بررسی تغییرات QTc interval در نوار قلب بیماران مصرف کننده ی داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک و آتیپیک

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید