زهرا  میدانی

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا میدانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 1396
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهرا میدانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Zahra Meidani پست الکترونیک : meydani_za@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1355/12/21 دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات سلامت آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پیراپزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1طراحی الزامات انتخاب سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران -1391مجری231390/09/011392/07/29
2بررسی میزان اعتبار قانونی رضایت های اخذ شده از بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391مجری331390/12/251393/09/09
3طراحی نرم افزار آموزش با کمک کامپیوتر و تعیین تاثیر آن بر دانش و نگرش دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ورودی 1389ناظر141391/09/011392/11/08
4بررسی میزان رعایت استاندارد ایمنی بیمار در زمینه مشارکت بیمار و جامعه در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391ناظر291391/11/011394/03/30
5ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1391مجری71391/12/011392/07/01
6بررسی رضایت دانشجویان از دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391مجری131391/11/151392/12/25
7طراحی نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی ناظر361391/12/011394/12/04
8ارزیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در ایران سال 1391مجری551391/12/011396/06/15
9بررسی میزان اقامت غیرمقتضی وعوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391مجری301392/03/011394/08/20
10بررسی وضعیت نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقایسه با استانداردهای وزارت بهداشت :1385تا 1390ناظر121392/08/011393/08/01
11 بررسی بهره برداری تستهای آزمایشگاهی دربخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1392 مجری271392/06/011394/08/20
12بررسی قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی کاربران کامپیوتر بر اساس مدل تایید انتظارات ادغام یافته با ویژگی های فردی کاربران. مجری121393/05/011394/05/01
13ارزیابی امنیت سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در برابر تهدیدات امنیتی سال 1393 مجری371393/11/011396/11/19
14بررسی مقتضی بودن سی تی اسکن مغز در بخش تریاژبیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1393مجری241393/11/151395/11/25
15طراحی الگوی ارزیابی آگاهی محتوا برای وب سایت های کتابخانه های دیجیتالی در سال 1393مجری181393/09/151395/04/02
16" بررسی تاثیر مداخله ممیزی وبازخورد بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394 مجری301394/04/151396/10/07
17طراحی پایگاه داده تروما در مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1394مجری121394/05/151395/05/15
18طراحی پایگاه داده مراقبت مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1394مجری121394/05/011395/05/01
19مطالعۀ مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران ناظر121394/08/151395/08/15
20طراحی مجموعه حداقل داده‌های ملی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران؛ سال 1394 ناظر181394/09/111396/03/10
21بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با سطح بندی مراکز جراحی محدود در تهران، 1394مجری
22طراحی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394مجری91395/05/011396/02/01
23طراحی سیستم اطلاعات مراقبت کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال مجری221396/03/011398/01/01
24بررسی استفاده و تمایل بیماران مبتلا به آسم از قابلیت ¬های تلفن همراه در حمایت از خودمراقبتی آسم در شهرستان کاشان – 1396ناظر121396/07/151397/07/15
25مقایسه تاثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدیویی بر سطح استرس، اضطراب و خودکارآمدی بیماران تحت تعبیه ضربان ساز(pacemaker) و دفیبریلاتور کاشتنی قلبیمجری121396/09/011397/09/01
26ارزیابی کیفیت بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات تروما طی سالهای 1384 تا 1396ناظر
27بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موبایل بخش نورولوژی و نوروسرجری بر میزان درخواست سی تی اسکن های سرمجری121396/11/011397/11/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Hospital Information Systems User Needs Analysis: A Vendor SurveyISCJournal of Health Informatics in Developing Countries Vol 5, No 1 (2011) 1389
2تأثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391
3شرکت های فروشنده ی نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی و نیاز کاربرانISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی هشتم / شماره ی چهارم / مهر و آبان1390
4ددوافیلیشن:National health information infrastructure model: a milestone for health information management education realignmentISI و PUBMEDTELEMEDICINE AND E-HEALTH Volume: 18 Issue: 6,JUL20121391
5Organization’s Quality Maturity as a Vehicle for EHR Successخارج سازمانی: ISI و PUBMEDJ Med Syst (2012) 36:1229–12341391
6A pilot study of the impact of an educational intervention aimed at improving medical record documentation.PUBMEDJ R Coll Physicians Edinb. 2013 Mar;43(1)1391
7ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای دولت الکترونیک: نقش وبسایت دانشگاه های علوم پزشکی کشورCINAHLمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (1) فروردین 13921392
8The Effect of Educational Intervention on Medical Diagnosis Recording among ResidentsPUBMEDACTA INFORM MED. 2013 Sep; 21(3)1392
9بررسی میزان کارایی پروندههای پزشکی در پاسخگویی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشانعلمی-ترویجی مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دوره 21 ، شماره 1، بهار 90 ،1390
10ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ISCفصلنامه علمی - پژوهشی توسعه ی آموزش جندی شاپور، سال پنجم ، شماره ی 1، بهار13931393
11ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی وب سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در راستای دولت الکترونیکISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 8 شماره 2 خرداد و تیر 13931393
12Medical Universities Educational and Research Online Services: Benchmarking Universities’ Website Towards E-GovernmentPUBMEDACTA INFORM MED. 2014 JUN 22(3)1393
13رتبه بندی سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس الزامات در ایران، 1392علمی-ترویجی مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین سال اول شماره اول تابستان 13931393
14الزامات بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی یازدهم / شماره ی سوم / مرداد و شهریور1393
15ارزیابی نقش فرایند استقبال بر رفع چالش های مرحله ی گذر دانشجویان جدیدالورودISCتوسعه آموزش جندی شاپور1393
16تاثیر ارائه باز خورد و تشویق در بهبود مستندسازی دستیارانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / 1394 : 15 ) 82 (1394
17A review on laboratory tests’ utilization: A trigger for cutting costs and quality improvement in health care settingsPUBMEDVolume 30 - Number 1 (1-2016) The Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI )1395
18 مقایسه رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به روش تحلیل محتواScopusپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات زمستان 95 دوره 32 شماره 2پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات1395
19Nursing Information Systems Requirements: A Milestone for Patient Outcome and Patient Safety Improvement.ISI و PUBMEDComput Inform Nurs. 2016 Jun 29.1395
20خارج از سازمانی بررسی تطبیقی استانداردهای مدیریت اطلاعات با رویکرد بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامتISCمجله پزشکی هرمزگان : تابستان 1385 , دوره 10 , شماره 2 ; از صفحه 167 تا صفحه 172 .1385
21 طراحی الگویی جدید برای ارزیابی بخش مدارک پزشکیISCفصلنامه مدیریت سلامت. ۱۳۸۶; ۱۰ (۲۷) :۱۹-۲۶1386
22بررسی اقامت مقتضی بیماران بر اساس پروتکل ارزیابی مقتضی بودن در بیمارستان شهید بهشتی کاشانISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)1395
23CT Utilization: A Case Study in Iran based on ACR Appropriateness Criteriapubmed*Radiology management1395
24Functional Requirements of Pharmacy Information Systems in HospitalsCINAHLIranian Journal of Medical Informatics1395
25Task-specific usability requirements of electronic medical records systems: Lessons learned from a national survey of end-usersISI و PUBMEDInformatics for health & social care1397
26آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت وصلاحیت حرفه ای شاغلانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396
27مقایسه رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به روش تحلیل محتواScopusفصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران1396
28Laboratory Utilization Review as a Trigger for Hospital Quality Improvement.ISCپیاورد سلامت1395
29بررسی بهره برداری مناسب از سی تی اسکن در بخش های تریاژISCفصلنامه بیمارستان1396
30Effect of reinforced audit and feedback intervention on physician behaviour: a multifaceted strategy for targeting medical record documentationPUBMEDJOURNAL OF THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF EDINBURGH1396
31Registry Data Coordinator (RDC): a Proper Accessible Strategy for Improving Road Traffic Injury (RTI) Hospital Based Trauma Registry Systems in Developing Countries and Low Income Countries.PUBMEDActa informatica medica1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی سبک رهبری مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه های عملکردی شش گانه بر اساس مدل لیکرتیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
2خلاصه مقاله همایش: زیتون در قرآن و ارتباط آن با خواص دارویی آن در طباولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
3خلاصه مقاله همایش: اهداف مدیریت مبتنی بر رهنمود های اسلامی و قرآنی و راهکار هایی برای وصول به اهداف اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
4خلاصه مقاله همایش: طراحی نظام اطلاعات برای بیمارها و صدمات ناشی از بیوتروریسمهمایش کشوری مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستیبیرجندسخنرانی1389/12/03
5خلاصه مقاله همایش: پرونده پزشکی مدرکی در مراجع قانونی:آیا آموزش بر ارتقای کیفیت مستندسازی این مدرک قانونی تاثیر دارد؟دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
6خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت ها با دارو و مواد شیمیایی باقصد خودکشی بر اساس فصل 20 کتاب ICD10 در بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل :1389دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
7خلاصه مقاله همایش: ارزیابی وضعیت حقوق بیمار در بیمارستان شهید رجایی : نمونه ای از یک بیمارستان دوستدار مادردومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
8خلاصه مقاله همایش: نحوه احراز هویت متوفیان در بیمارستان های منتخب استان اصفهاندومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
9خلاصه مقاله هماش: بررسی اپیدمیولوژیک علل سقط قانونی جنین در کاشان : 1385-1389دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
10خلاصه مقاله همایش: ضرورت و اهمیت آگاهی پزشکان و کدگذاران بالینی از قوانین ثبت علت مرگ و میر در گواهی فوتدومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
11خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان پاسخگویی پرونده های پزشکی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشاندومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
12خلاصه مقاله همایش: ارزیابی نرم افزار Support Net در کیفیت آموزش فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزش رایانه ایدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
13خلاصه مقاله همایش: ارتقاء پژوهش در نظام سلامت با ارائه درس روش تحقیق به صورت کلاسی- کارگاهیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
14خلاصه مقاله:طراحی الزامات توانایی های شرکت های فروشنده سیستم های اطلاعات بیمارستانیچهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394/03/05
15خلاصه مقاله:طراحی الزامات فنی سیستم های اطلاعات بیمارستانیچهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394/03/05
16خارج از سازمانی پcongress artical Medical Records Standards in Selected Countries and Iran :A Comparative Study
17خلاصه مقاله :الزامات عملکردی واحد داروخانه در سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایرانکنگره رجیستری بیماری ها و پیامدهای سلامتمشهد 1395/11/26
18خلاصه مقاله: الزامات عملکردی واحد رادیولوژی در سیستم اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران تبریز- ایرانپوستر1395/06/31
19خلاصه مقاله: بررسی میزان استفاده از منابع تست های تشخیص آزمایشگاهی در بیمارستان عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشاناولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمان و مدیریت منابع در نظام سلامتدانشگاه علوم پزشکی شاهرودپوستر1395/09/24
20خلاصه مقاله: الزامات عملکردی سیستم اطلاعات آزمایشگاهی در بیمارستان های ایرانهشتمین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکیمرکز همایش‌های رازی تهران 1394/02/02
21خلاصه مقاله: مطالعه پایلوت بهبود کیفیت داده ها در نظام ثبت ترومای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کاشاناولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395/11/28
22خلاصه مقاله: بررسی تاثیر مداخله ممیزی و فیدبک بر رفتار دستوردهی پزشکان 1396/02/07
23خلاصه مقاله :نقش کوریکولوم پنهان بر مصرف منطقی منابع درتعهد حرفه ایپزشکی :بررسی پایلوت عوامل موثر بر درخواست تست های آزمایشگاهی پزشکانسمینار سراسری آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکیتهران، تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1396/11/26
24خلاصه مقالات : تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه دستیار در نقش مدرس ( RAT:Resident As Teature ) در دانشگاه علوم پزشکی کاشانهجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر
25خلاصه مقالات :نیازسنجی از کارورزان در مورد نقش دستیاران به عنوان استاد ، گامی درراستای تدوین دوره دستیار در نقش مدرس (( RAT(Resident As Teature )هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/12/16