بررسی نتایج درمانی و عوارض چراحی گاستریک باندینگ با استفاده از مش در چاقی مرضی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بهشتی کاشان از سال 88-86

اطلاعات کلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

نویسندگان

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

مقالات مرتبط

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد