بررسی شیوع وتشخیص نهایی بیماران با تب با منشا ناشناخته(FUO) بستری شده بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 86 تا 96

اطلاعات کلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

نویسندگان

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

مقالات مرتبط

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد