اثر مکمل های پروبیوتیکی روی عملکرد شناختی و عوامل التهابی بیماران در فازهای اولیه و ثانویه آلزایمر

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید