بررسی تاثیر آموزش نسخه نویسی بر دانش و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بیماریهای شایع سرپایی گوارش

اطلاعات کلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

نویسندگان

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

مقالات مرتبط

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد