اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی برذهن آگاهی بر آگاهی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید