بررسی فراوانی ابتلا به هپاتیت B و C و HIV در بیماران معتاد تزریقی که به علت DVT در بخشهای مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان در طی سال های 1385 - 1380 بستری بوده اند .

اطلاعات کلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

نویسندگان

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

مقالات مرتبط

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد