مقایسه وضعیت شناختی بیماران اسکیزوفرنی مزمن و دوقطبی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد کاشان در سال 1395

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید