مقایسه یافته های تصویربرداری مغزی در بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک با خلقی بستری در بخش روانپزشکی

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید