زهرا  کریمیان

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا کریمیان

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 874
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهرا کریمیان رسته پژوهشگر : نامشخص
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : مامایی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه مجری451388/11/011392/07/28
2بررسی کیفیت ارائه مراقبتهای مامایی و میزان رضایتمندی از آن در بخش لیبرو زایمان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1388مجری691388/04/011393/12/23
3بررسی ارتباط فعالیت جنسی حین بارداری با زمان شروع درد زایمان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 همکار391390/12/151394/03/03
4مقایسه تاثیر استامینوفن وریدی ، شیاف استامینوفن و شیاف دیکلوفناک در کاهش تب کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1391مجری211391/07/011393/04/10
5بررسی ارتباط بین محل جفت و محدودیت رشد داخل رحمی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر کاشان در سال 91 مجری121391/06/151392/06/15
6بررسی فراوانی و شدت دیسمنوره اولیه و ارتباط شدت دیسمنوره با شاخص های انتروپومتریک در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 91-1390مجری591392/02/011396/12/23
7بررسی ارتباط واریته اگزونی G894T ژن eons با پره اکلامپسی در جمعیت زنان باردار کاشانمجری121397/03/011398/03/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی فراوانی هیرسوتیسم و الگوی رویش مو در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول1387- 88 فصلنامه علمی پژوهشی خدمات بهداشتی درمانی زابل(رستمینه)1390
2The Assessment of View Toward Sexually Transmitted Diseases among Midwives in Kashan 2010EmbaseResearch Journal of Medical Sciences 1391
3The Relationship Between Maternal Passive Smoking During Pregnancy and Preterm DeliveryISCNursing and Midwifery Studies 1391
4Physical activity and related factors among elderly womenنامعتبرARCHIVES DES SCIENCES 65 (8) 20121391
5Investigation the status of breastfeeding in hospitalized mothers at postpartum ward at Shabih khani hospital in Kashan in 2009نامعتبرARCHIVES DES SCIENCES,65 (8) 20121391
6Investigation the use of Medicinal Plants in infants less than two year’s oldنامعتبرArchives Des Sciences Vol 65, No. 9;Sep 20121391
7Prevalence and Severity of Menopausal Symptoms and Related Factors Among Women 40-60 Years in Kashan, IranISCNursing and Midwifery Studies 2012;1(2)1391
8Relationship Between Quality of Life and Depression in Pregnant WomenPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2013;1(4)1392
9مقایسه پیامد بارداری در بارداری های ناخواسته و خواستهISCنشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی1392
10مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 13921392
11بررسی کیفیت ارائه مراقبت های مامایی و میزان رضایتمندی از آن در بخش لیبر و زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کاشان سال 1390Index Copernicus858- مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره نهم، پی درپی 62 ، آذر 1393 ، ص865-8581393
12مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید برمیزان خونریزی دوران قاعدگیScopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility Volume 18, Issue 157, 1 June 2015, Pages 11-171394
13ABcB1-C3435T polymorphism and breast cancer risk: a case-cotrol study and a meta- analysisISI و PUBMEDJOURNAL OF BUON1396
14Female Sexual Dysfunction and Related Factors among Reproductive Age Women in Kaskan, IranISCHealth Education and Health Promotion (HEHP) (2015) Vol. 3 (3)1394
15خارج از سازمانی Does Opium Dependency Affect the Pattern of Involvement in Laryngeal Cancer?PUBMEDIranian Journal of Otorhinolaryngology1395
16پایه های شکل گیری رفتارهای جنسی زنان سنین باروری در شهرستان کاشان:یک مطالعه پیمایشیISCفصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1396
17THE PREVALENCE OF DOMESTIC VIOLENCE AND ITS ASSOCIATION WITH GESTATIONAL HYPERTENSION IN PREGNANT WOMENISCInternational Journal of Health Studies1396
18Randomized Controlled Trial of a Preatal Breastfeeding Self-Efficacy Intervention in Primiparous Women in IranISI و PUBMEDJOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING1396
19Sexual Behaviors and Its Predictors among Iranian Women Living in Kashan City 2017A Cross-Sectional StudyISI و PUBMEDInternational journal of fertility & sterility1397
20خارج از سازمانی: Reaching consensus :a review on sexual health training modules for professional capacity buildingISI و PUBMEDHEALTH PROMOTION PERSPECTIVES1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله: فراوانی دیسمنوره اولیه و همراهی آن با برخی عوامل آنتروپومتریک8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
2خلاصه مقاله: بررسی فراوانی بارداری برنامه ریزی نشده در زنان نمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387-یک مطاله توصیفی8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
3خلاصه مقاله: بررسی سلامت جسمی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول 88 -1387: یک مطالعه توصیفی8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
4خلاصه مقاله: بررسی فراوانی خشونت فیزیکی غلیه زنان باردار در زنان مراجعه مننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387 -یک مطالعه توصیفی8 کنگره سلامت خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
5congress article: prevalence of unplanned pregnancy in women referring to golabchi healthcare centerthe 2nd global congress of material and infant healthchinaپوستر1391/08/04
6congress article: PREVALENCE OF SPOUSAL USE OF DRUGS, ALCOHOL OR CIGARETTE IN WOMEN REFERRING TO HEALTHCARE the 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
7congress article: PHYSIOLOGIC SKIN CHANGES DURING PREGNANCY IN HOSPITALIZED WOMEN AT POSTPARTUM UNITthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
8congress article:THE USE OF HERBS IN THE TREATMENT OF NEONATAL JAUNDICEthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
9congress article: ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH IN FEMALE STUDENTS OF KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCESthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
10congress article: ATTITUDES OF MIDWIVES EMPLOYED IN HEALTH CARE CENTERS IN KASHAN REGARDING CONTINUES EDUCATIONthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
11خلاصه مقاله: بررسی وضعیت افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390-91هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی پوستر1396/06/14
12خلاصه مقاله :بررسی ارتباط مدت خونریزی قاعدگی باشاخص های انتروپومتریک مرتبط با چاقی در دانشجویانچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع