفیتی با استفاده از جلبک سبز غیر زنده اسپیروژیر از محلول های آبی سنتتیک.مجری101393/06/151394/04/14
12فراوانی آفات بهداشتی و میزان مصرف آفت کش ها در منازل مسکونی شرق شهر تهران سال 1394ناظر111394/03/011395/02/01
13بررسی بیوآرسل‌ها در هوای بیمارستان شهید بهشتی در سال 1394 مجری121394/06/011395/06/01
14تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبااز آب،خاک و گردوغبار درشهر کاشان 1394-1395سهمکار251394/10/151396/12/03
15بررسی تأثیر امواج اولتراسونیک و کلرور فریک بر راندمان فرایند شناورسازی با هوای محلول جهت تغلیظ لجن بیولوژیکمجری121395/05/011396/05/10
16روند فراوانی بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران و بیدگل طی سالهای 1381-1394ناظر201395/05/011396/12/27
17کارآیی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای دستیابی به شاخص انگلبرگ مجری211395/06/011397/03/21
18ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان جهت آبیاری ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان جهت آبیاری مجری121395/08/011396/08/01
19بررسی آلودگی منابع آب آشامیدنی به آمیب های آزاد زی و آکانتامبا در روستاهای شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در نیمه اول سال 1396مجری171396/04/151397/09/15
20مقایسه کارایی دو جاذب پامیس خام و پامیس اصلاح شده با آهن در حذف فسفات از محیطهای آبی محل اجرای طرح:کاشان مجری121396/08/011397/08/01
21ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره (1397)همکار

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تجزیه فیزیکی مواد زاید بیمارستانی در بیمارستانهای کاشان در سال 1381 - 13Index Copernicusفیض-دوره 8, شماره 3 - ( فصلنامه 1383 )1383
2بررسی اثر زهر کژدم Hemiscorpius lepturus در تغییرات پاتولوژیک اندام های رتIndex Copernicusفصلنامه د.ع.پ.لرستان(یافته)-شماره ٢٢ پاییز13831383
3بررسی میزان فلوئور منابع آب آشامیدنی شهرستان کاشان در سال 1378Index Copernicusفیض-دوره 6 - شماره 1 (فصلنامه 1-1381 - شماره پیاپی : 21)1381
4بررسی آلودگی های انگلی و قارچی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای سرپوشیده شهر کاشان طی سال های 88-1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 80-741390
5بررسی کیفیت میکروبی و غلظت فلزات سنگین در 15 مارک آب بطری شده تولیدی در ایران بین سالهای 89-88 مجله سلامت و بهداشت اردبیل1390
6Evaluation of Bacterial Quality and Trace Elements Concentrations in 25 Brands of Iranian Bottled Drinking Waterسایر ایندکس هاAmer-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sci1390
7Assessment of Microbial Contamination and Physicochemical Condition of Public Swimming Pools in Kashan, IranISIJundishapur J Microbiol. 2012;5(3):450-4551391
8کیفیت میکروبی آب شرب شهر کاشان در سال 79-1378 CINAHLمجله فیض1382
9The correlation between suspended solid concentration and microbial quality of wastewater treatment plant (WTP) effluentScopusEcology, Environment and Conservation ,Vol 20, Issue 2, 20141393
10Correlation between Microbial Quality and Organic Content in the Effluent of an Activated Sludge Wastewater Treatment Plantعلمی-ترویجی Int Arch Health Sci Winter 2015, Vol. 2, Iss. 11393
11Application of Electrochemical Process in Removal of Heavy Metals from Landfill LeachateCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):31-351393
12Bioremediation of the Soils Contaminated with Cadmium and Chromium, by the Earthworm Eisenia fetidaScopusAnuár i o do Inst i tut o de Geoc iênc ias37 (2),1393
13Evaluation and Optimization of Chromium Removalfrom Synthetic Aqueous Solutions by Powdered SpirogyraCINAHL International Archives of Health Sciences 2015;2(2):57-611394
14بررسی زیست پالایی خاک های آلوده به کروم و کادمیوم توسط کرم های خاکی ایزنیا فوئتیداISCمجله سلامت و محیط زیست، فصلنامه ی علمی پژوهشی دوره هشتم، شماره سوم1394
15Removal of Cr(VI)from synthetic aqueous sollutions by filmentous geen algae Spirogyra porticalisISI و PUBMEDDesalination and Water Treatment1395
16feeding behavior of dangerous Iranian scorpions in the laboratoryIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology Studies4(4) Part: L1395
17کارایی کرم‬های خاکی ایزنیا فوئتیدا در حضور ماده آلی جهت زیست پالایی خاک‬های آلوده به کروم و کادمیومISCمجله سلامت و بهداشت1395
18EFFICIENCY OF THE EARTHWORM Eisenia fetida UNDER THE EFFECT OF ORGANIC MATTER FOR BIOREMEDIATION OF SOILS CONTAMINATED WITH CADMIUM AND CHROMIUMISIBRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING1395
19Effect of Dissolved Air Flotation Process on Thickening of Activated SludgeCINAHL(IAHS)International Archives of Health Sciences1395
20Investigation of Zinc Oxide Nanoparticles Effects on Removal of Total Coliform Bacteria in Activated Sludge Process Effluent of Municipal WastewaterScopusJournal of Environmental Science and Technology1395
21Application of dissolved air flotation process for industrial sludge thickening: A laboratory-scale studyISCInternational Archives of Health Sciences1396
22Molecular Identification and Genotyping of Acanthamoeba Isolated from Environmental Sources in Kashan, Central IranISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology1397
23Examining the efficiency and determining the quality of the effluent of Wastewater Treatment Plant of Kashan University of Medical Sciences to achieve Engelberg guidelinesScopusJournal of Entomological Research1396
24Evaluation of raw wastewater characteristic and effluent quality in Kashan wastewater Treatment PlantISIMembrance Water treatment1397
25جدا سازی آمیب های آزادزی و شناسایی مولکولی آکانتامبا از آب های راکد کاشانISCمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1397
26شناسایی وتعیین ژنوتایپ آکانتامبا در منابع آب آشامیدنی روستایی کاشان و آران و بیدگلScopus*مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازسخنرانی1388/02/15
2congress article: students',experts' and professors' views on the learning skills program at the health cpllege,kashan University of medical sciences Scottish Exhibition and Conference Center(SECCGlasgow,UKپوستر2010/09/04
3خلاصه مقاله همایش: ارزیابی درونی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
4خلاصه مقاله همایش: ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
5خلاصه مقالات همایش: تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی در دوره پزشکی عمومی در راستای استانداردهای کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
6خلاصه مقالات همایش: استاندارد های پایه آموزش پزشکی عمومی تلاش در جهت پیاده سازی استاندارد 5-2کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
7congress article: Implementation of basic education standards (standard 2-4-2)کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
8congress article: Medical education program, design a model for evaluationکنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
9خلاصه مقاله همایش : گزارش ارزیابی درونی گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی کرمانپوستر
10خلاصه مقاله همایش: گزارش ارزیابی درونی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1385هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکیکرمانپوستر1385/12/15
11congress article: internal evaluation of department of pathology , kashan university of medical sciences5th asia pacific medical education conferencesingaporeپوستر1386/11/04
12خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان رضایتمندی شغلی پزشکان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد مقدسپوستر1390/02/10
13خلاصه مقاله همایش: سبک یادگیری دروس تئوری در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
14خلاصه مقاله: بررسی کیفیت میکربی و غلظت فلزات سنگین در 15 مارک آب بسته بندی شده تولیدی در ایران بین سال های 88-89کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلابکاشانپوستر1391/03/03
15congress article: fungal contamination and physicochemical of public swimming pools in kashan, iran 2008-20092nd iranian congress on medical mycologyahvazپوستر1391/11/24
16خلاصه مقاله: ارزیابی میزان رضایت دانشجویان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کتابچه کارآموزیپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
17خلاصه مقاله:بررسی تأثیر مادة آلی در حذف کروم از خاک توسط کر مهای خاکی ایزنیا فوئتیداهفدهمین همایش ملی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهرپوستر1393/10/18
18خلاصه مقاله:کارایی جلبک سبز رشته ای اسپیروژیرا پرتیکالیس در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبیهجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 493شیرازپوستر1394/09/24
19 congress artical:The survey of microbial contamination and physicochemcal of public swimming pools in Kashan,Iran,2008-2009 10th International Congress of Clinical Microbiologyد ع پ کردستان سنندجپوستر1395/07/06
20congress artica: Application of Dissolved Air Flotation Process for Industrial Sludge Thickening: A lab-scale studyدومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد، انجمن علمی بهداشت محیط ایرانپوستر2017/11/28
21...اولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساری 1396/12/16

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع