بررسی اثر هورمون های استروژن، پروژسترون و تستوسترون همراه با رتینوئیک اسید بر تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSc) به سلول های شبه زایای بدوی (PGC)

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید