بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک ها بر نقص حافظه فضایی وهمچنین فاکتورهای التهابی واسترس اکسیداتیو و تشنجات حاصل از کیندلینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرائی نر

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید