حسن  نیکویی نژاد

 فعالیت های پژوهشی

 

حسن نیکویی نژاد

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 1478
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حسن نیکویی نژاد رسته پژوهشگر : کارمند سایر موسسات
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hassan Nikouinejad دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : ایمونولوژی آدرس محل کار : د-ع-پ-کاشان- دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1مقایسه تعداد زیر گروههای سلول های T تنظیمی در بیماران پیوند کلیه تحت درمان با سیکلوسپورین و سیرولیموسمجری341389/11/011392/08/27
2مقایسه اثر آب و صابون و ژل آنتی باکتریال در کاهش میکروارگانیسم های دست مجری31384/08/191384/11/19
3بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور YKL-40 با آسم و شدت علائم آن در بیماران مبتلا به آسم در کاشان مجری291390/04/151392/09/09
4بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور YKL- 40 با وضعیت کنترل متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 مجری1091389/09/151398/08/30
5ارتباط سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( Vascular endthelial growth factor) هیپرپلازی خوش خیم پروستات و سرطان پروستات مجری321390/01/011392/08/18
6تعیین وضعیت شاخصه های بهداشتی و بهسازی و سطح آلودگی قنادیهای شهر کاشان و عوامل مرتبط با آن شاخصه های در سال 1390 مجری261390/07/011392/09/11
7بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 23 و تعداد سلول های TH17 خون محیطی با بیماری دیابت تیپ 1مجری91390/10/011391/07/01
8بررسی سطح سرمی و ادراری فاکتور VEGF و تعداد سلول های Th17 در خون محیطی با بیماران مبتلا به ADPKDمجری201390/12/151392/08/27
9بررسی میزان سیتوکاینهای التهابی 17IL و 23IL در مایع سروز گوش میانی در بیماران اتیت مدیا سروزمجری911390/12/151398/06/04
10بررسی سطح سرمی و ادراری فاکتورهای IL-17 , IL-23 , TGF- β , IL-6 در بیماران مبتلا به PKD مجری211390/12/151392/09/11
11مقایسه همبستگی ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید مشترک با سطح سرمی YKL-40 در بیماران دیابتی تیپ 1 و افراد سالم مجری371390/12/161394/01/19
12بررسی تعداد زیرگروه های سلول های T تنظیمی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و رابطه آن با نوع مولتیپل اسکلروزیس مجری201390/12/161392/08/18
13مقایسه ایمنی زائی واکسن کوبائی Heberbiovac کره ای Hepavax - Geneمجری111385/06/211386/05/20
14بررسی ارتباط بین سطح سرمی IL-17 ، میزان بیان ژن IL-17 م تعداد سلول های TH17 با فشار خون 24 ساعته زنان مبتلا به سندرم تخمدانی پلی کیستیک مجری461391/11/151395/09/17
15ارزیابی تاثیر تاموکسیفن بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط Invitroهمکار301392/01/011394/06/26
16بررسی تعداد T-helper22 و سطح سرمی Interleukin22 در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیومجری121392/03/011393/03/01
17 تغییرات انتشار QT حین دیالیز در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیو ی مجری91392/04/011393/01/01
18 تغییرات انتشار QT حین دیالیز در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیو ی مجری91392/04/011393/01/01
19بررسی ارتباط تعداد سلولهای بیان ژن های VEGF , ( sFLt-1 ) Soluble VEGFR -1 , VEGFR-2 شدت بیماری مالتیپل اسکلروزیس مجری211392/07/151394/04/14
20بررسی تاُثیر ورزش هوازی زیر بیشینه برمیزان بیان ژن Foxp3 دربیماران مرد مبتلا به بیماری ایسکمی قلبیمجری121392/10/011393/10/01
21بررسی ارتباط سطح سرمی فرم محلول رسپتور دو فاکتور رشد اندوتلیال عروق(sVEGFR-2) با بیماری مالتیپل اسکلروز(MS)مجری261392/07/011394/08/30
22بررسی ارتباط بین تعداد سلول های plasmacytoid dendritic و سلول های Tتنظیمی با بیماری دیابت تیپ 1مجری91392/10/011393/07/01
23بررسی تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر سطح ویسفاتین، لپتین، گرلین و پروگرانولین سرم خون دختران چاق ( BMI>30km2) غیرفعالمجری861392/12/151400/01/16
24بررسی ارتباط تعداد سلولهای Th22 خون محیطی و سطح سرمی IL22،IL10،TGFβ، TNFα با بیماری دیابت تیپ 1 مجری121392/12/011393/12/01
25بررسی رابطه ضعف سیستم ایمنی ثانویه با عفونت انگلی روده ای و توکسوپلاسما گونده ایهمکار241393/05/011395/04/30
26بررسی تاثیر ورزش هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی اینترلوکین 35 در بیماران مرد مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی.مجری451393/05/151397/02/09
27مقایسه تعداد زیر گروه های سلول های Tتنظیمی بر اساس بیان مارکرهای foxp3 و Helios و نوروفیلین - 1 در بیماران دیابت تیپ 1 و گروه کنترل مجری1101393/06/011402/06/22
28بررسی ارتباط بین سطح سرمی مولکولهای PTX3 و SP-A و M-ficoline با شدت سکته های مغزی ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393-94مجری801393/09/011400/04/06
29بررسی فراوانی آلودگی به ویروس (TTV( Transfusion Transmitted Viris و ارتباط آن با عوارض بعد از پیوند کلیه در ایران طی سال 1393 مجری121393/09/151394/09/15
30بررسی ارتباط سرمی VEGF و VEGER با بیماری MSمجری801393/09/011400/04/06
31 بررسی ارتباط سطح اینترلوکین 35 در سرم با اوتیت مدیای سروز مقاوم به درمان مجری
32 بررسی فراوانی سلولهای T تنظیم کننده با استفاده از مارکرهای CD4، CD25، FoxP3 و سایتوکاین IFN همکار291394/01/011396/06/13
33بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین محلول شبه فیبرینوژنی 2 با ابتلا به کارکرد دیررس کلیه در گیرندگان پیوند کلیه مجری131393/11/151394/12/15
34بررسی فراوانی ژنوتایپینگ ویروس سایتومگال در بیماران پیوند کلیه بیمارستان بقیه الله در سال1393مجری121393/12/151394/12/15
35بررسی سطح سرمی NF-HEV و SIL1Z در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) مجری321393/12/151396/08/20
36بررسی ارتباط سطح سرمی و میزان بیان ژن اینتر لوکین 37 با بیماری پسوریازیسمجری181394/03/011395/09/01
37بررسی میزان سطح سرمی سیتوکاینهای اینترلوکین 33(IL-33) و اینترلوکین 36(IL-36) بیماران مبتلا به پسورزیاریس در شهرستان کاشان در سال 94-93مجری121394/03/011395/03/01
38بررسی اثر اوزون تراپی بر تعداد و میزان بیان فاکتور Neuropilin1 سلولهای T تنظیمی خون محیطی در بیماران مبتلا به پای دیابتی مجری121394/06/011395/06/01
39بررسی سطح سرمی IL-27 و TNFα در بیماران مبتلا به پارکینسونمجری351394/09/011397/07/28
40بررسی تاثیر سلول های کشنده طبیعی فعال شده با IL2 و TKD بر وضعیت گلیوبلاستوما مولتی فرم القا شده در موشهای صحرایی همکار641394/12/011400/03/17
41بررسی اثر اوزون تراپی برشاخص های مسیر استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به پای دیابتی مجری121394/10/011395/10/01
42بررسی ارتباط تعداد سلول های T تنظیمی بیان کننده فاکتور نسخه برداری Heilos خون محیطی و میزان سایتوکاین های IL-2، IL-10 ،IL-17 و TNF-α در بیماران مبتلا به سل با مراحل مختلف درمان بیماریمجری121394/10/011395/10/01
43بررسی ارتباط سطح سرمی و میزان زن Mina53 در سلولهای تک هسته‌ای خون محیطی با شدت بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجری241394/10/011396/10/01
44بررسی میزان تغییرات مسیر سیگنالینگRANK/RANKL/OPGدرکشت همزمان سلولهای تک هسته ای خون محیطی و باسیل کالمت-گرین(ب.ث.ژ)مجری851395/03/011402/03/09
45بررسی ارتباط میزان بیان ژن و متیلاسیون پروموتور ژن HDAC6 با شدت بیماری پارکینسون مجری841395/07/011402/06/22
46بررسی سطح سرمی IL- 37 و IL – 33 در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – جبریمجری121395/08/011396/08/01
47مقایسه مسیر التهابی TH22 در بیماران مبتلا به ویتیلیگو با افراد سالم در سال 1395-96 مجری241395/08/151397/08/15
48بررسی شاخص استرس اکسیداتیو گلوتاتیون ردوکتاز و ظرفیت تام انتی اکسیدانی در بیماران با تاخیر عملکرد پیوند کلیه در بیمارستان بقیه الله تهران در سال 1395مجری241395/08/151397/08/15
49بررسی ارتباط سطح سرمیOPG و بیان ژن مسیرRANKL/RANK / OPG با شدت آنژین صدری ناپایدارمجری241395/09/151397/09/15
50بررسی سطح سرمی اینترلوکین 16 و CCL27 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط ان با شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیسمجری561395/09/011400/04/14
51بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور GDF-15 خون محیطی با آنژین پایدار و آنژین ناپایدار در 48 ساعت اول بستری در اورژانسمجری241395/10/011397/10/01
52تعیین دوز بهینه پرتو گاما برای سرکوب سیستم ایمنی جهت ایجاد مدل¬ها¬ی حیوانی سرطان زنوگرفتمجری531395/12/151400/04/21
53بررسی ارتباط سطح سرمی و میزان بیان ژن TIPE2 با بیماری پارکینسونمجری541395/11/011400/04/13
54بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتورهایPentraxin 3 و Von Willebrand و chemokine (C-X-C motif) ligand 13 خون محیطی با انواع آنژین صدری در بیماران بستریمجری121395/12/151396/12/15
55بررسی رابطه بین سطح سرمی 15 GDF ( 15Growth differentiation factor) و شدت بیماری آرتریت روماتوئید مجری601395/12/151400/12/01
56بررسی ارتباط عفونت ویروس سایتومگال با تغییرات مارکهای التهابی دیس فونکسیون آندوتلیال در بیماران با پیوند کلیه در بیمارستان بقیه الله در سال 1395مجری241396/03/011398/03/01
57بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور sFgL2 با عفونت سایتومگالوویروس در بیماران با پیوند کلیهمجری121396/05/151397/05/15
58مقایسه کارایی ازن تراپی با درمان مدیکال در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مجری121397/02/151398/02/15
59مقایسه کارایی ایمنوتراپی با درمان مدیکال و تاثیرات آن بر روی تغییرات سطح سرمی اینترلوکین های 25 و 33 در درمان مبتلا به رینیت آلرژیکمجری121397/02/151398/02/15
60بررسی رابطه سطح سرمی فاکتور 15/MIC-I-GDF با بیمارپسوریازیس و شدت آنمجری121396/09/151397/09/15
61 بررسی رابطه بیان ژن PIASx و PIASI با ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیسمجری631397/01/011402/03/23
62مقایسه کارارایی ازن تراپی نسبت به درمان مدیکال و تاثیر آن بر تغییرات سطح سرمی اینترلوکین های 33 و 37 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)مجری121397/01/011398/01/01
63تعیین سطح سرمی IL-36 و IL-38 در بیماران اختلال وسواس- جبریمجری121397/04/151398/04/15
64 بررسی سطح سرمی IL-37 IL-33 در بیماران مبتلا به اختلال نقص توجه و پیش فعالی مجری
65بررسی رابطه سطح سرمی اینترلوکین 22 (IL-22) و اینترلوکین 1 بتا (IL-1β) با تشنج ناشی از تب در کودکانمجری311397/09/151400/04/14
66بررسی سطح سرمی IL- 22 و IL – 25 در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – جبری و مقایسه آن با گروه کنترلمجری121398/02/151399/02/15
67 بررسی سطح سرمی IL- 17 و IL – 23 در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – جبریمجری12
68مقایسه کارایی ازن تراپی و درمان مدیکال بر بیان سطح سرمی TNF-α و hs-CRPو بهبود علائم نورولوژیک در مرحله ی بازتوانی مبتلایان به سکته ی مغزی ایسکمیکمجری101397/12/011398/10/01
69بررسی سطح سرمی IL-35 وCRPو ارتباط آنها با شدت بیماری مبتلایان به فاز حاد سکته مغزی ایسکمیکمجری121399/03/151400/03/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Effect of Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors on Low-density Lipoprotein Cholesterol, Interleukin-6, and High-Sensitivity C-Reactive Protein in End-stage Renal DiseasePUBMEDIranian Journal of Kidney Diseases | Volume 5 | Number 1 | January 20111389
2Comparison of Oral Folic Acid and Folinic Acid on Blood Homocysteine Level of Patients on HemodialysisPUBMEDIranian Journal of Kidney Diseases | Volume 5 | Number 1 | January 20111389
3Conversion of Calcineurin Inhibitors With Mammalian Target of Rapamycin Inhibitors After Kidney TransplantISI و PUBMEDExperimental and Clinical Transplantation, 11 (1) 2013, 12-161391
4The Evaluation of Increase in Hemodialysis Frequency on C-Reactive Protein Levels and Nutritional StatusPUBMEDActa Medica Iranica, 2013; 51(2):1391
5Comparison of Cyclosporine and Sirolimus Effects on Serum Creatinine Level Over Five Years After Kidney TransplantationISI و PUBMEDTransplantation Proceedings. 2013 May;45(4)1392
6Adiponectin and Glycemic Profiles in Type 2 Diabetes Patients on Eicosapentaenoic Acidwith or without Vitamin EISIACTA ENDOCRINOLOGICA (BUC1392
7مقایسه ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید در بیماران دیابت تیپ 1 با افراد سالمCINAHLدوماهنامه فیض| خرداد و تیر| 1394 | دوره 19 | شماره1394
8Effect of Submaximal Aerobic Exercicise on Regulatory T Cell Markers of Male Patients Suffering from Ischemic Heart DiseaseISI و PUBMEDIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1395
9Association of Serum Levels of Pentraxin-3, M-ficolin, and Surfactant Protein Awith the Severity of Ischemic StrokeISI و PUBMEDIranian journal of allergy, asthma, and immunologyApril 2017; 16(2):140-146.1396
10Correlation of Serum Levels of IL-33, IL-37, Soluble Form of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 (VEGFR2), and Circulatory Frequency of VEGFR2-expressing Cells with Multiple Sclerosis SeverityISI و PUBMEDIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1396
11Evaluation of YKL-40 Serum Level in Patients with Type 1 Diabetes and Its Correlation with Their Metabolic and Renal ConditionsScopusNephro-Urology Monthly1396
12Increased serum levels of TNF-alpha and decreased serum levels of IL-27 in patients with Parkinson disease and their correlation with disease severityISI و PUBMEDClinical Neurology and Neurosurgery1396
13Correlation of serum levels and gene expression of tumor necrosis factoralpha;-induced protein-8 like-2 with Parkinson disease severity.ISI و PUBMEDMetabolic brain disease1397
14Prevalence of Transfusion-transmitted Virus (TTV) Infection and its Association with Renal Post-transplantation Complications in IranISI و PUBMEDInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1397
15Neuropathological and genomic characterization of glioblastoma-induced rat model: How similar is it to humans for targeted therapy? Neuropathological and genomic characterization of glioblastoma-induced rat model: How similar is it to humans for targeted therapy?ISI و PUBMEDJournal of cellular physiology1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Natural killer cell activity among breast cancer patients before and after the treatment14th International congress of immunologyKobe,japanسخنرانی
2congress article:The correlation between IL-17 serum level and ambulatory blood pressure in polycystic ovary syndrome20th National Congress on Infertility and ReproductionIsfahanپوستر1393/03/21
3Congres articel:Aberrant expression of circulating Th22 cells and serum level of IL-22 in patients with ulcerative colitisخلاصه مقالات بخش پوستر هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانپوستر1395/06/16
4 congress artical:Evaluation the serum level amount of NF-HEV and interleukin 36 cytokines in patients with psoriasisهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانپوستر1395/06/16
5congressartica: Evaluating serum level of SIL1Z in patient with multiple sclerosisهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانپوستر1395/06/16
6congress artical: P-10-20 Serum levels of NF-HEV are increased in patient with Multiple Sclerosisهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانپوستر1395/06/16
7congress artical : Psoriasis Evaluation the serum Level amount of interleukin 33(IL-33)and interleukin 36(IL-36)cytokines in patients with psoriasis25th EADV Congress 2016, Vienna, AustriaVienna Austriaپوستر1395/07/07

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1" بررسی ارتباط سطح سرمی فرم محلول رسپتور دو فاکتور رشد اندوتلیال عروق (sVEGFR-2) با بیماری مالتیپل اسکلروز1393دکترای حرفه ای1393/08/07
2بررسی ارتباط سطح اینترلوکین 35 در سرم با اوتیت سروز مقاوم به درمان1393دکترای حرفه ای1393/07/09
3بررسی شاخص استرس اکسیداتیو گلوتاتیون ردوکتاز و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بیماران با تاخیر عملکرد پیوند کلیه در بیمارستان بقیه الله تهران در سال 13931396پزشکی عمومی1394/11/141396/05/18
4بررسی ارتباط سطح سرمی و میزان بیان ژن IL-37 با بیماری پسوریازیس1396پزشکی عمومی1394/02/021396/06/01
5بررسی میزان وضعیت HLA Matching (Human Leucocytes Antigen) ثبت شده در گیرندگان و دهندگان زنده پیوند کلیه در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران1395پزشکی عمومی1394/10/231395/09/06
6بررسی سطح سرمی فرم محلول لیگاند القاکننده آپوپتوز مرتبط با تومور نکروز فاکتور(TRAIL) و فاکتور فعال کننده سلول فعال کننده سلول BAFF )B) در بیماران مبتلا به فرم عود کننده- فروکش کننده مولتیپل اسکلروزیس1396پزشکی عمومی1394/09/251396/06/29
7بررسی ارتباط سطح سرمی و میزان بیان ژن TIPE2 با شدت بیماری پارکینسون1396پزشکی عمومی1395/09/241396/06/29
8بررسی سطح سرمی اینترلوکین 16 و کموکاین 27c-c ligand در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط ان با شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس1396تخصص1395/06/101396/07/05
9بررسی ارتباط سطح سرمی فرم محلول رسپتور دو فاکتور رشد اندوتلیال عروق(sVEGFR-2) با بیماری مالتیپل اسکلروز(MS)1396پزشکی عمومی1393/08/071396/07/05
10بررسی سطح سرمی اینترلوکین 17 و اینترلوکین 23 در خون محیطی بیماران دیابتی تیپ 11396پزشکی عمومی1395/06/011396/07/12
11بررسی تاثیر ورزش هوازی زیربیشینه بر سطح سرمی اینترلوکین 35 در بیماران مرد مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی1394پزشکی عمومی1393/10/151394/02/05
12بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور YKL-40 با وضعیت کنترل متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 11396پزشکی عمومی1392/08/151396/09/08
13مقایسه تعداد زیرگروه های سلول هایT تنظیمی بر اساس بیان مارکرهایHelios و Foxp3 ونوروفیلین- 1 در بیماران دیابت تیپ 1 و گروه کنترل1394تخصص1393/01/261394/02/30
14بررسی فراوانی ژنوتایپینگ ویروس سایتومگال در بیماران پیوند کلیه بیمارستان بقیه الله در سال 13931394پزشکی عمومی1393/12/021394/03/16
15بررسی ارتباط سطح سرمی VEGF و VEGFR با بیماری Multiple Sclerosis1394پزشکی عمومی1393/09/231394/03/30
16بررسی میزان سطح سرمی سیتوکاینهای اینترلوکین 33 و اینترلوکین 36 در بیماران مبتلا به پسوریازیس در شهرستان کاشان در سال94-931394پزشکی عمومی1393/11/011394/05/27
17بررسی ارتباط بین سطح سرمی ملکول های Pentraxin3، surfactant protein A، و M-ficolin با شدت سکته های مغزی ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393-13941394پزشکی عمومی1393/11/051394/07/13
18اندازه گیری سطح سرمی و ادراری فاکتورهایIL-23وIL-17 در بیماران مبتلا به PKD1394پزشکی عمومی1394/02/141394/07/21
19بررسی ارتباط تعداد سلول های بیان کنندهVEGFR1 با بیماری مالتیپل اسکلروزیس1394پزشکی عمومی1394/02/141394/11/14
20بررسی ارتباط تعداد سلول های T تنظیمی بیان کننده فاکتور نسخه برداری Heilosخون محیطی و میزان سایتوکاین های IL-2، IL-10 ،IL-17و TNF-α در بیماران مبتلا به سل با مراحل مختلف درمان بیماری1396کارشناسی ارشد 1394/07/071396/11/30
21بررسی ارزش تشخیصی Growth differentiation factor-15 خون محیطی در تشخیص بیماران مبتلا به آنژین پایدار و آنژین ناپایدار1397پزشکی عمومی1395/07/071397/03/02
22بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتورهای ptx3 و vwf و cxcl13 خون محیطی با آنژین پایدار و ناپایدار در 48 ساعت اول بستری بیماران قلبی1397پزشکی عمومی1394/12/191397/04/27
23بررسی رابطه بیان ژن PIAS با ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس1397پزشکی عمومی1396/04/181397/07/11
24بررسی میزان تغییرات مسیر سیگنالینگ RANK/RANKL/OPG (Osteoprotegerin) در کشت همزمان سلولهای تک هسته ای خون محیطی و باسیلوس کالمت-گرین(ب.ث.ژ)1397کارشناسی ارشد 1394/11/171397/09/11
25بررسی ارتباط عفونت سایتومگالوویروس با فاکتور sFgL2 در بیماران با پیوند کلیه1397پزشکی عمومی1394/10/301397/09/24
26بررسی رابطه سطح سرمی اینترلوکین 22 (IL-22) و اینترلوکین 1 بتا (IL-1β) با تشنج ناشی از تب در کودکان1397تخصص1396/07/091397/12/15
27بررسی تاثیر سلول های کشنده طبیعی فعال شده با IL2 و TKD بر وضعیت گلیوبلاستوما مولتی فرم القا شده در موشهای صحرایی (94089)1398Ph.D1394/06/291398/04/30
28مقایسه کارایی ازن تراپی و درمان مدیکال بر سطح سرمی TNF-α و hs-CRPو بهبود علائم نورولوژیک در مرحله ی بازتوانی مبتلایان به سکته ی مغزی ایسکمیک1399تخصص1397/05/021399/12/05
29مقایسه اثر ازن تراپی و درمان مدیکال معمول بر شدت بیماری و تغییرات سطح سرمی اینترلوکین 33در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)1398تخصص1396/11/161398/09/25
30بررسی سطح سرمی IL- 22 و IL – 25 در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – جبری1398تخصص1397/05/021398/09/24
31بررسی رابطه سطح سرمی و بیان ژن فاکتور GDF-15/MIC-1 با بیماری پسوریازیس و شدت آن1400پزشکی عمومی1396/07/121400/03/02
32بررسی رابطه بین سطح سرمی GDF-15 ( 15Growth differentiation factor) و شدت بیماری آرتریت روماتوئید1396تخصص1395/10/291396/12/15