بررسی فراوانی همبودی (comorbidity) اختلالات روانپزشکی در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی (ADHD ) مراجعه کننده به بیمارستان اخوان طی سال های 1389-1390

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید