بررسی فراوانی دیسکوپاتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی شهرستان کاشان در سال 1386-1385

اطلاعات کلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

نویسندگان

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

مقالات مرتبط

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد