بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه جنسینگ قرمز روی برخی از شاخص های ترمیم زخم مدل برش تمام ضخامت پوست در موش صحرائی نر

اطلاعات کلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

نویسندگان

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

مقالات مرتبط

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد