بررسی میزان انتقال سلول های بنیادی اندومتر رها سازی شده در داخل بینی به ماده سیاه و تمایز آن-ها به سلول های دوپامینرژیک در موشهای کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید