بررسی مقایسه ای اسمیر پاپانیکولا ئو Fluid based /Thin با اسمیر پاپانیکولا ئو معمولی از نظر کفایت نمونه در کلینیک تخصصی زنان کاشان در سال 1385

اطلاعات کلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

نویسندگان

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

مقالات مرتبط

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد